Advies Bestemmingsplan Tongelre buiten de Ring 2019

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies Bestemmingsplan Tongelre buiten de Ring 2019

Het advies luidt: Positief, mits

Aanleiding

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan “Tongelre buiten de Ring 2005” is in 2007 vastgesteld. Om die reden is dit actualisatiebestemmingsplan opgesteld.

Het plangebied ligt in het oostelijk deel van de gemeente Eindhoven en wordt in grote lijnen aan de westkant begrensd door de Jeroen Boschlaan en de Insulindelaan, aan de noordkant door het gebied ten westen van de Sumatrallan, het gebied ten noorden van een gedeelte van de Van Oldenbarneveltlaan, het Aalbersepad, de Oude Muschbergweg en het gebied ten noorden van een gedeelte van de Eisenhowerlaan (Figuur 1).

Figuur 1: Plangebied

Afweging

Aangaande dit actualisatiebestemmingsplan gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorie, 3.8 Groen, 4.2 Geluid, 4.3 Luchtkwaliteit, 4.5 Duurzaamheid, 4.6 Bodem, 4.7 Natuur 5.2 Waterbeleid en 5.3 Water. 

Op de eerste plaats constateert TGE geen (grote) veranderingen in het voorliggende bestemmingsplan. Sinds het vigerende bestemmingsplan van kracht is zijn er zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau diverse wetten/beleidsregels bijgekomen ter bescherming van de schaarse natuur. Deze wetten en beleidsregels zijn opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2019. Hiermee is groen/duurzaamheid met dit nieuwe bestemmingsplan beter geborgd. 

Opmerkingen

Ten aanzien van het voorgelegde bestemmingsplan Tongelre buiten de Ring 2019 laat TGE, namens haar aangesloten groepen, graag de volgende opmerkingen na: 

1. Ter plaatse van het locatieteken in onderstaande afbeelding ligt momenteel een werknemersparkeerplaats van de TU/e (rood omcirkeld). Deze parkeerplaats is in 2015 planologisch mogelijk gemaakt door de bestemming te veranderen van Groen naar Maatschappelijk. Voorwaarden die destijds zijn afgesproken met TGE en aangesloten groepen zijn: 

  • Parkeerterrein is tijdelijk, voor 4 jaar
  • TU/e betaalt 50.000 euro aan Groendomein Wasven voor groenontwikkeling en natuur- en duurzaamheidseducatie (reeds besteed). 

De termijn van 4 jaar is reeds verstreken en de parkeerplaats wordt amper meer gebruikt. Uit een evaluatie van de TU/e blijkt de bezettingsgraad gemiddeld 6,5%. 

Advies: TGE adviseert de parkeerplaats terug te geven aan de natuur en vooruitlopend hierop de bestemming terug te veranderen van Maatschappelijk naar Groen. De wens van TGE en Groendomein Wasven om de natuurwaarden en –verbindingen te herstellen worden hiermee planologisch geborgd.

2. In het bestemmingsplan worden in par. 3.7 (Verkeer en parkeren) de snelfietsroutes aangeven (figuur 3). Op de kaart ontbreekt echter de primaire fietsroute Eindhoven – Helmond. Deze loopt binnen het plangebied via de Celebeslaan – Koudenhovenseweg Zuid – Hofke Noord – Wolvenwijk – Loostraat. Het eerste gedeelte van de route, het westelijk deel van de Celebeslaan, is medio 2017 ingericht als fietsstraat, het resterende deel wordt binnenkort uitgevoerd. Graag zouden we zien dat deze fietsroute wordt opgenomen in het bestemmingsplan.

3. Op de kaart staat een groot deel van het Wasven aangeduid met de dubbelbestemming “waarde cultuurhistorie 2”. Daarbij wordt verwezen naar het rapport RAAP 3398. Dit rapport is deels gebaseerd op rapport RAAP 3058, waar het Wasven bij betrokken is geweest. Het bevreemd ons dat de droge kamponginning, gelegen aan de westzijde van de Hooge Heide, niet in het voorontwerpbestemmingsplan is opgenomen met deze dubbelbestemming. Graag zouden we zien dat de tekening wordt aangepast aan deze historische situatie.

4. Op de kaart staat het wasvennetje in het kasteelbos aangeduid als water en in het plan omschreven met de functie bergingsvijver (par. 5.3.3). Er ligt echter nog een ven in het Wasven, gelegen aan de noordzijde van de Celebeslaan (tegenover het LCL). Dit ven is medio 2010 gegraven als onderdeel van de Karpendonkse loop en fungeert, samen met het Wasven, als bergingsvijver. Graag zouden we zien dat het tweede ven op de kaart en in het plan wordt opgenomen.

Conclusie

Het bestemmingsplan “ Tongelre buiten de Ring 2019” kan – mits onze opmerkingen daarin verwerkt zijn – weer een decennium mee. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen