Advies bestemmingsplan IV Gestel binnen de ring 2007

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Advies bestemmingsplan IV Gestel binnen de ring 2007

Het advies luidt: positief

Aanleiding

Op de locatie aan de Hessen Kasselstraat 6-8 te Eindhoven - percelen D1799, D1800 en D1803 - is een (zeer) gedateerd bedrijfscomplex aanwezig dat voorheen in gebruik was als kappersopleiding IMKO. De initiatiefnemer is voornemens om op deze locatie de huidige bebouwing te slopen en 16 nieuwbouw appartementen te realiseren over 2 verdiepingen in combinatie met 16 woonwerkruimten op de begane grond. Het initiatief kan niet worden gerealiseerd op basis van het vigerende bestemmingsplan 'Gestel binnen de Ring 2007'. De gemeente Eindhoven heeft echter aangegeven medewerking te willen verlenen aan het initiatief door middel van een herziening van het bestemmingsplan.

Voorliggend bestemmingsplan bevat de ruimtelijke onderbouwing en regels voor het realiseren van 16 nieuwbouw appartementen in combinatie met 16 woonwerkruimten.

Het plangebied ligt ten zuiden van de Karel de Grotelaan, tussen de Hessen Kasselstraat, de bebouwing aan het Frederik Hendrikplein, de bebouwing aan de Princesslaan en de bebouwing aan de Hangenkampweg Zuid. Onderstaande afbeelding geeft de topografische situatie weer.

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief ten aanzien van deze plannen op basis van onderstaande verstrekte informatie:

Groen
In de huidige situatie is er sprake van alleen bebouwing/verharding. Er is op het huidige kavel geen groen aanwezig. In de voorgenomen plannen wordt er 173 vierkante meter groen ingepast (128 vierkante meter is vereist bij 8m2 per woning). Deze bestaat met name uit Leilinden en groene onderbeplanting.

Fauna
Door Econsultancy is in 2019 een quick scan flora en fauna uitgevoerd. Aanwezigheid van beschermde soorten is niet vastgesteld en daarmee uitgesloten. Echter zijn er steeds meer mogelijkheden als het gaat om natuurinclusief bouwen.

Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis, de gierzwaluw en de huismus. In dit kader verwijst TGE graag naar www.bouwnatuurinclusief.nl, zowel als https://www.checklistgroenbouwen.nl/, beide van de Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging.

Mobiliteit
Het plangebied is goed omsloten door openbaar vervoer.
Fietsenberging is ruim gerealiseerd door bergingen bij de woningen en appartementen, en deels in de openbare ruimte.

Water
De waterbergingsopgave van het plangebied is 73,2 m³.
Om tegemoet te komen aan de benodigde waterbergingsopgave wordt er waterberging in ondergrondse voorzieningen met vertraagde leegloop op het gemeentelijk riool gerealiseerd.
In totaal wordt er 86,69 m3 aan waterberging gerealiseerd in het plangebied.

Energie/duurzaamheid
Het plan benoemt dat er aardgasvrij gebouwd gaat worden en dat de woningen conform bouwbesluit EPC 0,4 gebouwd gaan worden.
Het wordt ons niet duidelijk hoe in de energiebehoefte gaat worden voorzien. We zien geen plannen voor zonnepanelen, WKO en/of een warmtepomp. Daarnaast missen we ambities op het gebied van het gebruik van duurzame materialen.

Bouwen/grond
Uit het desbetreffende onderzoeksrapport blijkt geen overschrijding van de stikstofdepositie. Zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase.

Wel zijn wij licht bezorgd aangaande de bodemkwaliteit zoals weergegeven in paragraaf 4.7: “Het aspect bodemkwaliteit vormt vooralsnog wel een belemmering voor het plan. Er zijn echter mogelijkheden (grondverdringend funderen) om deze belemmeringen weg te nemen.”

Conclusie

Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en de voorgenomen wijzigingen die in dit bestemmingsplan planologisch mogelijk worden gemaakt.  Onderhavige ontwikkeling voorziet in de benodigde woningbouw, met voldoende groen inrichting en waterberging. Hiermee geeft het invulling aan de ambities in de Omgevingsvisie. Echter zijn wij van mening dat er meer ambitie getoond kan worden als het gaat om natuurinclusief en circulair bouwen.

Bram Meulenbeld
Linda van Driel