Advies Hurksestraat 7A

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Advies Hurksestraat 7A Het advies luidt: Negatief Het betreft de kap van vijf zomereiken (Quercus robur) op het voorerf van Hurksestraat 7A ten behoeve van bouwwerkzaamheden.

Aanleiding

Het bedrijfspand aan de Hurksestraat 7A wordt verbouwd. Hierbij zullen de gevels volledig worden gerenoveerd. De vijf zomereiken staan dicht op de bestaande gevels waardoor de bomen de bouw belemmeren en het toekomstig onderhoud van de gevel bemoeilijken. Om deze reden is de eigenaar voornemens de vijf zomereiken die rond het gebouw zijn aangeplant te kappen. In figuur 1 zijn de gegevens van de te kappen bomen opgenomen. Deze gegevens zijn verzameld door Boomadvies Nederland B.V. In figuur 2 is de locatie van de bomen zichtbaar gemaakt. [caption id="attachment_1594" align="alignnone" width="478"] figuur 1[/caption] [caption id="attachment_1592" align="alignnone" width="354"] figuur 2[/caption] De eigenaar is voornemens de te kappen bomen op locatie te compenseren. Een concreet plan is echter nog niet gereed. ‘Na de renovatie van het pand zal aan de achterzijde een groenstrook/tuin worden gerealiseerd. Hierin zullen nieuwe bomen, ter waarde van de te kappen eiken, worden geplant ter compensatie. Dit plan is nog in ontwkkeling en zal onderdeel uitmaken van een groter plan voor meer groen tussen diverse gebouwen van NTS’.

Afweging

Om tot een advies te komen kijkt TGE naar de staat van de bomen, de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan). Trefpunt Groen Eindhoven heeft de vijf zomereiken ter plaatse beoordeeld. Op basis hiervan concludeert TGE dat we hier te maken hebben met gezonde zomereiken met een levensverwachting van ten minste 15 jaar. De resultaten uit het rapport van Boomadvies Nederland B.V. bevestigen deze aanname. ‘De zomereiken staat solitair geplant in plantvakken aan de Hurksestraat 7A. Het betreffen ruime plantvakken met een onderbegroeiing van heesters en/of vaste planten. Door de ruime plantvakken hebben de bomen voldoende doorwortelbare ruimte om zonder belemmeringen een groot en gezond wortelpakket te ontwikkelen. Er wordt verwacht dat deze bomen, in combinatie met de huidige groeiplaats zonder problemen minstens 60 jaar oud kunnen worden. … Visuele beoordeling van de bomen (o.a. scheutlengte, vertakking en wondovergroeiing) geeft aan dat de bomen alle in een redelijke tot goede conditie zijn. … Tevens zijn de bomen voldoende opgekroond en vrijgezet van de gevel’ (Boomadvies Nederland B.V., juni 2018). [caption id="attachment_1593" align="alignnone" width="388"] Boom E met dichtgegroeide snoeiwonden[/caption] Op basis van beschikbare informatie is Trefpunt Groen Eindhoven niet overtuigd dat zorgvuldig is omgegaan met het bestaande groen. TGE krijgt de indruk dat alternatieven om het bedrijfsgebouw te renoveren mét behoud van de zomereiken tot niet zijn onderzocht. Zeker op een groenarme locatie als deze dient men kosten wat kost bestaande bomen te beschermen tenzij dit aantoonbaar onmogelijk is i.r.t. een noodzakelijke ontwikkeling óf als de conditie van bestaande bomen zorgt voor verhoogde gevaarzetting. TGE verwijst in deze naar Artikel 5, Criteria omgevingsvergunning van Nadere regels Bomen 2015 waarin onder meer staat: ‘Een omgevingsvergunning tot het vellen van de boom wordt slechts verleend indien verwijdering de leefbaarheid in (een deel van) de wijk niet in gevaar brengt of juist ten goede komt en alternatieven zijn onderzocht en ongeschikt zijn gebleken’ (Nadere regels Bomen, 2015). De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van €30.305,00 worden gecompenseerd. De eigenaar is voornemens de bomen te compenseren in de te ontwikkelen tuin achter het bedrijfsgebouw. Plannen hiervoor zijn echter nog niet uitgewerkt. Bij een eventuele kap verkiest Trefpunt Groen Eindhoven compensatie op locatie boven compensatie elders in de stad of boven financiële compensatie. Zeker op een groenarme locatie zoals bedrijventerrein Hurk waar groen zeer schaars is. Toch zet TGE haar vraagtekens bij de ambitie om op locatie te compenseren. Aangezien één nieuw aan te planten stadsboom gemiddeld €1.000,- tot €1.500,- kost (aanplantmaat 20-25 cm, aanslaggarantie en 3 jaar nazorg) zullen er op locatie 20 tot 30 bomen aangeplant moeten worden om naar waarde te compenseren. Gelet op de beschikbare ruimte lijkt dit een onmogelijke opgave. Dit pleit eveneens voor behoud van de bestaande bomen.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat Trefpunt Groen Eindhoven geen voorstander is van de voorgenomen kap. TGE is niet overtuigd van de noodzaak tot kap van de eiken op het voorerf van Hurksestraat 7A. De bomen op bedrijventerrein de Hurk zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid van het terrein en haar directe omgeving. Als gezonde bomen in een groenarm gebied als deze te behouden zijn, moet men dat ook doen. Joop van Hout en Lieke Stoffelen