Advies bestemmingsplan Nieuw Bergen

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies bestemmingsplan Nieuw Bergen

Het advies luidt: positief, mits

Aanleiding

Aanleiding tot dit bestemmingsplan is de herontwikkeling van een locatie aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven. Het project bestaat uit de realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1825 m2 overige functies op de begane grond 

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is daardoor opgesteld en voorziet in een passende juridische en planologische regeling om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Het plangebied

Op de afbeelding hierboven is het plangebied gekleurd weergegeven. Het betreft het gebied aan de Deken van Somerenstraat, tussen de Grote Berg en de Edenstraat. Velen zullen dit gebied herkennen als plaats waar de brandweer gevestigd is. Het is niet de fraaiste plaats in het centrum alhoewel er onmiskenbare (stedenbouwkundige) waarden aan kleven. Om deze identiteit te behouden is samenwerking gezocht met de Henri van Abbestichting en de stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven. Trefpunt Groen Eindhoven heeft een goede relatie met beide stichtingen en de invloed die zij gehad hebben is gunstig voor de identiteit voor De Bergen.

Afweging en adviezen

Om invulling te geven aan het begrip ‘inbreien’ mag deze bestemmingsplanwijziging als voorbeeld dienen. De ladder van duurzame verstedelijking zoals bedoeld binnen Bro krijgt hier een juist beslag. De woonruimte wordt optimaal benut. Ter illustratie onderstaande impressie:

Om de belangen van TGE in casu die van de aangesloten groepen veilig te stellen is met name gelet op de aanwezige fauna, vleermuizen, vogels en insecten (iepenpage). 

Volgens de diverse bijlagen komt de vleermuis voor in zowel de aanwezige bomen als in de gebouwen. Ons advies hierin luidt:

Volg de Natuurbeschermingswet nauwkeurig en breng verblijfsplaatsen terug aan de nieuw te bouwen woningen.

Voor wat betreft de avifauna zijn er twee zaken om rekening mee te houden. De zeven bomen aan de Deken van Somerenstraat zijn broedplaatsen en de huidige gebouwen – waar een zadeldak is toegepast – herbergen mussenkolonies. Ons advies hierin:

Breng gevelstenen aan voor de gierzwaluw en mussenvides op de dakranden. De vogelstand holt achteruit.

Voor de insecten, waarvan de populatie met 70% is afgenomen, is het van groot belang dat bloeiende planten voorradig zijn. Met name de groene daken kunnen hierin voorzien. Ook aanwezige bomen hebben ook een positief effect op de insectenwereld. Advies:

Behoud de boomwaarde in dit gebied. Totale waarde meer dan € 100.000. Voorzie de daken van bloeiende planten, TGE geeft hierover graag advies.

Als laatste een advies voor de energievoorziening en het hemelwater. Binnen de regels van het voorliggende bestemmingsplan wordt gesproken over aardgasloos bouwen. Dit is geen harde eis, de gemeente volgt enkel het rijksoverheidbeleid. Ons advies in dezen:

De compacte bouw en het aantal woningen kan voorzien worden van warmte door (aard)warmtepompen. Laat de aardgasleiding weg uit de energievoorziening.

Voor het hemelwater en de inzijging geeft het plan het onderstaande inzicht:

Trefpunt groen Eindhoven is blij met de vergroting van het inzijgingsgebied ons laatste advies luidt:

Probeer bij de nieuwe inrichting van de Deken van Somerenstraat onnodige verharding te vermijden.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover bestemmingsplan Nieuw Bergen, mits bovenstaande opmerkingen worden meegenomen. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen