Advies bestemmingsplan VII Woensel buiten de Ring II 2006

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Advies bestemmingsplan VII Woensel buiten de Ring II 2006 19 april 2017

Aanleiding

De eigenaar van het perceel Boschdijk 366 in Eindhoven is voornemens om op een gedeelte van zijn perceel een vrijstaande of twee twee-onder-één-kapwoningen te realiseren. Deze is/zijn voorzien aan de Marterstraat, ter plaatse van de 'uitloper' van het L-vormige perceel. De realisatie van de woning(en) is niet mogelijk op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Woensel buiten de Ring II 2006". De gemeente Eindhoven staat in principe positief tegenover de voorgestelde ontwikkeling en heeft aangegeven mee te willen werken aan het planvoornemen. Voorwaarde is dat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Dit betreft het onderhavige bestemmingsplan "VII Woensel buiten de Ring II 2006 (Boschdijk 366-Marterstraat)", dat bestaat uit deze toelichting, regels en een verbeelding. Afweging Het bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van de realisatie van een vrijstaande of twee twee-onder-één-kapwoningen. Als we ons richten op de inhoudelijke omgevingsaspecten aangaande stedenbouwkundige kwaliteiten, natuur, flora en fauna, luchtkwaliteit, waterhuishouding, geluid en duurzaamheid worden de belangen van onze groepen in geen van deze aspecten geschaad. Het plan komt tegemoet aan het streven van TGE naar duurzaam ruimtegebruik, doordat het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder wordt verdicht. Het advies ‘positief mits’ heeft betrekking op een verandering in de bescherming van de bomen als gevolg van het verkavelen. In Eindhoven zijn alle bomen op private percelen groter of gelijk aan 500 m2 beschermd via de Verordening Bomen 2015. Wanneer deze bomen een stamomtrek hebben van 45 cm of meer zijn deze kapvergunningsplichtig. Daar waar het plangebied tot op heden behoort tot het perceel Boschdijk 366 vallen de bomen ter plaatse van het plangebied onder de bescherming van de Verordening Bomen 2015. In dezen is het voor Trefpunt Groen Eindhoven van belang dat het te zijner tijd kadastraal af te splitsen perceel groter is dan 500 m2 zodat het gebied haar bescherming niet verliest. Bij de realisatie van een vrijstaande woning wordt dit belang niet geschaad omdat het af te splitsen plangebied in totaal 637 m2 is. Wanneer dit plangebied echter verkaveld wordt t.b.v. twee twee-onder-één-kapwoningen zullen de twee nieuwe kavels op het plangebied aan de Marterstraat elk kleiner zijn dan 500 m2. In dit geval leidt deze bestemmingsplanwijziging ertoe dat de bomen op het plangebied buiten de bescherming van de Verordening Bomen 2015 vallen. Ons inziens kan dit niet de bedoeling zijn van de bestemmingsplanwijziging. Noch van de Verordening Bomen 2015. Om de voorgenomen ontwikkeling toch mogelijk te maken zonder dat de huidige groene waarden volledig verloren gaan stelt TGE voor om onderstaande opmerkingen te verwerken in het bestemmingsplan.

Opmerkingen

  • De groene beeldkwaliteit in de Marterstraat die (mede) te danken is aan de Japanse esdoorn en de Meidoorn dient behouden te blijven door het inpassen van deze soorten of door het terugbrengen van vergelijkbare soorten.
  • Ook na realisatie van de nieuwe woning(en) dient er voldoende inzijgingsgebied te zijn voor regenwater. Om deze reden zal niet meer dan 40 procent van het kadastraal af te splitsen plangebied verhard mogen worden.
  • Achterop het perceel van Boschdijk 366 staan vier Grove dennen. Drie daarvan verkeren in een zeer goede staat en vervullen belangrijke ecologische en milieuwaarden voor de stad. Deze bomen dienen zo min mogelijk te lijden onder de voorgenomen ontwikkeling. Hiervoor zal een BEA uitgevoerd dienen te worden.
  • Indien twee twee-onder-één-kapwoningen gerealiseerd worden op het kadastraal af te splitsen plangebied zal dit betekenen dat de bomen hun bescherming via de Verordening Bomen ter plaatse van het plangebied verliezen. Dit verlies zal gecompenseerd dienen te worden. Voor elke boom op het plangebied met een stamomtrek van 45 cm of meer (kapvergunningsplichtig) dient: - Ofwel één boom fysiek gecompenseerd te worden in het plangebied (stamomtrek 20-25 cm). - Ofwel een storting gedaan te worden in het bomencompensatiefonds van €1500,- per kapvergunningsplichtige boom.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het bestemmingsplan, mits bovenstaande opmerkingen daarin verwerkt zijn. Met het opvolgen van bovenstaand advies bevat het bestemmingsplan "VII Woensel buiten de Ring II 2006 (Boschdijk 366-Marterstraat)" geen bezwaren meer.