Advies BP IX Strijp binnen de Ring 2007

Resultaat: Positief
Jaar: 2019
Advies BP IX Strijp binnen de Ring 2007 Het advies luidt: positief Het betreft een herziening van (een gedeelte van) het vigerende bestemmingsplan Strijp binnen de Ring 2007 om de ontwikkeling mogelijk te maken van 95 woningen (deels appartementen, deels stadswoningen) op het voormalige ‘Vogelzangterrein’ aan de Willemstraat, Lodewijk Napoleonlaan en Albertina van Nassaustraat. [caption id="attachment_1965" align="alignnone" width="450"] Projectlocatie met plantbegrenzing[/caption]

Aanleiding

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan omdat wordt afgeweken van de uitwerkingsregels t.a.v. de huidige bestemming ‘Woondoeleinden’. De geplande woningen langs de Willemstraat zijn voorzien van vijf bouwlagen in plaats van de maximaal toegestane vier bouwlagen. Daarnaast worden de achtertuinen van de woningen aan de Albertina van Nassaustraat 2 tot en met 20 en delen van de Albertina van Nassaustraat en de Lodewijk Napoleonlaan meegenomen in onderhavig plan. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is genaamd ‘IX Strijp binnen de Ring 2007 (Willemstraat Vogelzangterrein)’. Het plangebied ligt ten zuiden van het Philips Stadion en wordt begrensd door de Willemstraat, de Lodewijk Napoleonlaan, de Albertina van Nassaustraat en het Philips de Schonepad. Vroeger liep de Gender diagonaal over het plangebied. In 1949 is die echter gerioleerd. De ontwikkeling herstelt littekens in het stedelijk weefsel door blokcontouren middels alzijdig georiënteerde nieuwbouw af te maken. De blokken zijn aan de binnenzijde voorzien van (collectieve) tuinen. Bij de inrichting van de buitenruimte van dit project wordt een thematische inrichting gerealiseerd die teruggrijpt naar het voormalige beeklandschap van de vroeger aanwezige Gender. [caption id="attachment_1966" align="alignnone" width="450"] Stedenbouwkundig plan[/caption]

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorische waarden, 3.8 Groen, 4.3 Geluid, 4.4 Luchtkwaliteit, 4.6 Duurzaamheid, 4.7 Bodem, 4.8 Natuur en 5.3 Water.  In het voortraject is het plan uitvoerig besproken met Trefpunt Groen Eindhoven. TGE is blij om haar adviezen m.b.t. water, groen, duurzaamheid en biodiversiteit terug te vinden in het plan.  De betreffende bestemmingsplanwijziging schaadt de belangen van TGE en haar aangesloten groepen niet. Het plan geeft zelfs toepassing aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik, doordat het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder wordt verdicht zodat het buitengebied gespaard kan blijven (ladder voor duurzame verstedelijking).  Voor Trefpunt Groen Eindhoven zit de grootste meerwaarde van het plan in de wijze waarop de verschillende aspecten van duurzaamheid (o.a. circulariteit, biodiversiteit, groen, klimaatadaptief, gezondheid, hernieuwbare energie, sociale basisbehoeften), samen komen tot een inclusief en geïntegreerd ontwerp. Concreet uit zich dit onder meer in een multidisciplinair groenplan dat van waarde is voor het stadsklimaat en de waterhuishouding, het versterken van de biodiversiteit en het vergroten van de belevings- en gebruikswaarde. Naast twee grondgebonden groenzones (nabij de parkeerplaatsen en naast het Philips de Schonepad) wordt het getrapte volume aan de  binnenzijde van het bouwblok optisch verzacht met groen in plantenbakken die in de gevel zijn opgenomen. De wijze waarop de wateropgave binnen het plangebied wordt gerealiseerd verdient positieve aandacht. Door een toename van verhard oppervlak van circa 2.654 m2 is een waterberging benodigd van circa 114 m3. Bij de inrichting van de buitenruimte speelt waterhuishouding hierom een belangrijke rol. Om het verlies van groen door het toevoegen van verharding te compenseren wordt er een buffer/IT riool aangelegd dat het regenwater deels kan bufferen en infiltreren. Bij piekbelasting fungeert een verlaagd speeldeel in het Jozef Elias Plantsoen als retentiebekken. Deze inrichting grijpt terug naar het voormalige beeklandschap van de vroeger aanwezige Gender. Door de waterbuffers natuurlijk groen vorm te geven wordt er bijzondere aandacht besteed aan het voorzien van natte milieus die in het stedelijk gebied vaak ontbreken. Om te waterbergingsopgave te realiseren worden tevens andere maatregelen getroffen zoals: parkeervakken in grasbetontegels, daktuinen met drainageplaten, groenterassen aan getrapte gevel, zie afbeelding hieronder. [caption id="attachment_1967" align="alignnone" width="450"] Thematische doorsnede waterhuishouding[/caption] De bomen langs het Philips de Schonepad zijn alle duurzaam te behouden. Om de ontwikkeling mogelijk te maken zullen desalniettemin ook bestaande bomen moeten verdwijnen (met name de groep van wilgen en zwarte elzen) (Afbeelding 4).  De te kappen bomen zullen gecompenseerd worden binnen het plangebied. Ten tijde van de kapaanvraag zal Trefpunt Groen Eindhoven de voorgenomen kap en compensatie nader adviseren.  [caption id="attachment_1969" align="alignnone" width="459"] Bestaande bomen Vogelzangterrein[/caption] Al met al steekt het bestemmingsplan goed in elkaar en laat Trefpunt Groen Eindhoven enkel de onderstaande opmerkingen na ter optimalisatie van de ontwikkeling waarvoor deze bestemmingsplanwijziging dient. 

Opmerkingen:

  • Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om de woningen aardgasloos op te leveren. Aardgasloos bouwen is een eerste en zeer belangrijke stap in de richting van een volledig aardgasloze stad in 2050, zoals het gemeentebestuur begin 2018 heeft besloten. 
  • Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de werkzaamheden uit te voeren in de – ecologisch - minst kwetsbare periode (tussen begin oktober en half februari). Door deze en andere werkwijzen (protocollen) uit de Quickscan flora en fauna over te nemen kan een overtreding van natuurwetgeving worden voorkomen. 
Buiten het kader van dit bestemmingsplan merkt TGE alvast het volgende op:
  • In het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op populatievermeerdering en populatie-uitbreiding in plaats van op het beschermen van individuele exemplaren van soorten. Een dergelijke actieve vorm van natuurbescherming zal in de nieuwe Omgevingswet zelfs verplicht gesteld worden. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis, de gierzwaluw en de huismus. Voor een evenwichtige ecologie en een nagenoeg insectenvrije leefomgeving is het van grote waarde om deze soorten voortplanting- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied.
  • Vleermuis: vleermuisstenen integreren aan de zuid- en zuidwestkant van het gebouw. Zorg hierbij voor ten minste één voorziening voor een grotere groep, te realiseren via koppeling van drie of meer inbouwstenen. De ideale hoogte is tussen de 3 en de 5,5 m hoog. Zorg voor minimaal 3 meter vliegruimte voor en onder de kast.
  • Gierzwaluwen: Gierzwaluwstenen zijn op allerlei mogelijke manieren in te bouwen en bieden goede nestplaats voor de gierzwaluw. Deze inbouwstenen zijn duurzaam en vragen geen onderhoudt.  Gierzwaluwstenen enkel oriënteren op de noord- en noordoostzijde. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Gierzwaluwen. 
  • Huismus: vogelvides onder de dakrand bieden een duurzame nestplaats voor de huismus. Te plaatsen aan de ‘koude kant’ (noord- en noordoostzijde) van de woningen. Minimaal gemiddelde: 1 vide per twee huizen. Meerdere vides bij elkaar is wenselijk gezien de huismus een echte koloniebroeder is. 
Advies: Raadpleeg voor meer informatie en (co)financiering de projectleider van het B5 project van de Vogelbescherming, de Zoogdiervereniging en de provincie Noord-Brabant.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover bestemmingsplan ‘IX Strijp binnen de Ring 2007 (Willemstraat-Vogelzangterrein)’, mits bovenstaande opmerkingen worden meegenomen. Groen en water spelen een sleutelrol binnen dit plan voor stedelijk wonen waarmee de leefbaarheid van het terrein en haar omgeving op korte- en lange termijn gewaarborgd blijft. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan.  Joop van Hout en Lieke Stoffelen