Advies bestemmingsplan Puttense Dreef oost (Rielsedijk)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2018
Advies bestemmingsplan Puttense Dreef oost (Rielsedijk) Het advies luidt: Positief

Aanleiding

Langs de Rielsedijk, tussen de Puttensedreef en het Rijsven, liggen drie te ontwikkelen bouwkavels. Naar aanleiding van vragen uit de markt is de gemeente Eindhoven voornemens deze drie kavels op te spitsen tot 4 kleinere kavels. Hiervoor is een wijziging van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Puttense Dreef oost’ noodzakelijk. Het gewijzigde bestemmingsplan noemt men ‘I Puttense Dreef oost (Rielsedijk)’ en bestaat uit en aanvulling en wijziging op de regels en een aangepaste verbeelding.

Afweging

Het bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van de verdere verkaveling van de betreffende drie bouwkavels langs de Rielsedijk. Deze wijziging heeft geen directe consequenties voor de inhoudelijke omgevingsaspecten waar Trefpunt Groen Eindhoven belangen heeft (natuur, flora en fauna, luchtkwaliteit, waterhuishouding, stedenbouwkundige kwaliteiten, geluid en duurzaamheid). In wezen komt het plan zelfs tegemoet aan het streven van TGE naar duurzaam ruimtegebruik, doordat het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder wordt verdicht.

Eik Puttensedreef

Deze bestemmingsplanwijziging is tevens als kans aangegrepen om de bescherming van de solitaire eik, die gesitueerd is langs de Puttensedreef, te regelen binnen het kader van dit bestemmingsplan. Deze eik staat half in een sloot die grenst aan een nog uit te geven perceel. In het huidige bestemmingsplan is niets geregeld ten aanzien van de bescherming van deze boom. Naar aanleiding van de resultaten uit een groeiplaatsonderzoek zijn in de regels van deze bestemmingsplanwijziging specifieke aanduidingen opgenomen ter bescherming van de boom. De bescherming van de boom wordt tevens geborgd in de koopovereenkomst.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgestelde bestemmingsplanwijziging. TGE waardeert het enorm dat deze wijziging als kans is aangegrepen om de eik aan de Puttensedreef via het bestemmingsplan te beschermen. Joop van Hout en Lieke Stoffelen