Advies Cingelshouck-Augustinianum

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2018
Advies Cingelshouck-Augustinianum Het advies luidt: positief Het gaat om een herziening van (een gedeelte van) het vigerende bestemmingsplan Cingelshouck-Augustinianum voor de ontwikkeling van maximaal 67 grondgebonden woningen.

Aanleiding

Maart 2015 is bestemmingsplan Cingelshouck-Augustinianum vastgesteld. Dat bestemmingsplan is destijds opgesteld voor de sloop- en nieuwbouw van de school en het realiseren van woningbouw in combinatie met lichte bedrijvigheid en maatschappelijke doeleinden. Voor deze gemengde functies zijn toen uitwerkingsregels opgesteld op basis van een stedenbouwkundig plan. Door de veranderende woningmarkt en gewijzigde inzichten in het stedenbouwkundig ontwerp past de beoogde ontwikkeling nu niet meer in de uitwerkingsregels. Om het woningbouwplan toch te kunnen realiseren, dient daarom een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld voor deze locatie. Het nieuwe bestemmingsplan is genaamd ‘I Cingelshouck-Augustinianum’. Het projectgebied wordt begrensd door de Dirk Boutslaan in het noorden, de Geldropseweg in het zuiden, de woonbuurt Cingelshouck in het westen en het nieuwe schoolgebouw van middelbare school Augustinianum in het oosten. In het geldende bestemmingsplan is het plangebied bestemd tot ‘Gemengd – Uit te werken’ en ‘Groen’. De huidige schoolgebouwen in het projectgebied – die bijna 60 jaar in gebruik zijn geweest – worden gesloopt en deze gronden worden ontwikkeld voor woningbouw. Het plan is om maximaal 67 grondgebonden wooneenheden te realiseren. Deze woningen worden gebouwd in de vorm van patiowoningen, rij-, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen.

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorische waarden, 3.8 Groen, 4.2 Geluid, 4.3 Luchtkwaliteit, 4.5 Duurzaamheid, 4.7 Bodem, 4.8 Natuur en 5.3 Water. De betreffende bestemmingsplanwijziging schaadt de belangen van TGE en haar aangesloten groepen niet. Het plan draagt zelfs bij naar het streven van TGE tot duurzaam ruimtegebruik, doordat het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder wordt verdicht zodat het buitengebied gespaard kan blijven. Voor Trefpunt Groen Eindhoven zit de grootste meerwaarde van het plan in de uitbreiding van het park met onder andere een vijver, diverse wandelpaden, flauwe glooiingen en bomen. Het aandeel groen wordt daarmee groter dan in de huidige situatie en sluit beter aan op het Glorieuxpark. De bestaande waardevolle Japanse vleugelnoot in het zuidoosten van het plangebied krijgt daarbij een centrale rol in deze groene corridor tussen enerzijds de nieuwe woonbuurt en de Geldropseweg anderzijds. De meeste bestaande bomen in de nieuwe woonbuurt en het park worden gespaard waarmee het een volwassen aanblik krijgt. Tevens zullen diverse nieuwe bomen in de woonstraten worden aangeplant waarmee de nieuwe buurt zich kan ontwikkelen tot een groene woonomgeving. Trefpunt Groen Eindhoven is tevens blij met de prominente rol van water in het nieuwe plan. Tussen het reeds gerealiseerde nieuwe schoolgebouw ‘Augustinianum’ en de nieuwe woonbuurt wordt de totale waterberging gerealiseerd met een minimale compenserende waterberging van 950 m³. Het hemelwater, terechtkomend op zowel de nieuwe school en de nieuwe woonbuurt, wordt in deze waterberging afgevoerd en geïnfiltreerd. Tevens wordt een (vloeiende) overloop gerealiseerd naar het oppervlaktewater in het Glorieuxpark welke met name bij extreme buien van dienst kan zijn. Daar waar we wegens de klimaatverandering in de toekomst meer water in een korte tijd te verwerken krijgen is Trefpunt Groen Eindhoven dankbaar met het hydrologisch positieve karakter van deze ontwikkeling. Al met al steekt het bestemmingsplan goed in elkaar en laat Trefpunt Groen Eindhoven namens haar aangesloten groepen enkel de onderstaande opmerkingen na ter optimalisatie van de herontwikkeling waarvoor deze bestemmingsplanwijziging dient.

Opmerkingen

  • Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om de woningen aardgasloos op te leveren. Aardgasloos bouwen is een eerste en zeer belangrijke stap in de richting van een volledig aardgasloze stad in 2050, zoals het gemeentebestuur begin dit jaar heeft besloten.
  • De herontwikkeling van het voormalig Augustinianum leidt tot vernietiging van verblijfplaatsen van vleermuizen. Hiermee wordt de Wet natuurbescherming overtreden (art 3.5 lid 4). Na de voorjaarsinventarisatie is nu - als het goed is - bekend om hoeveel verblijfplaatsen het gaat. Mitigerende maatregelen zijn reeds genomen. Trefpunt Groen Eindhoven wenst tevens compensatie binnen de grenzen van het project om deze soort ook in de toekomst voortplanting- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied.

Advies:

Aan de zuid- en zuidwestkant van de woningen (vleermuizen houden in de zomer van warmte) stenen voor vleermuizen inmetselen als compensatie. Compenseer ten minste net zoveel inbouwstenen als dat er paarverblijfplaatsen met de sloop zullen verdwijnen. Zorg hierbij voor ten minste één voorziening voor een grotere groep, te realiseren via koppeling van drie of meer inbouwstenen. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Dwergvleermuis. Buiten het kader van dit bestemmingsplan merkt TGE alvast het volgende op:
  • Voor de nieuwe Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op populatievermeerdering en populatie-uitbreiding in plaats van op het beschermen van individuele exemplaren van soorten. Een dergelijke actieve vorm van natuurbescherming wordt in de nieuwe Omgevingswet zelfs verplicht gesteld. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis (zie bovenstaande opmerking), de gierzwaluw en de huismuis. Voor een evenwichtige ecologie en een nagenoeg insectenvrije leefomgeving is het van grote waarde om deze soorten voortplanting- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied.
Huismus: Vogelvides onder de dakpannen bieden een duurzame nestplaats voor de huismus. Te plaatsen aan de ‘koude kant’ (noord- en noordoostzijde) van de woningen. Minimaal gemiddelde: 1 vide per twee huizen. Meerdere vides bij elkaar is wenselijk gezien de huismus een echte koloniebroeder is. Gierzwaluwen: Gierzwaluwstenen zijn op allerlei mogelijke manieren in te bouwen en bieden goede nestplaats voor de gierzwaluw. Deze inbouwstenen zijn duurzaam en vragen geen onderhoudt. Gierzwaluwstenen enkel oriënteren op de noord- en noordoostzijde. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Gierzwaluwen.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover bestemmingsplan “I Cingelshouck-Augustinianum”, mits bovenstaande opmerkingen worden meegenomen. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan. Joop van Hout en Lieke Stoffelen