Advies Camping Dynamo Metal Fest 19 – 21 juli

Resultaat: Negatief
Type: Overig-advies
Jaar: 2019
Advies Camping Dynamo Metal Fest 19 – 21 juli

Het advies luidt: negatief, vergunning niet verlenen!

Dynamo Metalfest wordt sinds 2015 georganiseerd op de ijsbaan in Eindhoven. In 2018 ontstond de wens om het festival te verlengen van 1 naar 2 dagen. De organisatie kreeg medewerking voor deze verlenging vanuit de gemeente en vanuit de Klankbordgroep Genneper Parken. In 2019 zal het festival 2 dagen duren (vrijdag 19 & zaterdag 20 juli). Van een camping zou geen sprake zijn. Bezoekers zouden in de omgeving zelf een overnachting moeten regelen.

Tot verbazing van TGE en aangesloten groepen bereikten ons eind april de geluiden dat de organisatie van Dynamo Metal Fest gestart was met een zoektocht naar een locatie voor een tweedaagse camping. Drie locaties zijn de revue gepasseerd: Eikenburg, Ligweide Tongelreep en het terrein van de Manege naast het IJssportcentrum. Het betreffen alle drie locaties die vanwege de aanwezigheid van beschermde soorten (vleermuizen, vogels, dassen e.g.) zeer gevoelig zijn voor verhoogde geluid- en lichtwaarden.

Op 26 juni ontving Trefpunt Groen Eindhoven bericht van de organisatie van Dynamo Metal Fest dat de keuze gevallen was op het terrein van de Manege, als locatie voor de festivalcamping. De stukken voor het aanvragen van de evenementenvergunning werden gereed gemaakt en ingediend op 2 juli 2019. Op verzoek van Trefpunt Groen Eindhoven zijn deze stukken tevens naar TGE gestuurd voor samenspraak met belanghebbende groengroepen, zoals dat via ons protocol geregeld is. Dit advies is het resultaat van de inspraak die TGE faciliteert voor haar aangesloten groepen.

Afweging

Op afbeelding hieronder is de locatie van de beoogde festivalcamping zwart omkaderd. De blauwe lijn geeft de looproute aan naar het festival in het ijssportcentrum. De gele cirkels zijn de lichtcirkels van de lichtmasten met ingebouwde aggregaten.

Trefpunt Groen Eindhoven heeft het voornemen van de tweedaagse festivalcamping voorgelegd aan drie belanghebbende aangesloten groepen:

  • Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV
  • Stichting Stadsnatuur Eindhoven
  • Vogelwerkgroep de Kempen

Het standpunt t.a.v. de festivalcamping dat resulteert uit dit inspraaktraject is als volgt:

Gelet op de aanwezigheid van diverse beschermde soorten die fourageren en nestelen in het gebied zal de camping, met resulterende geluid- en lichtbelasting, leiden tot een verstoring van deze beschermde soorten. Deze verstoring is een overtreding van de Wet natuurbescherming (Artikel 3.1 en 3.5). Hoe tijdelijk de camping ook is, de gevolgen van verstoring zijn onmiskenbaar.

Toelichting:

Uit waarnemingen van de betrokken aangesloten groepen blijken diverse beschermde soorten (bron Rode Lijst soorten SOVON erkent door ministerie) te verblijven en nestelen in het gebied waar Dynamo Metal Fest haar tijdelijke camping wil houden:

  • KNNV, Vogelwerkgroep en Stichting Stadsnatuur hebben kunnen constateren dat in de directe omgeving van de ijsbaan en de manege een Boomvalk broedt. Zoals elk jaar weer zit de Boomvalk in deze periode op haar eieren. De Boomvalk keert laat terug en begint laat, recentelijk, met haar nest. Het evenement vindt plaats tijdens het broedseizoen van de Boomvalk. Wanneer de Boomvalk verstoord wordt zal zij haar nest verlaten. Twee dagen van de eieren zijn is fataal.
  • Het beoogde gebied is tevens een foerageerroute voor diverse soorten vleermuizen. In deze tijd hebben de vleermuizen jongen waarmee ze extra kwetsbaar zijn voor verstoringen.
  • Recentelijk zijn in de directe omgeving van de manege 120 mezenkasten opgehangen door de vogelbescherming, anticiperend op de plaag van eikenprocessierupsen. Deze mezen zitten half juli op eieren van de tweede leg. Bij een verstoring kunnen de mezen de eieren verlaten waardoor de jongen niet zullen uitkomen.
  • Ook de weidevogels die in het gebied verblijven hebben last van het kamperen. Denk aan de Fitis, de Tjiftjaf de Gekraagde Roodstaart en de Rode Lijst soorten Steenuil en Boerenzwaluw.

Kennis genomen hebbend van bovenstaande feiten en waarnemingen kan men redelijkerwijs verwachten dat een tweedaagse camping, met bijkomende geluid- en lichtbelasting, zal leiden tot een verstoring van de in het gebied voorkomende soorten. Deze verstoring is een overtreding van de Wet natuurbescherming (Artikel 3.1 en 3.5) waar respectievelijk staat:

‘Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen’ en ‘Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren’.

In lijn met het zorgvuldigheidsbeginsel, Artikel 3.2 uit de Algemene wet Bestuursrecht (AwB), zal het bestuursorgaan bovenstaande relevante feiten en belangen zorgvuldig moeten afwegen alvorens een besluit wordt genomen.

Artikel 3.2 (AwB) luidt: ‘Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen’.

Wanneer we bovenstaande wettelijke procedure vertalen naar deze casus zal de vergunningaanvraag op zijn minst voorzien moeten zijn van een gedegen flora- en faunaonderzoek alvorens conform het zorgvuldigheidsbeginsel en de Wet natuurbescherming een besluit genomen kan worden m.b.t. de aangevraagde vergunning voor de tijdelijke camping.

Overige motieven:

Trefpunt Groen Eindhoven maakt zich sterk om de broze (stads)natuur zoveel mogelijk in evenwicht te houden. De laatste jaren wordt dat bij voortduring moeilijker. De vogelstand in populatie maar ook in diversiteit neemt af. In vergelijk tot 20 jaar geleden met meer dan 30%. Voor de insecten is dat nog desastreuzer. De laatste cijfers laten zien dat hier een afname is van 70%. De onbalans die hierdoor ontstaat kunnen we aan den lijve ondergaan. Onze buxussen worden opgevreten door de buxusmot, de eikenprocessierups is haast niet meer te stuiten, de letterzetter is onderweg naar Nederland en heeft in Duitsland al hele bossen kaalgevreten mede door het ontbreken van natuurlijke vijanden.

Het gebied tussen de Tongelreep en de Dommel, waar gekampeerd gaat worden, is de grootste kraamkamer in de regio van soorten die we heel hard nodig hebben om het natuurlijke evenwicht en de overlast voor de mens weer te herstellen. Om nu juist hier kamperen toe te staan (maar ook een metal festival) lijkt een beetje dweilen met de kraan open.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat de voorgestelde camping stuit op bezwaren van de bij het TGE aangesloten groepen. Gelet op de relevante feiten van broedende soorten verwacht TGE dat, mocht het zover komen, dit bezwaar gegrond verklaard zal worden bij de rechter, maar in alle geval dat er een voorlopige voorziening getroffen wordt om de vergunning zorgvuldig te toetsen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert dan ook de vergunning voor de tijdelijke camping op het terrein van de manege, naast de ijsbaan, niet te verlenen.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen