Advies Bestemmingsplan I Oud Woensel 2012 (Kronehoefstraat – Van Brakelstraat)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Advies Bestemmingsplan I Oud Woensel 2012 (Kronehoefstraat – Van Brakelstraat)

Het advies luidt: positief, mits

Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Oud Woensel 2012" om de realisatie van een nieuw appartementencomplex mogelijk te maken. De nieuwbouw voorzit in realisatie van 42 wooneenheden verdeeld over vijf bouwlagen. Tevens wordt het complex voorzien van een half verdiepte parkeerkelder. Het plangebied bevindt zich ten noorden van het centrum van Eindhoven, in het stadsdeel Oud Woensel. Het betreft de zuidoostelijke hoek van de Kronehoefstraat – Van Brakelstraat. 

Afbeelding 1 | planbegrenzing

Aanleiding

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken dient ter plaatse een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld.  Dit bestemmingsplan is genaamd ‘I Oud Woensel 2012 (Kronehoefstraat – Van Brakelstraat).

Onderstaande afbeelding illustreert een mogelijk toekomstig beeld van het woongebouw.  

Afbeelding 2 | Impressie vanuit zuidoostelijke richting

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.7 Verkeer en parkeren, 3.8 Groen, 4.4 Luchtkwaliteit, 4.6 Duurzaamheid,  4.8 Natuur en 5.3 Water. De betreffende bestemmingsplanwijziging schaadt de belangen van TGE en haar aangesloten groepen niet. Het plan draagt zelfs bij tot het streven van TGE naar duurzaam ruimtegebruik, doordat het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder wordt verdicht zodat het buitengebied gespaard kan blijven.

Relevante aspecten uit het ontwikkelplan zijn:

-Groen: In de huidige situatie is het plangebied grotendeels braakliggend en is het aanwezige groen kwalitatief laagwaardig. In de toekomstige situatie zal een strook in het zuiden van het plangebied groen aangekleed worden. Ter plaatse zal een boom worden geplaatst die de ingang van het parkeerterrein markeert (zie afbeelding 3 voor een impressie). Tevens zal de erfafscheiding van het zuidelijke buurperceel groen uitgevoerd worden en worden de verschillende dakterrassen groen aangekleed door middel van beplanting in vaste bakken.

-Bomen: Binnen het plangebied bevinden zich geen kapvergunningsplichtige bomen. De aangrenzende percelen beschikken eveneens niet over waardevolle bomen die als zodanig op de Groene kaart opgenomen zijn. Op het zuidelijk buurperceel bevindt zich echter wel een omvangrijke boom die deels overhangt. Deze boom vormt echter geen beletsel voor het beoogde bouwplan en kan dan ook als zodanig gehandhaafd worden.

-Natuur: Het slopen van de bestaande woningen aan de Kronehoefstraat kan leiden tot verstoring of vernietiging van beschermde soorten en hun verblijfsplaatsen: vleermuis, huismus en gierzwaluw. Om deze reden is een onderzoek naar aanwezigheid van deze soorten in gang gezet. Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er verblijven aanwezig zijn, dient de functionaliteit daarvan gewaarborgd te worden. Dit houdt in dat er op aangepaste wijze gesloopt dient te worden en dat er nieuwe faunavoorzieningen gecreëerd moeten worden (voor elke verloren voorziening dienen meerdere alternatieve nestlocaties gerealiseerd te worden). Om vertraging te voorkomen worden derhalve vooruitlopend op de resultaten van het faunaonderzoek alvast vleermuisverblijven, houtbetonnen huismusnestkasten en gierzwaluwkasten verspreid over de wijk opgehangen.

-Water: Conform het beleid van zowel gemeente als waterschap dient de toename van het verhard oppervlak hydrologisch neutraal en klimaatadaptief te zijn. Op basis van de klimaattool kan vastgesteld worden dat er in totaal 138 m³ waterberging gerealiseerd dient te worden. Gelet op de mogelijkheden binnen het plangebied wordt uitgegaan van ondergrondse infiltratievoorzieningen.

