Advies Bestemmingsplan TenneT

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Advies Bestemmingsplan TenneT

Het advies luidt: positief

Aanleiding

De huidige bovengrondse hoogspanningskabel, de 150 kV-lijnverbinding, bestaat uit een dubbelcircuit tussen Tilburg-Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar, en aanbod van elektriciteit in deze regio te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is groot onderhoud aan de masten nodig. TenneT overweegt deze verbinding te vervangen door een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding, mits dit technisch, financieel en planologisch mogelijk is.

Invloed voor Eindhoven

Het tracé is 31 kilometer lang. Voor Eindhoven is de ingreep het minst van invloed. “Slechts” 0,5 kilometer wordt er in Eindhoven toegevoegd en wel door middel van diepgraven: Dit deel van het tracé loopt ten noorden van knooppunt Batadorp een klein stukje door de gemeente Eindhoven, waarna het eindigt bij het 150 kV-station in de Best. Het huidige tracé loopt niet door de gemeente Eindhoven.

De aanleiding dat Eindhoven nu te maken krijgt met een ondergrondse verbinding is dat het tracé iets zuidelijker komt te liggen. De reden daarvan is dat de leiding niet (of schier onmogelijk) door de wijk Batadorp te Best aangelegd kan worden.  Op onderstaand detailkaartje is het tracé herkenbaar en de logica voor het plaatsen verduidelijkt. 

Wat moet er gewijzigd worden?

Het aangeboden document vermeld dat momenteel de bestemmingsplannen NL.IMRO.0772.8028 (Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing) en NL.IMRO.0772.7713 (toekomstige reconstructieA2/A67) gewijzigd dienen te worden voor onderhavig bestemmingsplan.

Voor de aanleg van het gehele zijn vele onderzoeken verricht met name:

1 M.e.r.-beoordelingsplicht
2 Bedrijven en milieuzonering
3 Geluid
4 Luchtkwaliteit
5 Externe veiligheid
6 Natuur
7 Water
8 Bodem
9 Archeologie
10 Cultuurhistorie
11 Kabels en leidingen
12 Niet gesprongen explosieven
13 Magneetvelden

Het relatief korte tracé wat door Eindhoven voert is nu een uitloop van een ‘natuurgebied’. Vanwege de gekozen methodiek, open ontgraving en weer dempen, is de invloed op de natuur gering. De Wet natuurbescherming die van toepassing is draagt zorg voor een minimale verstoring van de aanwezige flora en fauna. Voor dit laatstgenoemde onderwerp vermeldt het hoofddocument:

In november 2019 is een natuuronderzoek uitgevoerd naar gebiedsbescherming en soortenbescherming. Deze natuurtoets is als bijlage IX bij de toelichting opgenomen. De belangrijkste resultaten zijn in deze paragraaf samengevat.

Soortenbescherming
Uit recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse beschermde soorten zijn waargenomen (binnen een straal van 50 meter). Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de terreingeschiktheid voor deze soorten, is nagegaan of het plangebied een functie vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn.

Bijlage IX is grondig bestudeerd door Trefpunt Groen Eindhoven. De toets aan de Wet natuurbescherming is uitgevoerd door Anteagroup, een bekend instituut voor TGE. Vooralsnog worden er geen soorten gevonden die de ingreep, 10 meter brede sleuf over een afstand van 500 meter, niet toestaan. Trefpunt is te rade gegaan bij de aangesloten groepen of er eventueel toch natuurwaarden aanwezig zijn die de aanleg hinderen. De conclusie hiervan is dat dit deel nog onderzocht moet worden. Een uitgebreid flora en fauna-onderzoek zal gereed zijn bij de aanlegvergunning (WABO).

Eindoordeel

Onderhavig bestemmingsplan maakt de aanleg van een ondergrondse 150 kV-kabelverbinding planologisch mogelijk. Doordat het kabeltracé in de toekomst ondergronds wordt aangebracht, blijft de ruimtelijke hoofdstructuur van het gebied behouden. Daar waar de bovengrondse 150 kV-lijnverbinding wordt verwijderd, kan de bestaande ruimtelijke hoofdstructuur in de vorm van natuur en structureel groen worden versterkt. Vanwege het feit dat dit laatste in het beperkte gedeelte van het tracé in Eindhoven al van toepassing is kunnen we hooguit de wens uitspreken dat de overige gemeentes binnen het leidingennetwerk hier ook gebruik van maken.

Trefpunt Groen Eindhoven