Advies bestemmingsplan Park Forum (Infrastructuur)

 • Datum: 13 april 2019
 • Het advies luidt: Positief

  Aanleiding

  Om het bedrijventerrein Park Forum West goed in gebruik te nemen dient de ontsluiting van Park Forum West heringericht te worden. Het gevolg van de voorgenomen aanpassingen in de infrastructuur is dat de rooilijnen/bouwvlakken binnen de bestemmingen ‘Bedrijf’ van het bestemmingsplan Park Forum West aangepast moeten worden (de aanpassingen van de bestemming ‘verkeer’ overschrijdt op verschillende punten een klein deel van de bedrijfsbestemmingen). Het gewijzigde bestemmingsplan heet ‘Park Forum (infrastructuur)’. Inhoudelijk is geen sprake van veranderingen binnen de bestaande bedrijfsbestemmingen. Daarnaast wordt het gedeelte ten oosten van Park Forum West meegenomen om de infrastructuur te wijzigen.

  Afweging

  Het bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van de herinrichting van de ontsluiting voor Park Forum West. Concreet komt dit neer op enkele aanpassingen waaronder het verruimen van een aantal bestaande bochten, het realiseren van een veilige fietsoversteek ter plaatse van de in- en uitgang, het verwijderen van de keerlus in de Parklane en het verwijderen van de huidige ingang aan de Oersebaan. 

  Maatregelen ontsluiting Park Forum West

  Advies bestemmingsplan Park Forum (Infrastructuur) 

  De maatregelen aan de infrastructuur hebben gevolgen voor bestaand groen. In de nieuwe situatie wordt dit te verwijderen groen gecompenseerd. Het oppervlak te verwijderen groen wordt ruimschoots gecompenseerd waarmee het plan voldoet aan de Beleidsregel Groencompensatie (2018). De compensatie van de te verwijderen bomen is reeds geregeld middels het Bosplan Vaarle (15 februari 2001) waar de gemeente eindoven 40 ha bos compenseert in het kader van de ontwikkeling van Meerhoven. Hiermee wordt voldaan aan het compensatieprincipe van de Wet natuurbescherming. De kapwerkzaamheden dienen gemeld te worden bij de provincie. In het nieuwe landschapsontwerp wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan een kwalitatieve en goed te beheren inrichting en wordt ervoor gezorgd dat het nieuwe groen logisch aansluit op het omringende groen. In het middengebied van de Parklane wordt de structurele groenstructuur versterkt en de ecologische verbindingszone langs de Oersebaan blijft ongewijzigd functioneren. Ter hoogte van de nieuwe in- en uitgang is de ecologische zone nog niet aangelegd. In het landschapsontwerp is een onderdoorgang onder de weg meegenomen, zodat amfibieën ongestoord de in- en uitgang kunnen kruisen.

  Op de kaart met groencompensatie (pdf, 240 kB) zijn de betreffende vierkante meters te verwijderen en toe te voegen groen weergegeven. In totaal wordt circa 1.675 m2 groen verwijderd en circa 2.275 m2 toegevoegd. Per saldo is er dus sprake van een toename van groenoppervlak. De vierkante meters te compenseren groen zijn in het nieuwe bestemmingsplan ook bestemd als ‘groen’ of ‘natuur’ waarmee het te compenseren groen direct een planologische bescherming krijgt. 

  Ecologica heeft mei 2017 een Quickscan flora en fauna uitgevoerd. Op basis hiervan is gebleken dat een ontheffing voor beschermde soorten niet nodig is, mits voor de alpenwatersalamander voorzorgsmaatregelen worden genomen. Indien beplantingen, steenhopen en/of puin worden geruimd is nader onderzoek naar de alpenwatersalamander nodig en dient te worden gewerkt volgens een geldige gedragscode. Verder geldt de algehele zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming en adviseert TGE de werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare perioden van de verschillende soortengroepen. 

  Conclusie

  De vigerende beleidsregels m.b.t. groen en natuur zijn voor het opstellen van dit bestemmingsplan zorgvuldig opgevolgd. Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgestelde bestemmingsplanwijziging. 

  Joop van Hout en Lieke Stoffelen

  Vacature: Coördinator

  Lees meer
  Mezenkasten & biodiversiteit tegen eikenprocessierups

  Lees meer
  Herstel natuur Genneper Parken

  Lees meer
  Jaarverslag 2019

  Lees meer