Advies Bestemmingsplan II TU-e Science Park 2020

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Advies Bestemmingsplan II TU-e Science Park 2020

Het advies luidt: Positief

Aanleiding

Het bestemmingsplan "TU-e Science Park - studentenhuisvesting 2020" vervangt deels het bestemmingsplan TU-e Science Park, vastgesteld door de raad op 22-04-2011. Het plan "TU-e Science Park - studentenhuisvesting 2020" vervangt tevens (deels) de paraplubestemmingsplannen 'parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing' en 'waterberging' (vastgesteld respectievelijk 12-06-2018 en 18-06-2020). Binnen deze plannen heeft het plangebied de bestemming 'Maatschappelijk - Universiteit' met de functieanduiding 'sport' en gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen’. Het plangebied ligt in het noordoostelijk deel van het centrum van de gemeente en wordt in grote lijnen begrensd door de TU- campus, het Dommeldal en de Insulindelaan. Meer specifiek is het plangebied gelegen binnen de woonbuurten/woonwijken TU campus.

Afweging

Aangaande dit actualisatiebestemmingsplan gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in 3.8, 4.2 en hoofdstuk 5. Groen, bomen, duurzaamheid, water, mobiliteit en natuur.

Doordat TGE aan het begin van het proces betrokken is hebben wij tijdig onze ideeën over het plan kunnen delen met onze achterban en deze kunnen terugkoppelen naar de TU-e en adviesbureauPouderoyen Tonnaer.

Groen
Wij zijn verheugd dat er is gekozen voor verhoging in plaats van verbreding. Dit houdt concreet in dat er 6800 vierkante meter grond vrij komt die groen wordt ingevuld. Daarbij is door opdrachtgever en projectontwikkelaar ook goed nagedacht over welk groen waar toe te passen, zoals onderscheid tussen het beekdal en de zandrug. Daarnaast zijn er ideeën voor een voedselbos/moestuin om zo ook studenten/inwoners actief te betrekken bij hun eigen groene omgeving.

Bomen
149 van de 152 bestaande bomen worden in het plan ingepast. De overige 3 zijn 2 bomen met een slechte conditie en 1 dode boom. Daarnaast worden er meerdere soorten bomen aangeplant op het nieuwe te ontwikkelen stuk groen. Tijdens de sloop en de bouw zal rekening worden gehouden met bestaande bomen, inclusief de worstelstructuren.

Duurzaamheid
Verwarming zal plaatsvinden door middel van WKO. Daarnaast zijn er toezeggingen om zoveel mogelijk duurzame materialen toe te passen bij de bouw. Als TGE adviseren wij altijd om daarvoor https://bouwnatuurinclusief.nl en https://www.checklistgroenbouwen.nl te raadplegen. Tevens wordt geconformeerd aan een EPC van 0,0.

Water
Op het terrein kan het hemelwater rechtstreeks infiltreren. Voorts wordt er openbaar water/ vijvers aangelegd alwaar hemelwater kan worden opgevangen. Door het volledig afkoppelen van het hemelwater en gescheiden aanbieden wordt het terrein beter bestendig tegen weersextremen zoals overmatige regen en droogte, in vergelijking met de 'oude' situatie waarbij het hemelwater van de voormalige bebouwing via het huidige gemengde rioolstelsel werd afgevoerd.

Door het afkoppelen en gescheiden aanbieden van het hemelwater en de afname van het verhard oppervlak wordt de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse van het plangebied verbeterd.

Natuur
Om te kunnen beoordelen of er negatieve effecten te verwachten zijn ten aanzien van beschermde soorten is er een quickscan flora en fauna uitgevoerd door Ecologica B.V., d.d. 19-09-2018, rapportnummer P2018/67,Bijlage 4 . Hieruit volgen de volgende conclusies:

"In het plangebied en de directe omgeving komen verschillende beschermde soorten voor of worden verwacht. Dit heeft de volgende consequenties:
Aanvullend onderzoek moet uitgevoerd worden naar verblijfplaatsen van (tenminste)gebouwbewonende vleermuizen conform het meest recente vleermuisprotocol.
De verwijdering van de 3 bomen dient liefst buiten het broedseizoen te gebeuren.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient gewerkt te worden conform de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor beschermde gebieden, in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een beschermd gebied of voor in het wild levende soorten, laat deze handelingen achterwege. Indien het achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevraagd, worden maatregelen getroffen om de gevolgen te voorkomen, of zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt. De zorgplicht geldt dus ook voor soorten zonder specifieke beschermingsstatus onder de Wet natuurbescherming.

Mobiliteit
Het plangebied is goed aangesloten op de snelfietsrouters. Zo passeren onder andere de slowlane en de snelfietsroute Son en Breugel - Valkenswaard de campus. De wegen op de campus en het plangebied zelf zijn verkeersluw en derhalve uitermate geschikt voor fietsverkeer.
Het plangebied is op loopafstand van het Centraal treinstation van Eindhoven gelegen. Hier komen ook diverse HOV lijnen bijeen. Daarnaast geldt dat er verschillende buslijnen in de nabijheid van het plangebied op de Insulindelaan, J.F. Kennedylaan en Professor Doctor Dorgelolaan stoppen.

Conclusie

Het bestemmingsplan ‘II TU-e Science Park’ zoals aangeboden aan het Trefpunt Groen Eindhoven zit goed doordacht in elkaar en mag daardoor op onze steun rekenen.

Linda van Driel
Bram Meulenbeld