Advies bestemmingsplan 'Meerrijk'

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Advies bestemmingsplan 'Meerrijk' 22 februari 2017 Het betreft de actualisatie van het bestemmingsplan 'Meerrijk'

Aanleiding

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan “Meerrijk” is in 2005 vastgesteld. Om die reden is dit actualisatiebestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan “Meerrijk” bestaat uit een digitale en analoge verbeelding (plankaart) met de daarbij behorende regels. Bij het bestemmingsplan is een toelichting gevoegd. In de toelichting wordt aangegeven waarom het bestemmingsplan is opgesteld en welke afwegingen hebben plaatsgevonden in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Afweging

Aangaande dit actualisatiebestemmingsplan gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.8 Groen, 4.2 Geluid, 4.3 Luchtkwaliteit, 4.5 Duurzaamheid, 4.6 Bodem, 4.7 Natuur 5.2 Waterbeleid en 5.3 Water. De actualisatie van het bestemmingsplan schaadt de belangen van onze groepen in geen van deze aspecten. Op de eerste plaats constateert TGE geen (grote) veranderingen in het voorliggende bestemmingsplan. Daardoor geeft dit geen aanleiding om commentaar of adviezen op het onderhavige plan los te laten. Wat wel opvalt in het plan is dat beleidslijnen, wetten en regels die de laatste tien jaar ontstaan zijn binnen het plan geïmplementeerd zijn. Zelfs het (mede door TGE opgestelde) Groenbeleidsplan 2017 krijgt de aandacht in dit plan (3.8.1.1.), evenals de nieuwe Wet natuurbescherming die per 1-1-2017 van kracht is (4.7). Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De planologische mogelijkheden die nog niet zijn benut op basis van het voorheen geldende bestemmingsplan zijn in dit plan wederom mogelijk gemaakt. Dat betekent dat nog circa 300 woningen gerealiseerd kunnen worden. TGE en de daarbij aangesloten groepen hebben belangen in dergelijke ontwikkelingen. In dezen kan enkel geadviseerd worden om TGE in een vroeg stadium te betrekken wanneer deze planologische mogelijkheden geconcretiseerd zullen worden in een zogenoemd uitwerkingsplan. Tot slot mag benoemd worden dat de zorgvuldigheid waarmee paragraaf 3.8 (Groen) is opgesteld een aangename verrassing is. Naast het opsommen van de beleidsuitgangspunten wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de verschillende soorten groen binnen het plangebied die door een verschil in karakter en (sociaalecologische) functie een andere betekenis hebben voor Meerrijk en de directe omgeving.

Conclusie

Het bestemmingsplan 'Meerrijk' zoals aangeboden aan het Trefpunt Groen Eindhoven zit goed doordacht in elkaar en mag het komende decennium vigeren.