Advies Bestemmingsplan V De Bergen

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2018
Advies Bestemmingsplan V De Bergen Het advies luidt: Positief

Aanleiding

Voor de percelen Kleine Berg 49-51 heeft de eigenaar een plan ontwikkeld dat voorziet in renovatie van het bestaande pand en toevoeging van 8 woningen. De ontwikkeling is niet mogelijk binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘De Bergen’. Om deze reden heeft de eigenaar in samenwerking met de gemeente Eindhoven een nieuw bestemmingsplan opgesteld genaamd ‘V De Bergen (Kleine Berg 49-51)’ waarin de voorgenomen ontwikkeling planologisch mogelijk is gemaakt. Op afbeelding 1 is de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. [caption id="attachment_1158" align="alignnone" width="305"] Afbeelding 1[/caption]   [caption id="attachment_1159" align="alignnone" width="223"] Afbeelding 2[/caption] Achter de bestaande bebouwing op de percelen Kleine Berg 49-51 bevat het plangebied nog een diepe onbebouwde ruimte van circa 40 meter diep (afbeelding 2). De eigenaar is voornemens om: 1. de bestaande panden Kleine Berg 49-51 te renoveren, 2. een onderdoorgang te creëren vanaf de Kleine Berg naar de andere zijde van het perceel en 3. een bouwvolume toe te voegen waarin 8 woningen gerealiseerd zullen worden. Afbeelding 3 geeft een idee van de toe te voegen bouwmassa, gezien vanaf De Grote Berg. [caption id="attachment_1160" align="alignnone" width="392"] Afbeelding 3[/caption]

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorische waarden, 3.8 Groen, 4.2 Geluid, 4.3 Luchtkwaliteit, 4.5 Duurzaamheid, 4.6 Bodem, 4.7 Natuur en 5.3 Water. Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorische waarden, 3.8 Groen, 4.2 Geluid, 4.3 Luchtkwaliteit, 4.5 Duurzaamheid, 4.6 Bodem, 4.7 Natuur en 5.3 Water. Gelet op de schaal van het project betreft het hier een hele kleine wijziging binnen de bestaande bebouwing. Of die kleine wijziging ook een klein effect sorteert leert de informatie uit het bestemmingsplan. Wat voor Trefpunt Groen Eindhoven van groot belang is, is dat de voorgenomen ontwikkeling geen verstoring in dit gebied teweeg brengt. Het gaat hierbij vooral om de hydrologische neutraliteit te bewaren. De toename aan verhard oppervalk bedraagt zo’n 345 m2. Water dat hier op valt zal worden geborgen op het dak van de nieuwe bebouwing waarna het vertraagd kan worden afgevoerd. Het gehele dak, 324 m2, zal groen worden aangelegd met sedumbeplanting. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het plan past binnen het principe hydrologisch neutraal bouwen. Op dit moment is de groenwaarde/ecologische waarde op het perceel laag. Er staan geen bomen of struiken op het braakliggende terrein, enkel monotone bodembedekking. Op advies van Trefpunt Groen Eindhoven zal het hof worden ingericht als groene verblijfsruimte voor bewoners met vaste planten en opgaand groen tegen aangrenzende gevelwanden. In dezen zal de voorgenomen ontwikkeling gepaard gaan met het creëren van groenwaarde voor de langere termijn. Trefpunt Groen Eindhoven is blij terug te kunnen lezen dat er nadrukkelijk aandacht is besteed aan duurzaamheid bij de planontwikkeling van dit woningbouwproject. De woningen worden gemaakt van natuurlijke materialen (o.a. FSC-hout) en het plan krijgt een grondstoffenpaspoort, om precies duidelijk te maken waaruit de bouw is vervaardigd. De woningen krijgen geen gasaansluiting. De energie wordt door middel van warmtepompen en zonecollectoren opgewekt. Toiletten worden doorgespoeld met opgevangen regenwater en de verlichting bestaat uitsluitend uit LED. Er wordt een EPC van 0,0 aangehouden. Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegen de voorgestelde bestemmingsplanwijziging. De wijziging maakt een ontwikkeling mogelijk die met name waarde toevoegt. Niet enkel op het gebied van huisvesting in de binnenstad maar tevens op het gebied van duurzaamheid en groen. Het plan draagt bovendien bij naar het streven van TGE tot duurzaam ruimtegebruik, doordat het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder wordt verdicht zodat het buitengebied gespaard kan blijven.

Conclusie

Het bestemmingsplan “V De Bergen (Kleine Berg 49-51)” zoals aangeboden aan het Trefpunt Groen Eindhoven zit goed doordacht in elkaar en mag het komende decennium vigeren. Joop van Hout en Lieke Stoffelen