Advies Bestemmingsplan II Blixembosch Noordoost (Plateau)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies Bestemmingsplan II Blixembosch Noordoost (Plateau)

Het advies luidt: Positief 

Aanleiding

De gemeente Eindhoven is voornemens nieuwe woningbouw te realiseren aan de noordoostzijde van Eindhoven, tegen de Amerikaanse buurt van de bestaande wijk Blixembosch (Woensel Noord). Het vigerende bestemmingsplan Blixembosch Noordoost voorziet in dit gebied in twee uit te werken woonbestemmingen. De voorgenomen woningbouw zoals geregeld in de uitwerkingsregels is niet haalbaar gelet op de hoogteverschillen in het gebied. Om deze reden is een alternatief plan opgesteld. Omdat dit plan strijdig is met de voor deze locatie geldende uitwerkingsregels is het bestemmingsplan ‘II Blixembosch Noordoost (Plateau)’ opgesteld dat het nieuwe woningbouwplan planologisch mogelijk maakt. 

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door de afrit van de A50 die aansluit op de John F. Kennedylaan in het noorden en de John F. Kennedylaan in het oosten. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door een groenzone die is gesitueerd tussen de overige nieuwbouwlocaties in Blixembosch Noordoost.

Afbeelding 1 - Situering Plangebied

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven is bekend met de voorgenomen woningbouw in Blixembosch Buiten in het algemeen, en ter plaatse van het Plateau specifiek. In 2015 was het de bedoeling dat dit plandeel uitgevoerd zou worden in de vorm van terrassen. Door gewijzigde inzichten is een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt waarbij woningen gerealiseerd worden op een plateau. Op dit plateau is ruimte voor maximaal 180 grondgebonden woningen in verschillende woningtypen. Qua woningaantal, typering en zonering (wonen/groen) wijkt dit bestemmingsplan niet af van het vigerende plan Bixembosch Noordoost. 

Het plan

Om woningbouw te realiseren wordt aan de zijde van knooppunt Ekkersrijt een geluidwal van ca. 15 meter hoogte gerealiseerd. Deze geluidwal wordt aan de snelwegzijde aangeplant met bosplantsoen zodat deze aansluit op de aanwezige dichte begroeiing van de bestaande geluidwallen in Blixembosch Buiten. Aan de binnenzijde van de geluidwal wordt een plateau van ongeveer 5 meter hoogte gerealiseerd. Deze loopt af richting een laagte waar de centrale waterberging van Blixembosch Buiten wordt gerealiseerd, met een afvoer op de Groote Beek. Dit gecreëerde landschap vormt de basis voor de verkaveling van het plateau. 

Afbeelding 2 - Impressie van de laagte en het plateau

Aangaande dit bestemmingsplan gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorie, 3.8 Groen, 4.2 Geluid, 4.3 Luchtkwaliteit, 4.5 Duurzaamheid, 4.6 Bodem, 4.7 Natuur 5.2 Waterbeleid en 5.3 Water.

Op de eerste plaats constateert TGE geen (grote) veranderingen in het voorliggende bestemmingsplan. Het plan wijkt slechts qua verschijningsvorm af van het vigerende bestemmingsplan Blixembosch Noordoost. De hoofdstructuur en planologische mogelijkheden (functies, woongebied en groengebied, geluidwal en ontsluiting) blijven gehandhaafd.  

Al met al steekt het bestemmingsplan goed in elkaar. Gelet op het inhoudelijke omgevingsaspect ‘Natuur’ laat TGE graag de volgende opmerkingen na om de natuurwaarde ter plaatse van ‘het Plateau’ op de lange termijn te kunnen borgen.  

Opmerkingen

Er worden vleermuizen in het gebied verwacht. 

Advies: Daar waar vleermuizen vanuit de Wet natuurbescherming jaarrond beschermd zijn adviseert Trefpunt Groen Eindhoven het aantal verblijfplaatsen gedurende vier seizoenen te inventariseren.  Parallel hieraan kunnen direct mitigerende maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld ter plaatse van te behouden bomen. Na het jaarrond onderzoek waarbij het aantal verblijfsplaatsen kunnen worden vastgesteld kan op deze manier direct ontheffing aangevraagd worden t.a.v. de Wet natuurbescherming voor het verwijderen van bomen waar verblijfsplaatsen zijn aangetroffen. 

Op basis van waarnemingen van aangesloten groepen is TGE bekend dat de volgende soorten in het gebied voorkomen: 

Vogels: valk (vaste bewoner, soort onbekend), buizerd, uil, ijsvogel, groene specht, havik, houtduif, kraai, ekster, mees, vink, putter, kauw, merel, blauwe reiger. 

Zoogdieren: vos (heeft tevens een hol in het gebied), konijn, egel, eekhoorn, kikker (soort onbekend), salamander (soort onbekend). Vlinders: icarusblauwtje, kleine vuurvlinder, bleekblauwtje, boomblauwtjes, st Jacobsvlinder, st Jansvlinder, koninginnenpage. Tevens groeien er bijzondere soorten planten en struiken die van waarde zijn voor de vogels en vlinders als voedselbos en schuilplaats.

Advies: Naast het opvolgen van de zorgplicht t.a.v. deze soorten zoals bedoelt in de Wet natuurbescherming (artikel 1.11) adviseert Trefpunt Groen Eindhoven het groen en de geluidswal in te richten als aantrekkelijke natuur- en leefgebied voor deze op locatie voorkomende soorten. 

Gelet op de vele soorten die in het gebied verblijven dient men zich strikt te houden aan de zorgplicht, Wet natuurbescherming (artikel 1.11).

Advies: Werkzaamheden aan groen, bomen en struiken, zoveel mogelijk uitvoeren buiten het broedseizoen (~15 maart tot ~15 juli) De kans dat er nesten aangetroffen worden is dan klein. 

In het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op populatievermeerdering en populatie-uitbreiding in plaats van op het beschermen van individuele exemplaren van soorten. Een dergelijke actieve vorm van natuurbescherming zal in de nieuwe Omgevingswet zelfs verplicht gesteld worden. 

Advies: Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis, de gierzwaluw en de huismuis. Voor een evenwichtige ecologie en een nagenoeg insectenvrije leefomgeving is het van grote waarde om deze soorten voortplanting- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied.

  • Vleermuis: aan de zuid- en zuidwestkant van de woningen (vleermuizen houden in de zomer van warmte) stenen voor vleermuizen inmetselen. Zorg hierbij voor ten minste één voorziening voor een grotere groep, te realiseren via koppeling van drie of meer inbouwstenen. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Dwergvleermuis. 
  • Huismus: vogelvides onder de dakpannen bieden een duurzame nestplaats voor de huismus. Te plaatsen aan de ‘koude kant’ (noord- en noordoostzijde) van de woningen. Minimaal gemiddelde: 1 vide per twee huizen. Meerdere vides bij elkaar is wenselijk gezien de huismus een echte koloniebroeder is.
  • Gierzwaluwen: Gierzwaluwstenen zijn op allerlei mogelijke manieren in te bouwen en bieden goede nestplaats voor de gierzwaluw. Deze inbouwstenen zijn duurzaam en vragen geen onderhoud.  Gierzwaluwstenen enkel oriënteren op de noord- en noordoostzijde. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Gierzwaluwen. 

Conclusie 

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover bestemmingsplan II Blixembosch Noordoost (Plateau), mits bovenstaande opmerkingen ter borging van de natuurwaarden een plek krijgen in dit bestemmingsplan. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen