Advies Bestemmingsplan IX Woensel buiten de Ring II 2016 (Egelstraat-Frankrijkstraat)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Advies Bestemmingsplan IX Woensel buiten de Ring II 2016 (Egelstraat-Frankrijkstraat)

Het advies luidt: positief, mits

Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Woensel buiten de Ring II 2006". De bestemmingsplanwijziging is nodig om de huidige bedrijfslocatie van de Eindhovense Radiateurenfabriek aan de Frankrijkstraat 97a te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw.  B&N Projecten is voornemens de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen en een twee nieuwe appartementengebouwen van 3 bouwlagen te realiseren met in totaal 61 nieuwe woningen. Deze herontwikkeling is tevens aanleiding om de ruimtelijke kwaliteit aan de Frankrijkstraat en omgeving te verbeteren waardoor dit deel van de wijk wordt opgewaardeerd.

Het plangebied bevindt zich in de naoorlogse uitbreidingswijk Kronehoef in het stadsdeel Woensel (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1 | planbegrenzing

Aanleiding

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken dient ter plaatse een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld.  Dit bestemmingsplan is genaamd ‘IX Woensel buiten de Ring II 2016 (Egelstraat-Frankrijkstraat)’.

Onderstaand een impressie van de plattegrond en een illustratie van het toekomstig eindbeeld, gezien vanaf de Frankrijkstraat.

Afbeelding 2 | Impressie plattegrond en illustratie vanuit Frankrijkstraat

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.5 Verkeer en parkeren, 3.6 Groen, 4.5 Luchtkwaliteit, 4.6 Natuur, 4.8 Duurzaamheid en 5.3 Water.

De betreffende bestemmingsplanwijziging schaadt de belangen van TGE en haar aangesloten groepen niet. Het plan draagt zelfs bij tot het streven van TGE naar duurzaam ruimtegebruik, doordat het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder wordt verdicht zodat het buitengebied gespaard kan blijven.

Relevante aspecten uit het ontwikkelplan zijn:

 • Mobiliteit: Om het aantal te realiseren parkeerplaatsen te beperken en op eigen terrein te houden worden vier deelauto’s ingezet. Hiervoor wordt als norm gehanteerd dat 1 deelauto 5 parkeerplaatsen compenseert. Verder worden er 185 fietsstallingen op het plangebied gerealiseerd.
 • Groen: Er is weinig groen in het plangebied aanwezig. Er wordt een plan opgesteld om de groenstructuur en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van de Egelstraat te verbeteren. Daarnaast wordt het appartementencomplex voorzien van een groendak. Als uitgangspunt wordt 8 m2 groendak per appartement aangehouden. Verder wordt de toepassing van halfverharding op de parkeerplaats onderzocht.  
 • Bomen: Er zijn geen relevante groen- of bomenstructuren in het plangebied zelf aanwezig. Wel heeft het planvoornemen invloed op de bomenrij (lindes) langs de Egelstraat en op de platanen aan de zuidkant van het plangebied. De effecten van het plan op de lindes en platanen is door Pius Floris onderzocht in een Bomen Effect Analyse. De platanen zullen duurzaam worden ingepast. Wat betreft de lindes blijkt dat drie balkons van de nieuwbouw aan de zijde van de Egelstraat binnen de kroonprojectie van de lindes zullen vallen. Ter plaatse van deze drie balkons zullen de lindes 45 tot 80 cm teruggesnoeid worden naar behoefte. Deze maatregel, en het toekomstig beheer, zou reeds afgestemd zijn met de gemeente Eindhoven.
 • Natuur: Het plangebied biedt een mogelijke verblijfplaats voor vleermuizen. Het noordelijke gebouw bevat aan de oost- en noordzijde open stootvoegen welke toegang geven tot de spouwmuur. Dit kan in potentie dienen als verblijfplaats voor een vleermuizensoort. Er is geen sprake van het aantasten van (essentieel) foerageergebied en/of vliegroutes, mits er geen verlichting wordt gericht op de bomenrij langs de Egelstraat. Vanwege de aanwezigheid van een potentiele verblijfplaats voor vleermuizen heeft in 2018 een nader onderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen waardoor er geen verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt overtreden bij de sloop. Ook gaan geen nestlocaties verloren van jaarrond beschermde vogelsoorten. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om zorg te dragen voor eventueel aanwezige individuen en wordt aangeraden de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.
 • Water: Conform het beleid van zowel gemeente als waterschap dient de toename van het verhard oppervlak hydrologisch neutraal en klimaatadaptief te zijn. Op basis van de klimaattool kan vastgesteld worden dat er in totaal 141 m³ waterberging gerealiseerd dient te worden. Gelet op de mogelijkheden binnen het plangebied wordt uitgegaan van ondergrondse infiltratievoorzieningen.

