Aanleg snelfietsverbinding HTC-De Run (Klotputten)

Resultaat: Negatief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022

Op 23 oktober 2020 heeft TGE negatief geadviseerd tegen het voorstel tot een snelfietsroute tussen de High Tech Campus en De Run langs de Dommel en de Hanevoet plas. Dit advies is hier terug te vinden. Mede door dit advies en door bezwaren vanuit de omliggende bewonersverenigingen werd besloten een klankbordgroep op te zetten onder leiding van Royal Haskoning om alle mogelijke varianten binnen het zoekgebied te bespreken:

Aanleg snelfietsverbinding HTC-De Run (Klotputten)

Afbeelding 1 en 2 : Zoekgebied en mogelijke routes

Hierop ontstond vanuit de klankbordgroep al kritiek. Waarom is een route ten zuiden van de A2 bijvoorbeeld geen optie? Met name als het geheel integraler bekijken. Hoe loopt de snelfietsroute straks verder naar Geldrop?
In de loop van verscheidene sessies zijn de mogelijke routes afgewogen op verschillende criteria. De Noordelijke (zwarte) routes uit afbeelding 2 vervielen als eerste. Hoewel deze waarschijnlijk wel het minste ecologische impact hebben.

De middelste (groene) routes, zijn de routes waar TGE al in een eerder stadium bezwaar tegen maakte middels de reactie van oktober 2020. De hoop (en verwachting) vanuit TGE was een mogelijke route langs de zuidkant. De eerste optie was om daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe paden structuur die Brabant Water heeft aangelegd ivm de nieuwe waterputten die geslagen zijn. Dit bleek volgens Brabant Water niet haalbaar.

Vervolgens werd gekeken naar de optie om het fietspad zo dicht mogelijk langs de snelweg te leggen. Hier werden met name bouwtechnische en budgettaire bezwaren tegenin gebracht. Zo moet er rekening worden gehouden met een riool overstort en liggen er over de gehele lengte belangrijke kabel verbindingen tussen HTC en De Run. De enige optie die daar tot nu toe overbleef en die in het eindrapport is opgenomen is
door het fietspad wat verder naar het Noorden te leggen, maar dat zal als gevolg een flinke ecologische impact hebben.

Op 19 november 2021 ontvingen de klankbordgroep deelnemers data over mogelijke aantal fietsbewegingen en ecologische impact per route. Het rapport van Cobra aangaande de ecologische impact heeft ons daarbij behoorlijk verbaasd.

Met name de ecologische impact van route 1 en 2 wordt hierbij ons inziens onderschat. Dit omdat het bestaande fietspad zelf weliswaar niet bestemd is als NNB, maar het gebied direct ten zuiden (Klotputten) en Noorden (Hanevoetplas) zijn dit wel. De conclusie dat het NNB door deze twee routes niet of nauwelijks wordt aangetast is ons inziens te kort door de bocht. Daarbij is er onderzoek gedaan naar mogelijke impact op soorten vallend onder de wet natuurbescherming, terwijl het NNB, en met name de Dommel als EVZ, er juist ook zijn voor soorten die niet onder deze wet vallen, maar waarbij het juist de bedoeling is om deze dusdanig te ondersteunen en ruimte te geven zodat ze niet onder deze wet gaan vallen. Deze plek is bij uitstek geschikt voor migratie van o.a. padden. 1500 extra fietsers per dag zal hier zeker een impact op hebben. Vandaar dat we in een eerdere reactie aangaven om te redeneren vanuit de natuurbestemming die het gebied hier heeft. Voor welke soorten is deze formele ecologische verbindingszone bedoeld? Migreren deze hier ook daadwerkelijk? Wat hebben ze nodig om te migreren? En ten slotte: past een fietspad dan in dat plaatje en aan welke randvoorwaarden moet het fietspad dan voldoen? De aanleg van het fietspad is nog steeds niet op deze manier voorbereid.

De zuidelijke route zoals als laatste voorgesteld zal een flinke ecologische impact hebben en zal, zoals deze er nu voorstaat, niet onze goedkeuring kunnen dragen.

Dit alles overziend maakt een afgewogen advies voor TGE erg lastig. Zoals in eerdere adviezen aangegeven is Trefpunt groot voorstander van niet-gemotoriseerde manieren van transport waarbij wandelen en fietsen de hoogste voorkeur hebben. Snelfietsroutes zorgen aantoonbaar voor minder gebruik van de auto met alle (ecologische) voordelen die daar bij horen. Het spreekt voor zich dat deze routes snel, comfortabel en sociaal veilig moeten zijn. En dat routes door een mooie groene omgeving daarbij de voorkeur hebben. Het is ook niet voor niets dat sommige aangesloten groepen
zoals bijvoorbeeld de Fietsersbond, een voorkeur hebben voor route 1.
In onze optiek zou het nog steeds mogelijk moeten zijn om een meer ecologische en duurzame verbinding langs de A2 aan te leggen. Bijvoorbeeld door een verhoogd fietspad met aan de snelweg zijde een groene geluidswal, waardoor de fietser geen last heeft van de naastgelegen snelweg, maar wel een prachtig uitzicht op de Klotputten. De geluidswal kan daarnaast prima fijnstof afvangen en kan compenseren voor geluidsoverlast die is toegenomen door het kappen van tientallen bomen in het gebied vanwege de eerder genoemde ontwikkelingen van Brabant Water. Deze route zou zijn weg kunnen vervolgen langs de snelweg richting het van der Valk hotel. Wij begrijpen dat deze optie laat in het proces naar voren is gekomen en dat dit gepaard gaat met bouwtechnische en financiële uitdagingen. Maar met de hoge druk op de ruimte op deze locatie, in combinatie met de schade aan de natuur die niet goed inzichtelijk is, moeten we kritisch blijven. Design Stad Eindhoven heeft in het verleden ook aangetoond creatief om te kunnen gaan met ingewikkelde dilemma's. Daar vragen we nu ook om.

Mocht de gemeenteraad instemmen met route 1 of 2 dan benadrukken wij nogmaals om uit te zoeken wat de precieze natuurwaarden hier zijn, hoe deze behouden en zelfs versterkt kunnen worden, en van daaruit het fietspad in te passen.

Bram Meulenbeld
Linda van Driel

Foto links: Bea Straver