Advies bestemmingsplan V Kerkdorp Acht 2007 (herziening)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Advies bestemmingsplan V Kerkdorp Acht 2007 (herziening)

Het advies luidt: Positief

Op 8 juli 2019 heeft Trefpunt Groen Eindhoven advies uitgebracht op het concept bestemmingsplan ‘V Kerkdorp Acht 2007’ dat een uitbreiding mogelijk maakt van de bestaande woonwagenlocatie aan de Alblasstraat in Kerkdorp Acht. Mede naar aanleiding van opmerkingen van Trefpunt Groen Eindhoven op dit bestemmingsplan zijn in overleg enkele wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen zijn vertaald in een aangepast groenplan en een nieuw concept bestemmingsplan. Het oorspronkelijke advies van Trefpunt Groen Eindhoven is opgenomen op pagina 3 van dit herziende advies.

Nader overleg heeft geleid tot de volgende afspraken/wijzigingen welke voor Trefpunt Groen Eindhoven van belang zijn:

  • Ten behoeve van de breedte van de groenstrook, haalt grondeigenaar Wooninc. 0,5 m van standplaats af welke uitsteekt in het groen langs de Zaanstraat. Daarnaast wordt de gehele stoep opgeruimd tot er een uitstapstrook van 1,5 stoeptegel resteert. Deze afspraken zijn overgenomen in het groenplan en in de nieuwe verbeelding van het bestemmingsplan (Afbeelding 1). Wat Trefpunt Groen Eindhoven betreft is dit de belangrijkste wijziging ten opzichte van het eerder voorgelegde plan. Door deze aanpassingen kan voldoende volume van de groenstrook gewaarborgd blijven. De waarde van de groene omzoming van de woonwagenlocatie als geheel voor de stadsecologie, waterberging, luchtkwaliteit, thermisch comfort en de beeldkwaliteit kan hiermee voor de lange termijn bewaard blijven.
  • Het groenplan, zoals opgenomen op pagina 120 t/m 136 van de bijlage wordt na vaststelling van het bestemmingsplan nader uitgewerkt. De kwantitatieve eisen en grenzen van het groen en de waterbergingsopgave (41,9 m3) zijn als kaders meegegeven in het bestemmingsplan. Op basis van het voorliggend plan kan deze bergingsopgave gerealiseerd worden in het groen. Gezien het effect dat deze wadi’s zullen hebben op de grondslag ter plaatse adviseert TGE de nieuwe aanplant zorgvuldig te kiezen op nat- en droogteresistentie. Bewoners zullen worden betrokken bij de inrichting van het groen, zodat het plan aansluit bij de wensen vanuit de buurt.  
  • De bestaande bomen in het plangebied zijn getaxeerd volgens de NVTB methode. Naar verwachting zullen de te kappen bomen (ca. 50 stuks) een waarde vertegenwoordigen van ca. €12.667,-. Per stuk zijn de bomen zeer laag getaxeerd. Dit is toe te schrijven aan de slechte conditie van de fijnsparren en de positionering van de bomen in bosverband. Conform de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven dient de waarde van de herplant ten minste gelijk te zijn aan de taxatiewaarde van €12.667,-. Naar verwachting zal de compensatie groter zijn dan deze plicht. Wij gaan hierbij uit van een reëel plan en reëel beheer. Of de compensatie inderdaad gerealiseerd kan worden zoals bedoeld in de Verordening Bomen 2015 moet blijken uit de nadere uitwerking. Mocht eventuele aanpassingen in het compensatieplan leiden tot een lagere herplantwaarde zal aanvullend gecompenseerd dienen te worden. Liefst fysiek in de directe omgeving van het plangebied.  Uiteraard zal Trefpunt Groen Eindhoven in de uitwerking van het groenplan en kapvergunningsprocedure in haar adviesrol toezien op de kwaliteit en doelmatigheid van het compensatieplan.
  • Op de grens tussen de woonwagenlocaties en het groen wordt een duurzame erfafscheiding gerealiseerd. Op deze manier is de scheiding tussen wonen en groen fysiek zichtbaar. De keuze voor deze erfafscheiding wordt nader afgestemd tussen bewoner, gemeente en grondeigenaar Wooninc. Trefpunt Groen Eindhoven heeft de voorkeur aan een natuurlijke erfafscheiding met verticaal groen.
Afbeelding 1 | Aangepaste verbeelding Bestemmingsplan

Conclusie

Absoluut gezien gaat de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten koste van groen. Dankzij het ontharden van de stoep langs de Zaanstraat tot een uitstapstrook van 1,5 stoeptegel kan een groenstrook met voldoende maat voor effectieve inrichting gewaarborgd blijven. De grenzen zijn van deze groenstrook zijn vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan. Tevens is een mogelijke uitwerking van deze groenbestemming voorgesteld in het bijgevoegd groenplan (bijlage 4). Met de juiste inrichtingsmaatregelen is het mogelijk om de nieuwe, smallere groenstrook dusdanig in te richten dat de groenstrook, op de langere termijn, in waarde verbetert: betere groeiplaatsen, meer waterbergend vermogen, geschikter voor ecologie, goede fijnstof-filter, bieden van koelte op warme dagen en vorming van een dichte en groene afscheiding tussen woonwagenkamp en woonstraten. Het voorgelegde groenplan, rabattenbos, is hiervoor een goed uitgangspunt. Concluderend kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het voorgelegde bestemmingsplan. Hierbij benadrukt zij nogmaals de werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen zodat een overtreding van de Wet natuurbescherming wordt voorkomen. 

Trefpunt Groen Eindhoven

Hier vind je ons originele advies over het bestemmingsplan ‘V Kerkdorp Acht 2007'.