Opmerkingen

Al met al steekt het aangepaste bestemmingsplan goed in elkaar. Ter optimalisatie van de ontwikkeling laat Trefpunt Groen Eindhoven graag onderstaande opmerkingen na. Deze opmerkingen zijn gerangschikt per thema:

Groen

 • Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de parkeerplaatsen uit te voeren in halfverharding. Dit om het plangebied hiermee hydrologisch positief te ontwikkelen waarmee het gebied wordt voorbereid op extreme regenval als gevolg van klimaatverandering.
 • Trefpunt Groen Eindhoven is blij te lezen dat de platte daken worden uitgevoerd als groendak. Graag wijzen wij er op dat een grasdak (met bijvoorbeeld plat beemdgras of schapengras) vele malen effectiever is voor zowel waterberging als luchtkwaliteit dan een sedumdak. 

Bomen

 • In overleg met Trefpunt Groen Eindhoven en de gemeente Eindhoven is besloten de eerdergenoemde (bestaande) platanen en lindes duurzaam in te passen. Voor enkele lindes zullen hiervoor snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden. Trefpunt Groen Eindhoven is blij met deze overeenstemming voor duurzaam behoud maar adviseert duidelijke beheerafspraken te maken over het onderhoud van de lindes en toekomstige bewoners te informeren over de lusten en lasten die horen bij de bomen.
 • Trefpunt Groen Eindhoven zou graag zien dat parallel aan de ontwikkeling van het plangebied de groeiplaatsen van de lindes in de Egellaan door de gemeente Eindhoven worden verbeterd/onthard waardoor de kwaliteit van de bomen ten goede zal komen.

Natuur

Gelet op de resultaten uit het faunaonderzoek is geen formele compensatie verplicht voor beschermde soorten. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert desalniettemin faunavoorzieningen te integreren in de nieuwbouw. De aanwezigheid van gierzwaluwen en vleermuizen zijn van grote waarde voor een gezonde stadsecologie (Natuur Inclusief Bouwen). In het kader van de Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op populatievermeerdering en populatie-uitbreiding in plaats van op het beschermen van individuele exemplaren van soorten. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de initiatiefnemer om deel te nemen aan het B5 project van de provincie Noord-Brabant, de zoogdiervereniging en de vogelbescherming: https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/woonruimte-voor-vogels-in-brabantse-steden.

Advies

 • Vleermuis: aan de zuid- en zuidwestkant van de woningen (vleermuizen houden in de zomer van warmte) stenen voor vleermuizen inmetselen. Zorg hierbij voor ten minste één voorziening voor een grotere groep, te realiseren via koppeling van drie of meer inbouwstenen. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Dwergvleermuis.
 • Gierzwaluwen: Gierzwaluwstenen zijn op allerlei mogelijke manieren in te bouwen en bieden goede nestplaats voor de gierzwaluw. Deze inbouwstenen zijn duurzaam en vragen geen onderhoudt.  Gierzwaluwstenen enkel oriënteren op de noord- en noordoostzijde. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Gierzwaluwen.

Water

 • Voor wat betreft het realiseren van de waterbergingsopgave adviseert TGE zoveel mogelijk te streven naar een waterberging met een multifunctioneel karakter (naast waterberging tevens van waarde voor hittestress en klimaatadaptatie). Trefpunt Groen Eindhoven denkt hierbij aan het uitvoeren van het platte dak van het woongebouw als groendak en aan het uitvoeren van de open lucht parkeerplekken in half verharding. De bergingsopgave die dan nog resteert kan middels ondergrondse infiltratievoorzieningen worden opgevangen. Een groen dak is niet enkel interessant vanwege zijn waterbergende kwaliteit. Het draagt tevens bij aan een betere luchtkwaliteit, het reduceert hittestress, isoleert en draagt met de juiste vegetatie tevens iets bij aan de stadsecologie.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover bestemmingsplan “IX Woensel buiten de Ring II 2016 (Egelstraat-Frankrijkstraat)’’, mits bovenstaande opmerkingen worden meegenomen. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan.

Trefpunt Groen Eindhoven