Advies Bestemmingsplan Woenselse Markt 3

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Advies Bestemmingsplan Woenselse Markt 3

Het advies luidt: positief

Aanleiding

Er bestaat een plan om aan de Woenselse Markt 3 een nieuw appartementsgebouw met 21 appartementen te bouwen. Daarvoor is de bestaande bebouwing inmiddels gesloopt.

Het bouwplan past niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan ‘Oud Woensel 2012’, dat is vastgesteld door de raad op 20 november 2012 en onherroepelijk is. Onderhavige ruimtelijke onderbouwing geldt als onderlegger voor het afwijkingsbesluit. Hiermee wordt het realiseren van de woningen juridisch-planologisch geregeld.

Het plangebied is te vinden ten noorden van de “Woenselse Markt”

De blauwe pijl duidt op het perceel waarvan een wijziging in de bestemming nodig is
Het aangeduide perceel is in bovenstaande afbeelding voorzien van een oranje kleur

Grofweg gaat de bestemming hier veranderen van “gemengd” naar “bebouwing”. Een mooie ontwikkeling, op deze wijze wordt aandacht geschonken aan De ladder van duurzame verstedelijking, waardoor leeggevallen terreinen geschikt gemaakt worden voor de juiste en gewenste bestemming, in onderhavig geval wonen.

Conclusie

Het plan heeft de aandacht gekregen die het verdient. Er is rekening gehouden met de nieuwe norm voor groen, 8 m2 per woning die in de praktijk zelfs 17 m2 bedraagt,  de waterretentie en inzijging krijgen genoeg aandacht en er wordt een mooie plek gecreëerd voor de toekomstige bewoners.

Heel algemeen; het plan schaadt geen van de belangen van Trefpunt Groen Eindhoven. De laatste vigerende wetten en regels zijn toegepast en er ontstaat ruimte voor woningzoekenden zoals bepaald in de woondeal.

Trefpunt Groen Eindhoven