Advies Luchthaven Eindhoven e.o.

 • Datum: 23 mei 2019
 • Aanleiding

  Eindhoven Airport werkt aan goede bereikbaarheid voor haar passagiers. Als gevolg van aanhoudende groei en het sluiten van de off-airport parkeerterreinen zoals ‘Westfields’ te Oirschot is een gat ontstaan tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen. Om deze reden investeert Eindhoven Airport op drie gebieden in de ontsluiting van het vliegveld. 

  1. Er komt een OV-programma om passagiers te verleiden om met het openbaar vervoer naar de Airport te laten reizen.

  2. Er wordt gestart met yield management op de parkeertarieven om langparkeren te ontmoedigen.

  3. Eindhoven Airport zet in op het (lang)parkeren op eigen terrein in plaats van daar buiten. 

  Ter uitwerking van het derde actiepunt is Eindhoven Airport voornemens een meerlaagse parkeervoorziening te realiseren op de locatie van de huidige maaiveldparkeerplaats P5. Met de bouw van deze parkeergarage wordt het huidige tekort aan parkeerplaatsen opgelost en ontstaat er ruimte voor de parkeerbehoefte in de komende jaren.

  De bouw van de parkeergarage past niet binnen het vigerend bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken wordt een deel van het bestemmingsplan I Luchthaven Eindhoven e.o. (vastgesteld op 10 oktober 2017) herzien. 

  Het plangebied ligt ter hoogte van de huidige P5, en loopt parallel aan de Spottersweg (zie afbeelding 1). Binnen het plangebied zijn de gronden opgenomen waar de bestemming wijzigt ten opzichte van het vigerend plan. Concreet zijn in dit nieuwe bestemmingsplan de volgende onderdelen aangepast:

  • Bouwvlak: ter plaatse van P5 is een bouwvlak toegevoegd om een gebouw mogelijk te maken.
  • Bouwhoogte: om een parkeergarage mogelijk te maken is de bouwhoogte ter plaatse van het nieuwe bouwvlak aangepast.
  • Uitbreiding van de bestemming Groen: een grotere groenzone tussen de Spottersweg en P5.
  Plangebied

  Het ter advies voorgelegde bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een meerlaagse parkeergarage om de parkeerbehoefte voor Eindhoven Airport op eigen terrein op te kunnen vangen. Het parkeergebouw wordt 4 tot 5 lagen hoog en wordt opgeknipt in meerdere gebouwen om één grote massa te voorkomen. Van het gebied dat bestemd is voor parkeren wordt maximaal 75% bebouwd ten behoeve van de parkeergarage. De overige 25% tussen de bouwvolumes krijgt een groene inrichting, aansluitend bij de bestaande groenstructuur (zie afbeelding 2). In verband met klimaatadaptatie is het mogelijk de groene gebieden te combineren met water voor voldoende waterberging. 

  Ruimtelijke indeling plangebied

  Afweging

  Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de paragrafen 3.4.3 Groenbeleidsplan, 4.3 Geluid, 4.4 Luchtkwaliteit, 4.6 Duurzaamheid, 4.7 Bodem, 4.8 Natuur en 5.3 Water. 

  Op de eerste plaats constateert TGE geen (grote) veranderingen in het voorliggende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt een meerlaags parkeergebouw mogelijk op een terrein dat nu al ingericht is als parkeerplaats. Afgezien van de vervuilende vliegbewegingen die de ruim 2700 extra parkeerplaatsen (mede) faciliteren voorkomt het parkeergebouw dat in de omgeving Eindhoven opnieuw vruchtbare gronden in gebruik genomen worden voor parkeren gerelateerd aan de luchthaven. Tevens is de uitbreiding van de groenzone langs de Spottersweg, die met deze ontwikkeling gepaard gaat, een welkome aanpassing. 

  Om te voorkomen dat vleermuizen verstoord worden door verlichting van het nieuwe parkeergebouw is verstoring richting de oostzijde (het Beatrixkanaal) verboden. 

  In de huidige situatie wordt het regenwater dat op de verharding valt middels kolken afgevoerd op het rioolsysteem. In de toekomstige situatie wordt dit aangepast en wordt het regenwater afgekoppeld op het oppervlaktewater ten oosten en ten noorden van het plangebied. Hiervoor is gekozen omdat infiltratiecapaciteit van de bodem naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende is. 

  Ten aanzien van de nieuwbouw van P5 zijn diverse duurzaamheidseisen geformuleerd waaronder: energieneutraal gebouw, anticiperen op elektrisch vervoer, hergebruik bouwmaterialen, waterberging en uitbreiding van de groenstructuur. Deze aspecten zijn allen verankerd in het bestemmingsplan. 

  Al met al kan Trefpunt Groen Eindhoven concluderen dat het bestemmingsplan goed doordacht in elkaar zit. Alle nieuwe wet- en regelgeving vindt een plek.  

  Buiten het kader van dit bestemmingsplan adviseert Trefpunt Groen Eindhoven aan te sturen op het benutten van de bestaande OV opties richting Eindhoven Airport. Naast actieve communicatie kan het verhogen van de parkeertarieven hier invloed op hebben. De extra inkomsten uit de parkeertarieven kunnen vervolgens ingezet worden voor het verduurzamen van de luchthaven.

  Conclusie

  Er zijn geen directe conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan. Omdat met deze bestemmingsplanwijziging de parkeerbehoefte on-airport opgevangen kan worden is dit de minst slechte oplossing t.a.v. het mobiliteitsvraagstuk dat komt met de groei van Eindhoven Airport. Als alternatief adviseert Trefpunt Groen Eindhoven actief aan te sturen op het benutten van het OV netwerk naar de Airport. 

  Joop van Hout en Lieke Stoffelen

  Kapadvies Stratumseind (heroverweging zuileik nr. 9)

  Lees meer
  Kapadvies Mimosaplein

  Lees meer
  Kapadvies Kleine Bleekstraat

  Lees meer
  Masterplan Zuivelfabriek

  Lees meer