Advies bestemmingsplan I Strijp-S 2017

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies bestemmingsplan I Strijp-S 2017

Het advies luidt: positief 

Aanleiding

Het bestemmingsplan 'Strijp-S 2017' is op 23 januari 2018 vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de transformatie van het industriegebied "Strijp-S" tot een stedelijk subcentrum met functies als wonen, werken, cultuur en voorzieningen mogelijk te blijven maken. 

Door gewijzigde marktomstandigheden is het programma en stedenbouwkundige plan op enkele punten aangepast. Het betreft een verschuiving van het programma (wonen en werken) en het wijzigen van de maximum bouwhoogte van twee bouwvlakken in de ‘spoorzone’. Om dit mogelijk te maken is het bestemmingsplan aangepast. Dit nieuwe bestemmingsplan is genaamd ‘I Strijp-S 2017’. Deze herziening ziet uitsluitend op bovengenoemde wijzigingen. Voor het overige blijft het vigerend bestemmingsplan onveranderd van kracht. 

Afweging

Door gewijzigde inzichten en marktomstandigheden is het programma van deelgebied ‘Fase 4’gewijzigd. De wijziging ziet toe op een uitruil van het programma wonen en werken van Fase 4 aan de Spoorzone, zodat het totaalvolume op Strijp-S gelijk blijft. Ruimtelijk leidt de verschuiving van het programma tot het volgende:

Concreet leidt dit tot onderstaande wijzigingen:

  • Verhoging van bouwveld P (locatie huidige parkeergarage Klokgebouw) met 4 woonlagen (van 7 naar 11 lagen, ofwel van 26 meter naar 42 meter maximale hoogte). Deze verhoging van het bouwvolume geeft invulling aan de wens om een gebouw te ontwikkelen dat 24/7 in gebruik is. De onderste bouwlagen worden ingevuld met partijen uit de driehoek mode, technologie en media. 
  • Verhoging van bouwveld U (entree Strijp-S tegenover de Portierslodge) met 7 meter (van 26 meter naar 33 meter maximale hoogte). Op deze manier kan beter aansluiting gemaakt worden op de omliggende bebouwing. 

Met deze bestemmingsplanwijziging wordt uitsluitend de maatvoering van de twee bouwvelden gewijzigd en vinden er wijzigingen plaats in de bestemmingsomschrijving van de enkelbestemmingen. Voor het overige blijft het vigerend bestemmingsplan onveranderd van kracht. 

De voorgenomen wijzigingen zijn betrekkelijk klein en hebben geen invloed op de footprint, het inzijgingsgebied of op bestaand of te ontwikkelen groen.  De wijzigingen zijn hiermee niet in strijd met de belangen van Trefpunt Groen Eindhoven. Naast de wijzigingen blijft het vigerende bestemmingsplan onveranderd en worden nieuwe beleidsregels, indien deze aan de orde zijn, opgevolgd. Gedacht kan worden aan de Groencompensatieregeling welke in 2018 is vastgesteld. 

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Om aan te sluiten op actuele stedelijke opgaven adviseert Trefpunt Groen Eindhoven desalniettemin onderstaande punten mee te nemen in de ambtelijke zienswijze:

1. Integreer faunavoorzieningen in de nieuwbouw voor een gezonde stadsecologie.

In het kader van de Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op soortenvermeerdering en populatie-uitbreiding in plaats van het beschermen van individuele exemplaren van soorten. Een dergelijke actieve vorm van natuurbescherming zal in de nieuwe Omgevingswet zelfs verplicht gesteld worden. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis, de gierzwaluw en de huismus. Voor een evenwichtige ecologie en een nagenoeg insectenvrije leefomgeving is het van grote waarde om deze soorten voortplanting- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert initiatiefnemers van nieuwbouw om deel te nemen aan het B5 project van de provincie Noord-Brabant, de zoogdiervereniging en de vogelbescherming.

2. Anticipeer op de gevolgen van klimaatverandering (Extreme buien en warme/droge zomers). 

Leg ambities en randvoorwaarden vast. Maximaliseer het waterbergend vermogen door toepassing van o.a. halfverharding, wadi’s en groen. 

Conclusie

Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en de voorgenomen wijzigingen die in dit bestemmingsplan planologisch mogelijk worden gemaakt.  

Joop van Hout en Lieke Stoffelen