Boombezwaar vs Boomwaarde

 • Datum: 23 augustus 2017
 • Ons inziens kunnen we niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk bomen zijn voor een gezonde stad en een goed leefklimaat.

  Één en dezelfde boom verbetert de luchtkwaliteit in de gehele stad, veraangenaamt het thermisch comfort in een straat, biedt ruimte voor soorten zoals de vleermuis en de gierzwaluw, is een plek van ontmoeting voor buurtbewoners, biedt troost in moeilijke tijden en vermeerdert de waarde van het omringend vastgoed. Vanwege deze en vele andere onmiskenbare waarden van bomen is boombehoud voor Trefpunt Groen Eindhoven en haar aangesloten groepen altijd het uitgangspunt.

  Dood hout en vogels

  Toch weten we uit ervaring dat niet iedereen altijd kan genieten van de bomen in zijn of haar straat. Bewoners geven geregeld aan last te hebben van wortelopdruk, plaagdieren, blad- en zaadval, lichtreductie, plak, dood hout dat uit de bomen valt, poep van vogels, geluid van vogels. Soms lopen de klachten zo hoog op dat bewoners een verzoek indienen om de bomen in hun straat te laten kappen en te vervangen door een andere, beter passende, soort.

  Altijd weer een uitdaging

  Voor boombeheerders, vergunningverleners en voor ons als vertegenwoordigers van Trefpunt Groen Eindhoven is het altijd weer een uitdaging om hier juist mee om te gaan. Elk verzoek is een rechtvaardigheidsvraagstuk an sich. Weegt het collectief belang van groen in de stad zwaarder dan het woonplezier van één of enkele bewoners? Is het rechtvaardig om een boom te kappen op basis van zijn intrinsieke eigenschappen zoals bladval en schaduwvorming?

  De Generaal van Heutszlaan

  Een actueel voorbeeld is de Generaal van Heutszlaan. De bewoners van deze laan hebben bij de wethouder een klacht ingediend over de Lindes in hun straat. Zij zien graag dat de bestaande bomen gekapt worden en vervangen worden door een kleinere soort. De overlast die de bewoners ondervinden bestaat onder meer uit: wortelopdruk, blad- en zaadval, plak op auto’s en verharding en lichtreductie. Trefpunt Groen Eindhoven neemt de bezwaren in behandeling maar is tot op heden tegen de voorgenomen kap. Dit omdat het hier gaat om gezonde Linden met een hoge levensverwachting in een straat die dit qua breedte ook aan kan. Om tot een besluit te komen of en hoe er gehoor gegeven zal worden aan de overlast is Trefpunt Groen Eindhoven een mediation traject gestart met de bewoners. Hiervoor zullen de boombezwaren en boomwaarden zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden.

  De Generaal Heutszlaan met èn zonder bomen

  Zorgvuldige analyse

  Zowel de mate en vorm van overlast als de waarde(n) van de boom is per situatie verschillend. Een zorgvuldige analyse van boomwaarde en boombezwaar is om deze reden voorwaardelijk om tot een afweging te komen. De Verordening Bomen van de gemeente Eindhoven biedt hiervoor enig houvast. Zo mag blad- en zaadval geen overlastcriterium zijn. Ook vogels die nestelen in bomen (en de uitwerpselen daarvan) mogen niet gewogen worden. Een ander criterium voor overlast is het moment van vestiging van de partij die overlast ondervind. Is de hinder na vestiging pas ontstaan, dan is er meer reden om hinder als onrechtmatig aan te merken. In het omgekeerde geval, dan is dat niet zo.

  Uitzonderlijke gevallen

  De waarde van de bomen wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de 6 weigeringsgronden uit de Verordening Bomen: Natuurwaarde, Landschappelijke waarde, Cultuurhistorische waarde, Waarde van stads- of dorpschoon, Waarde van leefbaarheid en Beeldbepalende waarde. Als een boom overlast veroorzaakt dan zoekt Trefpunt Groen Eindhoven in samenwerking met haar aangesloten groepen altijd naar manieren om deze overlast zoveel mogelijk te beperken zonder dat de boom daar schade van ondervindt. Alleen in het uitzonderlijke geval dat de overlastwaarde hoger is dan de boomwaarde wordt het verlenen van een kapvergunning overwogen.

  9000 stoeptegels weg voor groen!

  Lees meer
  Weer groen licht voor vergroening Clausplein

  Lees meer
  Nieuwe stenen én meer groen voor de Hastelweg/Strijpsestraat

  Lees meer
  Uitnodiging bosbeheer excursie/wandeling 24 november

  Lees meer