Advies bestemmingsplan 'Oude Gracht'

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Advies bestemmingsplan 'Oude Gracht' 10-3-2017 Het betreft de actualisatie van bestemmingsplan 'Oude Gracht'. Het advies luidt: Neem de opmerkingen van TGE c.s. eerst mee vooraleer het geheel aangeboden wordt aan B&W.

Aanleiding

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan is op 30 januari 2007 vastgesteld en dus 10 jaar oud. Om die reden is dit actualisatie bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied ligt in het noordoostelijk deel van Eindhoven en wordt in grote lijnen begrensd door de Sterrenlaan (in het noorden), het J.C. Dirxpad  sportpark De Hondsheuvels en de Orpheuslaan/Amazonelaan/woonpark Eckartdal (in het oosten), de Onze Lieve Vrouwestraat (in het zuiden) en de John F. Kennedylaan (in het westen) en omvat de buurten wijken Oude Gracht-Oost, Oude Gracht-West, Hondsheuvels en een gedeelte van Eckartdal.

Afweging

Zoals gemeld is het bestemmingsplan 10 jaar oud en rijp voor een update. Hierbij is gekeken naar de laatste wetgevingen. Onder hoofdstuk 3 staat het Groenbeleidsplan (GBP) vermeld: Het Groenbeleidsplan 2001, zoals op 5 november 2001 is vastgesteld door de gemeenteraad, heeft als doel het duurzaam veilig stellen en ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende functies. Op 1 februari jongstleden heeft de gemeenteraad een nieuw GBP vastgesteld. Weliswaar blijft de oude compensatieregeling intact, maar voor het overige zijn nieuwe ambities en beleid vigerend.  In 2014 heeft TGE er voor gepleit om – met betrekking tot het GBP – een aparte voorziening te treffen voor de Chauffeurswoning aan de Nuenenseweg. Deze woning is onlosmakelijk verbonden met het Kasteel Eckart. In het huidige BP ligt de woning op een perceel wat de bestemming groen gekregen heeft.

Reactie aangesloten groep VOKE

Nog voor de termijn van zienswijzen heeft de bij TGE aangesloten groep Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart een reactie op het voorontwerp ingediend. Normaliter gaat dit via TGE maar om door hen moverende redenen is er al een reactie naar het hoofd RO ingediend. Om een compleet advies te geven, herhalen we hieronder de ingediende reactie die u als vanuit TGE kunt beschouwen.

Plangrens

Wij constateren wijzigingen in de plangrens.

Woonwagenlocatie Orpheuslaan

In bestemmingsplan Oude Gracht 2006 was dit gebied nog integraal onderdeel van het plan. Wij missen dit planonderdeel.

Hondsheuvels

Ten zuiden van de atletiekbaan is de plangrens veranderd t.o.v. Bestemmingsplan Oude Gracht 2006 (Wij pretenderen in deze geen volledigheid)

Bestemming “Verkeer (-Verblijfsgebied)”

Een aantal gebieden dat in het voorontwerp bestemmingsplan de bestemming “Verkeer (- Verblijfsgebied)” heeft, had in Bestemmingsplan Oude Gracht 2016 de bestemming ‘Groen”. Dit is een impliciete Bestemmingsplanwijziging, die nooit ter vaststelling is voorgelegd. Het betreft gebiedselementen aan de: Amazonenlaan, Dardanuspad, Dolonpad, Turnuspad, Theseusweg, Aurorastraat, Argostraat, Icaruslaan, Leanderlaan, Muzenlaan, Ds. Theodor Fliednerstraat en Creonlaan. Deze opsomming is waarschijnlijk niet volledig. P.M.: De opbouw van de wijk Oude Gracht wordt met name bepaald door de groenelementen (citaat blz. 11 3de alinea). Ook bij de Sterrenlaan, Kennedylaan en Orpheuslaan zijn niet alle gebieden met bestemming “Groen” correct aangegeven.

Amazonenlaan 49 Weergave bebouwing.

De weergave op de kaart komt niet overeen met de werkelijkheid. (Zaaknummer V15/24333)

Bouwvlakken

Op deze verbeeldingskaarten komen deze niet altijd overeen met de bestaande bebouwing.

Toelichting en regels

Amazonenlaan Spelling Op de Verbeeldingskaarten en in het Raap rapport 3058 staat Amazonenlaan goed gespeld, (met een N voor “laan”), in de toelichting echter is de spelling niet correct. 1.3 Voorgaande plannen Woonwagenlocatie Orpheuslaan: Er ontbreekt ons inziens een opmerking ten aanzien van dit plan. 2.2 Zorgcentrum Meare (laatste regel) dit moet “Lunet-Zorg” zijn. 3.2 De buurten Alleen Hondsheuvels en Oude Gracht West worden genoemd, Oude Gracht Oost en Eckartdal zijn niet uitgewerkt. Samen staan hier 3 rijks- en 2 gemeentelijke monumenten en zijn er cultuurhistorisch waardevolle structuren. 3.6 Archeologische waarden plangebied Laatste alinea; Tekstvoorstel: “Eckart” vervangen door “”De Heerlijkheid Eckart, gelegen tussen de Dommel en de Dooie Graaf”, was enz. (Dit voorkomt verwarring met de buurt Eckart elders in Woensel) 3.6.2 Cultuurhistorische waardevolle elementen Laatste alinea citaat: “De oude naam Dooigraaf doet vermoeden dat het hier om een gegraven waterloop gaat”. Opmerking: De Dooigraaf was een oude tak van de Dommel, het is een aangetoond historisch waterloop. (Raadpleeg eventueel Hr. N. Arts, stadsarcheoloog). Ter info: De Dooigraaf en de Dommel omsloten samen een eiland in de Dommel. Op dit eiland lag de oude Heerlijkheid Eckart. Regels; Foutieve verwijzingen. In meerdere regels komen foutieve verwijzingen voor; Artikel 19.3 De verwijzing in regel 1, naar lid 18.1 Artikel 20.2.2 De verwijzing in regel 1, naar lid 19.2.1 Artikel 20.4.2 De verwijzing in regel 1, naar lid 19.1. (Er is niet gestreefd naar volledigheid).

Opmerking:

NOTA Gebiedsgerichte welstandscriteria Oude Gracht Oost. Deze nota is vastgesteld op 26 september 2005. Wij verzoeken u deze nota in te brengen in het bestemmingsplan Oude Gracht 2017. (zie bijlage) . Verzoek uitstel reactietermijn: We hebben pogingen gedaan verbeeldingskaarten op A0 formaat te verwerven. Op de bijeenkomst van 16 februari jl. zijn deze ons toegezegd. Gezien de korte tijdsduur hebben wij deze nog niet ontvangen. Voor de beoordeling van het voorontwerp achten wij deze onontbeerlijk. Wij verzoeken om uitstel van de einddatum van de reactietermijn ten behoeve van het indienen van aanvullende reacties.

Vraag:

Zijn de kaarten uit het rapport ”Een cultuurhistorische zoom om de stad” electronisch toegankelijk of fysiek te verwerven?

Conclusie

Het bestemmingsplan kan – als onze opmerkingen daarin verwerkt zijn – weer een decennium mee. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan.