Advies bestemmingsplan 'Woensel buiten de ring I 2017'

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Advies bestemmingsplan 'Woensel buiten de ring I 2017' 9 maart 2017 Het betreft de actualisatie van het bestemmingsplan 'Woensel buiten de ring I'

Aanleiding

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaren. Het bestemmingsplan 'Woensel buiten de ring I 2004' is op 20 juni 2007 onherroepelijk geworden. Om die reden is dit actualisatie- bestemmingsplan opgesteld. In de toelichting wordt aangegeven waarom het bestemmingsplan is opgesteld en welke afwegingen hebben plaatsgevonden in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Afweging

Zoals gemeld is het bestemmingsplan 10 jaar oud en rijp voor een update. In dezen is gekeken naar de laatste wetgevingen, AmvB’s en beleidsnota’s. Hierin wil Trefpunt Groen Eindhoven twee punten opmerken:
  1. Onder 3.8.2 Bomenbeleidsplan 2008
  2. Onder 3.8.3 Flora en Faunawet
Met het aannemen van de Bomenverordening in 2016 door de gemeenteraad is de Nota niet kappen tenzij… en het Bomenbeleidsplan komen te vervallen. Deze zitten als het ware in de nieuwe bomenverordening. De Flora en Faunawet bestaat niet meer. Deze is vervangen door de nieuwe Wet natuurbescherming met ingang van 1 januari 2017. Deze nieuwe wet bevat ook de oude Boswet en Natura 2000.

Conclusie

Het bestemmingsplan kan – als onze opmerkingen daarin verwerkt zijn – weer een decennium mee. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan.