Advies Bestemmingsplan Buitengebied Eindhoven 2019

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies Bestemmingsplan Buitengebied Eindhoven 2019

Het advies luidt: Positief 

Aanleiding

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan Buitengebied  is op 29 april 2008 onherroepelijk geworden en is dus verouderd. Het is immers van belang dat beschikt kan worden over een bestemmingsplan waarin rekening is gehouden met het meest actuele beleid t.a.v. natuur en landschap, recreatie en agrarische bedrijvigheid. Om die reden is dit  actualisatiebestemmingsplan opgesteld. 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’ vervangt diverse bestemmingsplannen, waaronder het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ dat is vastgesteld op 22 augustus 2006 en onherroepelijk is geworden op 29 april 2008. Tevens vervangt het – delen van - diverse kleinere bestemmingsplannen zoals Achtse Barrier 2004 en gewijzigde deelbestemmingsplannen die naar aanleiding van voorgenomen ontwikkelingen zijn doorgevoerd. Het plangebied kan globaal in drie gebieden worden verdeeld: 

Noord-oost 

Dit omvat de gebieden Esp (deels) en Bokt gelegen in het noordoosten van de gemeente Eindhoven en het gebied gelegen ten oosten van het bestaand stedelijk gebied (waaronder het gebied De Zeggen) ten noorden van het Eindhovensch kanaal.

Aan de oostzijde wordt dit plandeel begrensd door de Dommel en aan de westkant door de John. F. Kennedylaan, de Eindhovenseweg en de bestaande stedelijke bebouwing. Esp, de Anconalaan en het Eindhovensch kanaal vormen de zuidelijke begrenzing. De noordzijde van het plandeel grenst aan de gemeente Son en Breugel.

Zuid 

Dit betreft het gebied globaal begrensd door de Geldropseweg, de oostelijke en zuidelijke begrenzing van de bestaande stedelijke bebouwing, de grens met de gemeente Geldrop en (deels) Rijksweg A67 en de High Tech campus.

West 

Dit gebied wordt begrensd door de Ekkersrijt (beek), Rijksweg A2 en het Beatrixkanaal. Ook de gronden gelegen tussen de Oirschotsedijk, Anthony Fokkerweg en Rijksweg A2 maken hiervan deel uit. Verder worden de gronden gelegen ten zuiden van de Anthony Fokkerweg (globaal) begrensd door de spoorlijn Eindhoven-Tilburg, Bezuidenhoutseweg, Elburglaan, de bestaande stedelijk bebouwing van de wijk Lievendaal en Rijksweg A2 tot dit gebiedsdeel gerekend.

Afweging

Aangaande dit actualisatiebestemmingsplan gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorie, 3.7 Natuur en Groen, 3.8 Maatschappelijk/sport/cultuur en ontspanning/recreatie, 4.2 Geluid, 4.3 Geur, 4.4 Luchtkwaliteit, 4.6 Duurzaamheid, 4.7 Bodem, 4.8 Natuur 5.2 Waterbeleid en 5.3 Water. De actualisatie van het bestemmingsplan schaadt de belangen van onze groepen in geen van deze aspecten. 

Op de eerste plaats constateert TGE geen (grote) veranderingen in het voorliggende bestemmingsplan. Daardoor geeft dit geen aanleiding om commentaar of adviezen op het onderhavige plan los te laten. Sinds het vigerende bestemmingsplan van kracht is zijn er zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau diverse wetten/beleidsregels bijgekomen ter bescherming van de schaarse natuur. Deze wetten en beleidsregels zijn opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2019. Hiermee is de natuur met dit nieuwe bestemmingsplan eerder beter dan slechter beschermd. 

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Ook de voorgenomen uitbreiding van het bedrijventerrein in Esp is op basis van het Bestemmingsplan Buitengebied 2019 planologisch niet mogelijk. Dat betekent dat wanneer Esp ontwikkeld zou worden een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. TGE en de daarbij aangesloten groepen hebben – beschermende - belangen in een dergelijke ontwikkeling. In dezen kan enkel geadviseerd worden om TGE in een vroeg stadium te betrekken wanneer een dergelijke ontwikkeling zich voordoet. 

Conclusie

Het bestemmingsplan “Buitengebied 2019” zoals aangeboden aan het Trefpunt Groen Eindhoven zit goed doordacht in elkaar en mag het komende decennium vigeren.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen