Henri Dunantpark

 • Datum: 21 augustus 2017
 • 25 april 2017

  Het betreft de kap van 70 bomen ten behoeve van de herinrichting van de oevers (moerastuin) van de noordoostelijke vijver van het Henri Dunantpark.

  Aanleiding

  In het noordoostelijke deel van het Henri Dunantpark worden diverse inrichtingsmaatregelen getroffen om het park beter geschikt te maken als leefgebied voor amfibieën en kleine zoogdieren. De vijver wordt op korte termijn heringericht, waarbij plas-drasoevers gecreëerd worden. Om deze herinrichting mogelijk te maken zullen rondom de vijver 70 bomen geveld worden. Lage open vegetaties welke dienen als schuilplaatsen voor kleine zoogdieren krijgen hierdoor meer kans. Bovendien krijgen de oevers op deze manier meer zonlicht. Dit maakt meer water- en oeverplantengroei mogelijk en zorgt voor sneller opwarmend water, waardoor de oeverzones beter geschikt raken als voortplantingsbiotoop voor de alpenwatersalamander en andere amfibieën.

  Afweging

  Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegen de voorgenomen ontwikkeling en kap omdat het hier een natuurdoel dient. Het is een mooi voorbeeld van actieve natuurbescherming omdat met behulp van inrichtingsmaatregelen het leefgebied van de doelsoorten (kleine zoogdieren en amfibieën) wordt uitgebreid en aantrekkelijker wordt gemaakt. TGE moedigt dergelijke initiatieven aan omdat een actieve vorm van natuurbescherming niet mag uitblijven sinds de nieuwe – flexibelere – Wet natuurbescherming van kracht is (1 januari 2017).
  De kap is tevens te begrijpen omdat vooral de elzen en wilgen voor veel opschot zorgen. Door het verwijderen van deze soorten (op een enkel karakteristiek exemplaar na, en bomen met ecologische waarden) blijven de nagestreefde natuurdoeltypen haalbaar en beheerbaar.
  De voorgenomen kap is een maatregel die ten gunste komt van natuur en ecologie. Het draagt hiermee bij aan het programma Groen en recreatie waardoor zonder meer gesteld kan worden dat er hier gekapt wordt om een ‘Groene reden’. Herplant is om deze reden niet nodig en in dit geval zelfs niet wenselijk.

  Conclusie

  TGE gelooft in de waardevermeerdering van de voorgenomen ontwikkeling waarvoor kap van 70 bomen wenselijk is. Er komen natuurwaarden en ecologische waarden voor terug. Initiatiefnemer van deze herinrichting kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven.

  Kapadvies Fontys Rachelsmolen, Parkeergarage

  Lees meer
  Kapadvies Kosmoslaan

  Lees meer
  Advies bomenkap Veluwelaan en Venuslaan

  Lees meer
  Kapadvies Elzentlaan

  Lees meer