Afbeelding 3 | Nieuwe boom ter plaatse van inrit parkeergarage

Opmerkingen

Al met al steekt het aangepaste bestemmingsplan goed in elkaar. Ter optimalisatie van de ontwikkeling laat Trefpunt Groen Eindhoven graag onderstaande opmerkingen na. Deze opmerkingen zijn gerangschikt per thema:

Groen

  • Naast het groen aankleden van de erfafscheiding adviseert TGE een plan te ontwikkelen voor robuust gebouw gebonden groen. Door grote plantenbakken te integreren in het gebouw kan groen op een duurzame en onderhoudsvriendelijke manier worden ingepast waarmee bewoners de esthetische, thermische en gezondheidsvoordelen van groen kunnen genieten vanuit hun woning. Tevens kan hiermee een kleine bijdrage geleverd worden aan het vergroenen van de huidige groenarme omgeving. Een mooi voorbeeld is het Medinacomplex in de binnenstad van Eindhoven.

Bomen

  • Voor de nieuw aan te planten boom ter plaatsen van de parkeergarage adviseert TGE te zorgen voor goede groeiplaatsomstandigheden. Streef naar een groeiplaats ter grootte van de kroonomvang bij een leeftijd van 40 jaar, voorzie deze van boomaarde of – granulaat en plant deze aan met onderbeplanting. Dit biedt tevens de mogelijkheid het blad onder de bomen te laten liggen tussen de beplanting. Dit blad vormt een belangrijke voedingsbron voor de bomen.

Natuur

  • Om verstoring van beschermde soorten te voorkomen (vleermuis, huismus, gierzwaluw) adviseert Trefpunt Groen Eindhoven de sloop- en bouwwerkzaamheden uit te voeren in de minst kwetsbare periode, buiten het broedseizoen. Hanteer als broedseizoen: 1 maart tot 1 oktober (zie aanbevelingen Wet natuurbescherming, paragraaf 4.8.1 in het concept bestemmingsplan). Wanneer op deze wijze uitwerking wordt gegeven aan de zorgplicht wordt voorkomen dat tijdens de werkzaamheden nesten van beschermde soorten worden verstoord en een verbod van de Wet natuurbescherming wordt overtreden.
  • De mitigerende voorzieningen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen zijn van belang voor mitigatie maar in principe niet geschikt als permanente compensatie voor te verwijderen verblijfsplaatsen in de bestaande bouw. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om, onafhankelijk van de resultaten van het faunaonderzoek, faunavoorzieningen te integreren in de nieuwbouw. De aanwezigheid van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen zijn van grote waarde voor een gezonde stadsecologie (Natuur Inclusief Bouwen).

Advies

  • Vleermuis: aan de zuid- en zuidwestkant van de woningen (vleermuizen houden in de zomer van warmte) stenen voor vleermuizen inmetselen. Zorg hierbij voor ten minste één voorziening voor een grotere groep, te realiseren via koppeling van drie of meer inbouwstenen. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Dwergvleermuis.
  • Huismus: vogelvides bieden een duurzame nestplaats voor de huismus. Te plaatsen aan de ‘koude kant’ (noord- en noordoostzijde) van de woningen. Minimaal gemiddelde: 1 vide per twee huizen. Meerdere vides bij elkaar is wenselijk gezien de huismus een echte koloniebroeder is.
  • Gierzwaluwen: Gierzwaluwstenen zijn op allerlei mogelijke manieren in te bouwen en bieden goede nestplaats voor de gierzwaluw. Deze inbouwstenen zijn duurzaam en vragen geen onderhoudt.  Gierzwaluwstenen enkel oriënteren op de noord- en noordoostzijde. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Gierzwaluwen.

Water

  • Voor wat betreft het realiseren van de waterbergingsopgave adviseert TGE zoveel mogelijk te streven naar een waterberging met een multifunctioneel karakter (naast waterberging tevens van waarde voor hittestress en klimaatadaptatie). Trefpunt Groen Eindhoven denkt hierbij aan het uitvoeren van het platte dak van het woongebouw als groendak en aan het uitvoeren van de open lucht parkeerplekken in half verharding. De bergingsopgave die dan nog resteert kan middels ondergrondse infiltratievoorzieningen worden opgevangen. Een groen dak is niet enkel interessant vanwege zijn waterbergende kwaliteit. Het draagt tevens bij aan een betere luchtkwaliteit, het reduceert hittestress, isoleert en draagt met de juiste vegetatie tevens iets bij aan de stadsecologie. Graag wijzen wij er op dat een grasdak (met bijvoorbeeld plat beemdgras of schapengras) vele malen effectiever is voor zowel waterberging als luchtkwaliteit dan een sedumdak. 

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover bestemmingsplan “I Oud Woensel 2012 (Kronehoefstraat Van Brakelstraat), mits bovenstaande opmerkingen worden meegenomen. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan.

Trefpunt Groen Eindhoven