Advies bestemmingsplan Mariënhage, 1ste wijziging binnenstad

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Advies bestemmingsplan Mariënhage, 1ste wijziging binnenstad 18 maart 2017 Het betreft een wijziging van bestemmingsplan Mariënhage. De nieuwe bestemming wordt Horeca in de breedste zin van het woord.

Aanleiding

Mariënhage in Eindhoven is bekend van de Augustinessen, de Paterskerk met klooster en tuinen. Onder de fundamenten  liggen waarschijnlijk de oudste overblijfselen van het mottekasteel, Ten Hage,  Eindhoven (13de eeuw).  Het plangebied wordt begrensd aan de noordzijde door de Augustijnendreef, aan de oostzijde het 'Pad Mariënhage' en de Dommel, aan de zuidzijde de Kanaalstraat en aan de westelijke zijde de Tramstraat en het plein voor de Augustijnenkerk. Binnen de bestemmingsplangrenzen gaat een en ander verbouwd worden en verdwijnt de Paapse bestemming waar ooit Leopold Verhagen zijn domicilie vond.  De nieuwe bestemming wordt Horeca in de breedste zin van het woord.

Afweging

De belangen binnen de plangrenzen zijn voor TGE niet erg groot met betrekking tot de voorgestane wijziging. Wat aandacht krijgt is de zorgvuldigheid waarmee verbouwd wordt en de niet-bebouwde terreinen. Deze laatste zijn voorzien van elementverharding en groen.  In Hoofdstuk 4.8 Groen, besteedt de wijziging aandacht aan het GBP, de verordening bomen en de groene kaart. Van hieruit zijn de verschillende groenelementen voorlopig goed beschermd.  Hoofdstuk 5.7 vertelt over de Natuur, met name de Wet Natuurbescherming. In dit hoofdstuk en de daarbij behorende bijlage is een flora en faunacheck  gehouden waarbij geen bijzondere soorten gevonden zijn die bescherming genieten. In een later stadium praat TGE graag mee over de invulling van het terrein en een habitat te creëren voor uitbreiding soortenrijkdom en populatieverrijking i.v.m. flora en fauna. Binnen de wijziging wordt ons wel een doorkijkje gegeven naar de toekomst. Dit baart ons wel zorgen. Op pagina 40 valt te lezen:

Verbeterde bereikbaarheid en doorwaadbaarheid voor de voetganger

Op grond van de mogelijkheden die de geldende bestemmingen bieden (en derhalve geen onderdeel van het wijzigingsplan), wordt het fijnmazige netwerk voor de voetganger vanaf de Ten Hagestraat uitgebreid over de Binnenring heen, waardoor het langzaamverkeersnetwerk in de binnenstad wordt vergroot. De doorwaadbaarheid van de kloostertuinen, het complex en multimodale ontsluiting van Mariënhage wordt geregeld via het aanleggen van meerdere voetgangersroutes naar en over het complex en via doorsteken door en via een op termijn beoogde voetgangersbrug over de Dommel richting de Nachtegaallaan. Daarmee wordt op termijn de fysieke verbinding gemaakt met het NRE-terrein en wordt invulling gegeven aan de stedelijke ambitie van de verbrede binnenstad, waarbinnen districten ontstaan met ieder hun eigen sfeer. Mariënhage vormt hierin een plek als groene oase van rust en sereniteit. Het lijkt ons goed nu al een signaal af te geven dat de beoogde brug op groot verzet zal stuiten. De brug zou een plaats krijgen op 112 meter afstand van de ‘Kanaalstraatbrug” of 340 meter van de ‘Dommelstraatbrug’. Als er al voetgangersroutes aangelegd moeten worden laat de voeten dan ook hun gang gaan. In dezen willen wij wijzen op de grote betekenis van de Dommel met haar oevers. De Dommel vormt een ecologisch lint door de stad. Hiermee maakt zij deel uit van de beschermde EVZ (ecologische verbindingszone). Op tal van plaatsen zijn reeds miljoenen euro’s geïnvesteerd om de oevers natuurlijk in te richten zonder obstakels. Een brug, zoals voorzien, zal een nieuw obstakel teweeg brengen. Voor een goede ecologische geleiding mag er binnen 7 meter van de Dommeloevers  geen bouwwerk verschijnen. Een hoogte van 1 meter boven de oevers is minimaal voor het foerageren van soorten. Als de brug 5% stijgt moet er een aanloop van 20 meter gebouwd worden. Gelet op het feit dat er ook nog een hoogteverschil tussen de oevers bestaat zal dit de ‘aanloop’ alleen langer maken.  Helaas heeft TGE slechte ervaringen met ingrepen in de EVZ (Fontys Sporthogeschool, brug Tongelreep en bouw Van Abbemuseum).

Conclusie

De wijziging kan op een positief advies rekenen, de brug, weliswaar nog buiten de grenzen van dit plan, is er een te ver.