Ook wij anticiperen op de Omgevingswet

 • Datum: 5 oktober 2018
 • Zoals je ongetwijfeld al hebt gehoord treedt de Omgevingswet, naar verwachting in 2021, in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem eenvoudiger, sneller en ook goedkoper maken. Deze nieuwe wet wordt gezien als een van de grootste stelselwijzigingen sinds de komst van de Grondwet.

  Beginspraak borgen in Omgevingsvisie

  Op dit moment besteden wij veel tijd aan het bestuderen van de belangrijkste aspecten en veranderingen van deze wet. Dit doen we om daarna goed geïnformeerd met jullie en met de gemeente in gesprek te gaan over hoe we onze Beginspraak kunnen borgen in de omgevingsvisie van de gemeente Eindhoven.

  Zo vroeg mogelijk betrokken

  Zoals de afbeelding laat zien is de manier waarop wij nu al werken leidend is participatieprincipe: belanghebbenden worden zo vroeg mogelijk bij de planontwikkeling betrokken om zo te komen tot een gedragen besluit. Een prima ontwikkeling als je het ons vraagt, mits het algemeen belang van een groene, gezonde, biodiverse en klimaatadaptieve stad steevast een plek krijgt binnen deze participatie. Wanneer dit algemeen belang niet goed wordt geborgd lopen we immers het risico dat NIMBY-belangen (Not In My Back Yard) ten kosten gaan van het algemeen belang van een leefbare en toekomstbestendige stad.

  De Omgevingswet in een notendop

  De wet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving tot één wet. Minder regels en meer ruimte voor initiatieven. Dat is het uitgangspunt. Hiervoor moet er meer samenhang komen in beleid, besluitvorming en regelgeving. Onder de wet vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Iedere gemeente bepaalt zelf het (bestuurlijk) ambitieniveau en geeft daarmee aan in hoeverre inwoners en ondernemers betrokken worden bij de veranderingen (participatie). Met de komst van de Omgevingswet verandert de rol van de overheid. Deze moet zich actief flexibel opstellen en de besluitvorming moet sneller en beter. De rol van de gemeente gaat steeds meer van regisseur naar facilitator. En de rol van de ambtenaren verandert hierin mee. Van bewoners wordt straks meer initiatief en betrokkenheid verwacht.

  Hier nog een filmpje met uitleg over de Omgevingswet.

  Joop van Hout

  Bijeenkomst Omgevingswet

  Lees meer
  Erg leuke voorleesmiddag afgelopen zondag

  Lees meer
  Congres ‘Klimaat en Water’ 14 maart in het CKE

  Lees meer
  Kappen voor biodiversiteit op Landgoed De Grote Beek

  Lees meer