Advies bestemmingsplan I Vredeoord (de Scherf)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Advies bestemmingsplan  I Vredeoord (de Scherf)

Het advies luidt: positief

Aanleiding

Het betreft een aangepaste uitwerking van het vigerende bestemmingsplan “Vredeoord”.

Het voormalige Philips-kantorenpark Vredeoord, met het kenmerkende Philips-hoofdkantoor als boegbeeld, wordt herontwikkeld tot woonwijk voor circa 300 woningen. Deze ontwikkeling zal gefaseerd uitgevoerd worden. De beoogde woningbouw is in 2017 al juridisch verankerd in het bestemmingsplan “Vredeoord”, maar bevatte een uitwerkingsplicht om het toekomstige woongebied verder uit te werken. Dat is gebeurd met het uitwerkingsplan ‘Uitwerking bestemmingsplan Vredeoord’, dat op 5 februari 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad van Eindhoven. 

Het stedenbouwkundig plan van bouwveld 5, ook wel genaamd “de Scherf”, is echter gewijzigd, wat een nieuw juridisch-planologisch kader vereist. Het huidige bestemmingsplan met de naam "I Vredeoord (De Scherf)" voorziet in dit nieuwe kader.

Het plangebied wordt in grote lijnen begrensd door de Groenewoudseweg in het westen en de Pieter Zeemanstraat in het zuidoosten. Ten noorden van het plangebied staat het (voormalige) kantoorgebouw Vredeoord 105. Ten oosten van het plangebied ligt het overige deel van complex Vredeoord, waar momenteel de eerste woningen zijn en worden gebouwd.

Binnen bouwveld 5 is vereniging meer&deel aan de slag gegaan om op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) woningbouw te realiseren. Gestreefd wordt naar de bouw van max 40 woningen, in plaats van de voorheen voorziene 17 woningen. 

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief ten aanzien van deze plannen op basis van onderstaande verstrekte informatie:

Groen

  • De woningen krijgen een groene inbedding in de omgeving door open en groen ingerichte hoeken van het plangebied, in combinatie met de zoom.
  • De woningen hebben geen conventionele privétuin maar maken gebruik van een mandelige tuin. De mandelige tuin is collectief en natuurlijk ingericht, kent verschillende functies, laat ruimte voor het initiatief van bewoners en is zo veel mogelijk onthard en groen ingericht. De mandelige tuin ziet TGE als een positieve kans voor groen en natuur. Wij verwachten dat bewoners geneigd zullen zijn om hun gezamenlijk tuin beter en natuurlijker in te richten en te onderhouden. 
  • Aan de zuid- westzijde zijn de overgangen openbaar-privé al aanwezig in de vorm van een beukenhaag (de zoom). De hagen staan op grond van de gemeente en worden door de gemeente onderhouden. De perceelsgrenzen aan de noord- en oostzijde worden ook voorzien van een beukenhaag als kenmerkende erfafscheiding.
  • Aan de westzijde en zuidzijde van het plangebied staan nog enkele bomenrijen bestaande uit Tilia europaea. Uit de rapportage van de BEA (boom effect analyse) blijkt dat de kroonprojectie in de richting van de voorgenomen nieuwbouw een straal heeft van 5 meter. De minimale graafafstand vanuit de stamvoet bedraagt 3 meter. In het stedenbouwkundige plan voor de ontwikkeling van ‘De Scherf’ is voldoende rekening gehouden met deze bomen.
  • Verder worden er ook nieuwe bomen geplant in het beoogde plan. Het beoogde beeld is een bosachtig karakter. Er zullen verschillende soorten worden gemengd, ten gunste van de biodiversiteit.
  • Uit de stikstofberekening blijkt voor zowel de aanlegfase als gebruiksfase dat er geen sprake is van stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr. Het plan leidt niet tot een stikstoftoename. Derhalve is een significant negatief effect op Natura-2000 uitgesloten.

Situatieschets Groene Inrichting

Fauna

Bij de ontwikkelaar bestaat de ambitie om aanvullende faunavoorzieningen in te passen ter versterking van de stadsecologie. Dit kunnen wij enkel toejuichen. In het kader van de Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op soortenvermeerdering en populatie-uitbreiding. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis, de gierzwaluw en de huismus. In dit kader verwijst TGE graag naar www.bouwnatuurinclusief.nl, zowel als https://www.checklistgroenbouwen.nl/, beide van de Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging. Tracht, qua ondersteuning van soorten, aan te sluiten bij het ecosysteem van De Grote Beek en het Philips de Jonghpark.

Mobiliteit

Vanwege de duurzame ambitie van de bewoners van meer&deel is het ook logisch dat het collectief uit is op een minimale rol voor de auto in het bouwplan en in de directe omgeving, en een veel collectiever gebruik van de auto. Deelgebruik resulteert in een sterk gereduceerde parkeerbehoefte: slechts 25% van de huishoudens beschikt graag over een privé parkeerplaats. De overige parkeerplaatsen kunnen voor deelauto’s worden gehanteerd.

Concreet betekent dit dat er 11 bezoekersparkeerplaatsen komen, 10 privé-parkeerplaatsen, en 7 parkeerplaatsen voor deelauto’s.

Parkeren vindt zoveel als mogelijk geconcentreerd plaats aan de rand of buitenzijde van het plan. Deze ruimte wordt collectief ingericht. Dit voorkomt versnippering, beperkt de ruimte die nodig is voor de auto, en zorgt dat er veel plekken in het plan zijn waar de auto volledig uit het zicht is.

De Nota parkeernormen 2019 schrijft verder een totaal van 139 fietsparkeerplaatsen voor. Deze fietsenstallingen zullen op eigen terrein worden gerealiseerd.

Water

Het kaderstellend waterhuishoudkundig rapport van het bestemmingsplan “Vredeoord” blijft van toepassing voor “I Vredeoord (De Scherf)”. De voorzieningen die ontworpen waren voor bouwveld 5 vanuit het moederplan blijven van toepassing en zijn ook al aanwezig binnen en rondom het gebied.

Energie

In het huidige bestemmingsplan zijn nog geen besluiten genomen over energievoorziening. Echter in overleg zijn PV panelen op de daken besproken, zowel als aansluiting op het warmtenet voor een duurzame warmtevoorziening. Wij gaan er vanuit dat deze worden voorzien in het uiteindelijke plan.

Materiaalgebruik

Kleur en materiaal van de woningen zijn geïnspireerd op het thema ‘buiten wonen in de stad’. Natuurlijke materialen als hout en baksteen maar ook volledig groene gevels zijn gewenst. Ook blijft afleesbaar hoe en waarmee gebouwd is. Voor dit laatste adviseert TGE om gebruik te maken van een Materialenpaspoort.

Conclusie

TGE is verheugd over dit vooruitstrevende plan, dat voorziet in woningbouw terwijl het positief zal uitpakken voor de stadsecologie van Eindhoven.  Hiermee geeft het invulling aan de ambities in de Omgevingsvisie.

Bram Meulenbeld
Linda van Driel