Advies bestemmingsplanwijziging Boschdijk 1109

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2016
Advies bestemmingsplanwijziging Boschdijk 1109 22 december 2016 Het betreft de verkaveling ter plaatse van de Boschdijk 1109 tot een drietal kavels ten behoeve van woningbouw. Het voornemen bestaat om ter plaatse van de Boschdijk 1109 te Acht een drietal kavels te realiseren ten behoeve van woningbouw. Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan “Kerkdorp Acht 2007”. De gemeente Eindhoven staat in principe positief tegenover de voorgestelde ontwikkeling en heeft aangegeven mee te willen werken aan het planvoornemen. voorwaarde is dat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Dit betreft het onderhavige bestemmingsplan "IV Kerkdorp Acht 2007 (Boschdijk 1109)", dat bestaat uit deze toelichting, regels en een verbeelding.

Afweging TGE

Het plangebied ligt in het noordwestelijke deel van de gemeente Eindhoven en betreft een perceel aan de Boschijk 1109, gelegen in het Kerkdorp Acht op de hoek Boschdijk - Maasstraat. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Woensel, sectie T, nummer 612 en heeft een oppervlakte van circa 3.955 m². Het verkavelen van dit perceel in drie delen treft het belang van TGE niet. Hierbij is van belang dat de te verkavelen stukken groter zijn dan 500 M2. Hierdoor blijft de nieuwe bomenverordening van kracht en is daarmee het hoogstaand groen beschermd. Dit laatste is uiteraard wel een belang van TGE maar zoals gemeld valt dit onder de WABO.