Advies bestemmingsplan II Tongelresche Akkers

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies bestemmingsplan II Tongelresche Akkers

Het advies luidt: positief 

Aanleiding 

Het plangebied ligt binnen Tongelresche Akkers aan de oostzijde van Eindhoven. Tongelresche Akkers heeft een totale oppervlakte van ongeveer 45 hectare waarbinnen circa 950 woningen gepland zijn, hiervan zijn reeds circa 600 woningen gerealiseerd. 

Het plangebied van onderhavig bestemmingsplan omvat de wijk Tongelresche Akkers exclusief een beoogde woonwagenlocatie ten zuiden van tennisvereniging de Doornakkers en deelplan 7 en 9 aan de kadezone naast het Eindhovensch Kanaal. De beoogde woonwagenlocatie en deelplan 7 en 9 hebben in totaal een oppervlakte van ongeveer 5 hectare waarmee het plangebied van dit bestemmingsplan een oppervlakte heeft van circa 40 hectare.
Binnen het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Tongelresche Akkers’ zoals op 19 september 2006 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven. In dit bestemmingsplan is nauwkeurig vastgelegd waar woningen en specifieke woningtypen gerealiseerd kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn er verschillende uitgebreide WABO-procedures doorlopen om ondergeschikte afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan te repareren. Om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de bestaande situatie is een overwegend conserverend bestemmingsplan voor het plangebied opgesteld. 

Afweging 

Trefpunt Groen Eindhoven is betrokken bij de plannen rondom de Tongelresche Akkers. In 2005 en 2006 is er een positief advies uitgebracht over dit gebied. De toenmalige wensen zien we terug in de huidige plannen verwoord in het concept bestemmingsplan. Vooral de ruime opzet van de hoofdstructuren, wegen e.d. bieden ruimte voor groene corridors die de dragers vormen van de fauna. TGE is hier positief over. 

De waterberging, de zorg voor geluid en de zorg voor flora en fauna verwoord en geborgd in het plan. Met betrekking tot de flora en fauna (bijlage 5) dringen wij er op aan de aanbevelingen van “Gras Advies” op te volgen, met name geen ontwikkelingen in het broedseizoen. (vleermuizen, padden vogels). 

Advies 

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Om aan te sluiten op actuele stedelijke opgaven adviseert Trefpunt Groen Eindhoven desalniettemin onderstaande punten mee te nemen in de ambtelijke zienswijze: 

  1. Integreer faunavoorzieningen in de nieuwbouw voor een gezonde stadsecologie. In het kader van de Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op soortenvermeerdering en populatie-uitbreiding in plaats van het beschermen van individuele exemplaren van soorten. Een dergelijke actieve vorm van natuurbescherming zal in de nieuwe Omgevingswet zelfs verplicht gesteld worden. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis, de gierzwaluw en de huismus. Voor een evenwichtige ecologie en een nagenoeg insectenvrije leefomgeving is het van grote waarde om deze soorten voortplanting- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert initiatiefnemers van nieuwbouw om deel te nemen aan het B5 project van de provincie Noord-Brabant, de zoogdiervereniging en de vogelbescherming.
  2. Anticipeer op de gevolgen van klimaatverandering (Extreme buien en warme/droge zomers). Leg ambities en randvoorwaarden vast. Maximaliseer het waterbergend vermogen
  3. door toepassing van o.a. halfverharding, wadi’s en groen.

Zoals hierboven vernoemd en herhaald; geen activiteiten in het broedseizoen.

Conclusie 

Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en de voorgenomen wijzigingen die in dit bestemmingsplan planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen