Advies 1e uitwerking Stratum binnen de ring II

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies 1e uitwerking Stratum binnen de ring II

(Blauwververij Romerohof)

Het advies luidt: positief

Aanleiding

Aanleiding voor dit uitwerkingsplan is de transformatie van een thans braakliggende binnenstedelijke (ontwikkeling)locatie naar een stedelijk woonmilieu. In totaal zullen 17 grondgebonden woningen worden gerealiseerd. 

Het plangebied betreft een onderdeel van de wijk Stratum in Eindhoven en bevindt zich in de Rochusbuurt. Het betreft de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Blauwververij binnen het bouwblok dat begrensd wordt door de St. Jorislaan, de Tuinstraat, de St. Rochusstraat en de Hoefkestraat (afbeelding 1). 

Ter plaatse geldt momenteel het bestemmingsplan "Stratum binnen de Ring II". Dit bestemmingsplan bevat voor het betreffende plangebied de bestemming 'Wonen - Uit te werken'. Om de woningen mogelijk te maken binnen deze bestemming dient derhalve een uitwerkingsplan te worden vastgesteld, ter uitwerking van de bestemming.

Afbeelding 1 | Plangebied

Afweging

Het ter advies voorgelegde bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van 17 grondgebonden woningen op het braakliggende terrein van de voormalige Blauwververij. Het project beoogt door middel van woningbouw het voorheen besloten gebied onderdeel te maken van de Rochusbuurt. De maximale bouw- en goothoogte in dit uitwerkingsplan bedraagt respectievelijk 10.5 m en 6 m. Op deze manier sluit de voorgenomen ontwikkeling aan bij de beslaande (laag)bouw van de Rochusbuurt. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder verdicht waarmee het plan een bijdrage levert aan het streven naar duurzaam ruimtegebruik. Middels dit principe wordt getracht het buitengebied en de groene longen van Eindhoven zo veel mogelijk intact te houden. 

Afbeelding 2 | Planontwerp

Op afbeelding 2 is de plantekening voor het toekomstige woningbouwplan opgenomen. Het plan bestaat uit 3 grondgebonden woningen aan Rochustraat en 3 grondgebonden woningen in het verlengde van de Romerohof en haaks daarop 11 starterswoningen aan een openbaar autoloze straat net als bij de Romerohof. Alle woningen zijn voorzien van een tuin. Het bestaand groen en bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Op de kop van de Romerohof komt een openbaar groen parkje, dat nog nader ingevuld moet worden en verbindt de 3 nieuwe woningen aan de Romerohof en de 11 starterswoningen. Verder wordt zoveel mogelijk gekozen voor open bestrating om waterhuishouding voor groen te garanderen en de ontwikkeling hydrologisch neutraal te maken. 

Ten behoeve van de ontwikkeling zullen drie van de 17 bestaande bomen gekapt worden. Het betreft een Noorse esdoorn, een berk en een acacia (nr. 13, 14 en 15 in afbeelding 3). Trefpunt Groen Eindhoven adviseert het te verwijderen groen ruimschoots te compenseren binnen de grenzen van het plangebied zodat de groenwaarden t.b.v. een gezonde, vitale leefomgeving om termijn geborgd blijven in het gebied. 

Binnen het plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen aangetroffen van vogels, amfibieën, reptielen of vleermuizen (Quickscan flora en fauna, Tritium Advies BV). Mogelijk wordt er gefoerageerd binnen en nabij het plangebied. Het verstorend effect op mogelijk foeragerende vleermuizen is uit te sluiten indien de voorgenomen bouwwerkzaamheden overdag uitgevoerd worden. Een negatief effect op vaste vliegroutes is eveneens niet te verwachten. Verder dient de algemene zorgplicht ten aanzien van soorten bij uitvoering van de werkzaamheden in acht genomen te worden zodat een overtreding van de natuurwetgeving wordt voorkomen. 

Afbeelding 3 | Te kapen bomen: 13, 14 en 15

Het bestemmingsplan zit goed doordacht in elkaar. Alle nieuwe wet- en regelgeving vindt een plek.  Ter optimalisatie van de nader uit te werking woningbouwontwikkeling waarvoor deze bestemmingsplanwijziging dient laat Trefpunt Groen Eindhoven onderstaande adviezen na: 

Adviezen

Waterinfiltratie in de grond

Het uitgangspunt in het plan is dat al het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de aarde. In de te verharden oppervlak wordt in een zandlaag van 0,70 cm het hemelwater tijdelijk opgeslagen en vertraagd afgegeven. Omdat er sprake is van een leemlaag met een relatief beperkte waterdoorlatendheid wordt het opgevangen water grotendeels alsnog vertraagd afgevoerd naar de riolering. Het advies is om een vaste waterbergingskelder/buffer ondergronds te maken waarbij het aanwezige water alsnog vertraagd in de grond kan worden geïnfiltreerd en niet in het riool terecht komt, een overstort naar het riool kan daarbij voor zware regenperiodes een uitkomst beiden, en waarbij tevens het overtollige water gebruikt kan worden in tijden van droogte. 

Beperk het aantal te realiseren parkeerplaatsen

In de toekomst zullen andere vormen van mobiliteit dan de auto dominant worden in stedelijk gebied (fiets, voet, ov etc.). Voor een dergelijke locatie in de nabijheid van het stadscentrum is deze transitie nu al actueel. Anticiperend hierop raadt TGE aan om voor het aantal parkeerplaatsen de minimale norm te handhaven. Door het opnemen van deelauto’s in het plan is dit aantal immer verder terug te dringen. 

Integreer faunavoorzieningen in de nieuwbouw voor een gezonde stadsecologie

In het kader van de Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op populatievermeerdering en populatie-uitbreiding in plaats van op het beschermen van individuele exemplaren van soorten. Een dergelijke actieve vorm van natuurbescherming zal in de nieuwe Omgevingswet zelfs verplicht gesteld worden. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis, de gierzwaluw en de huismus. Voor een evenwichtige ecologie en een nagenoeg insectenvrije leefomgeving is het van grote waarde om deze soorten voortplanting- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de initiatiefnemer om deel te nemen aan het B5 project van de provincie Noord-Brabant, de zoogdiervereniging en de vogelbescherming.

Ontwikkel, in samenspraak met de buurt, een groen(her)inrichtingsplan

In het plan wordt gerefereerd aan ‘Eindoven de groenste!’ en het ‘Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021’. Omdat een concreet groenplan ontbreekt spreekt het bestemmingsplan zich niet uit over de wijze waarop de voorgenomen plannen aan deze ambities bijdragen. Een gedegen groenplan is echter van groot belang om ambities als klimaatbestendigheid, biodiversiteit en gezondheid op termijn te kunnen borgen. Het advies is om vooraf een groen(her)inrichtingsplan, in nauwe samenwerking met de buurt, op te stellen zodat voor alle actoren in het planvormingsproces duidelijk is waar en op welke wijze vorm gegeven wordt aan: biodiversiteit (fourageren/verblijven), thermisch comfort (groene schaduwplekken), leefbaarheid (water, luchtkwaliteit, gezond ecosysteem) etc. 

Conclusie

Het bestemmingsplan kan – als onze adviezen worden meegenomen – weer een decennium mee. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen