Advies bestemmingsplan V Kerkdorp Acht 2007

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies bestemmingsplan V Kerkdorp Acht 2007

Het advies luidt: Positief, mits

Aanleiding

Het voorgelegde bestemmingsplan "V Kerkdorp Acht 2007" maakt een uitbreiding mogelijk van de bestaande woonwagenlocatie aan de Alblasstraat in Kerkdorp Acht. Naast de vijf bestaande, legale standplaatsen zal een zesde, gedoogde standplaats gelegaliseerd worden. Tevens is het voornemen om drie nieuwe standplaatsen te creeëren.  Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan “Kerkdorp Acht 2007”. Om deze reden is het voorgelegde bestemmingsplan opgesteld. Ruimtelijk ziet de bestemmingsplanwijziging er als volgt uit:

Links: vigerend bestemmingsplan, Rechts: voorgenomen bestemmingsplan

Afweging

Na het benoemen van de Nederlandse woonwagencultuur tot 'Immaterieel Cultureel Erfgoed' door Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft de gemeente Eindhoven het woonwagenbeleid herijkt. In het gemeentelijk beleid ‘Herijking woonwagenbeleid gemeente Eindhoven 2017’ is de Alblasstraat opgenomen als locatie waar één standplaats wordt gelegaliseerd en drie standplaatsen worden toegevoegd. Dit beleid is vastgesteld door de gemeenteraad. TGE bemoeid zich dan ook niet met de uitbreiding van het kamp an sich. Wel kan TGE adviseren over de ruimtelijke consequenties die deze uitbreiding mogelijk moeten maken. 

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorie, 3.8 Groen, 4.4 Luchtkwaliteit, 4.6 Duurzaamheid, 4.8 Natuur en 5.3 Water. In het licht van deze belangen betekent de voorgenomen bestemmingsplanwijziging het volgende:

  1. De groenstrook langs de Zaanstraat zal zeker de helft smaller worden dan in de huidige situatie. Verlies van ca. 1000 m2 aan groenbestemming, in ruil voor wonen.
  2. Kap van, ten minste een deel van, bestaande bomen i.v.m. uitbreiding en resulterende gevoeligheid voor verdroging en/of wind. 
  3. Door realisatie van extra woonwagenstandplaatsen zal de verharding in het plangebied toenemen. Hiermee dient een bergingscapaciteit van 56,4 m3 water gerealiseerd te worden. Voornemen is om het overgrote deel hiervan te voorzien in de groenstrook door middel van een rabattenbos met greppels. Momenteel ligt de groenstrook ook verlaagd en staan de bomen op kleine terpjes. Hiermee heeft het bestaande groen al de functie van een rabattenbos. 

Adviezen

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de voorgenomen bestemmingsplanwijziging op locatie besproken met haar aangesloten groepen. Naast onze natuurgroepen is hierin ook de buurt betrokken. Deze beginspraak heeft geresulteerd in de volgende adviezen die Trefpunt Groen Eindhoven graag verwerkt ziet in het definitieve bestemmingsplan:

1. Behoud over de gehele lengte van de Zaanstraat een groenstrook van ten minste de breedte zoals ingetekend tegenover Zaanstraat nr. 1, 3 en 9 t/m 19, op de plankaart voor het nieuwe bestemmingsplan (figuur 2). Door de voorgenomen positionering van de in rood aangegeven standplaats op figuur 2 wordt de groenstrook ter plaatse zeer smal. De groenstrook langs de Zaanstraat is van groot belang voor de stadsecologie, waterberging, luchtkwaliteit en het thermisch comfort. Het doorsnijden van deze groenstrook gaat ten koste van de effectiviteit van de groenstrook in zijn geheel waarmee afbreuk wordt gedaan aan de hierboven genoemde groenwaarden. Bovendien vormt een groenstrook van enig formaat een aangename afscheiding tussen de woonwagenbewoners enerzijds en de buurtbewoners anderzijds, die we ook betrokken hebben in dit advies. Bijkomend voordeel is dat de stoep met deze aanpassing niet onderbroken hoeft te worden. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om bovenstaande redenen te zoeken naar een inpassing waarbij de groenstrook ongehinderd doorgezet kan worden langs de blauwe lijn in figuur 2, bijvoorbeeld door het draaien van de woonwagen met naar de positie zoals aangegeven in donkerblauw. Om hiervoor meer ruimte te genereren zou de woonwagen op de hoek van de Zaanstraat en de Spaarnestraat enkele meters kunnen opschuiven richting de Spaarnestraat.

Voorstel TGE: Realiseren ononderbroken groenstrook

2. Breng op de grens tussen wonen en groen (langs de blauwe lijn uit figuur 2) een hek aan en laat deze begroeien met hedra. Op deze manier is de scheiding tussen wonen en groen fysiek zichtbaar en ontstaat vanuit beide zijden een fraai groen beeld waarmee tevens een bijdrage geleverd wordt aan water, luchtkwaliteit, ecologie en thermisch comfort. Hedra is schaduwminnend en is hiermee geschikt op de voorgestelde locatie. 

3. Behoud zoveel mogelijk van de bestaande bomen. In de groenstrook langs de Spaarnestraat kunnen bijna alle bomen worden ingepast. In de groenstrook langs de Zaanstraat zijn met name de reuze sparren en de berken van grote waarde. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert zo veel mogelijk van deze bomen in te passen in het toekomstig ontwerp voor het rabattenbos. De groep van 23 fijnsparren verkeren in een slechte conditie. Het is beter deze bomen te kappen en te vervangen. In de vergunningenfase denkt Trefpunt Groen Eindhoven graag mee in het uitwerken van het groenplan. 

Bestaande bomen plangebied

4. Om jaarrond een groene heesterrand te waarborgen tussen de woonstraten en de randen van het woonwagenkampje adviseert Trefpunt Groen Eindhoven de haag van vlier te vervangen door laurier. Laurier is groenblijvend, heeft goede luchtfilterende eigenschappen en biedt verblijf- en nestelplaatsen voor fauna. Met het oog op de lange termijn adviseert TGE om bovenstaande redenen te overwegen de haag van vlier te vervangen door een laurierhaag rondom het gehele perceel. 

Conclusie

Absoluut gezien gaat de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten koste van groen. Met de juiste inrichtingsmaatregelen is het desalniettemin mogelijk om de nieuwe, smallere groenstrook dusdanig in te richten dat de groenstrook, op de langere termijn, in waarde verbetert: betere groeiplaatsen, meer waterbergend vermogen, geschikter voor ecologie, goede fijnstof-filter, bieden van koelte op warme dagen en vorming van een dichte en groene afscheiding tussen woonwagenkamp en woonstraten. Het voorgelegde groenplan, rabattenbos, is hiervoor een goed uitgangspunt.

Concluderend kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het voorgelegde bestemmingsplan, mits bovenstaande adviezen (1 t/m 4) hierin worden meegenomen. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen