Advies Paraplubestemmingsplan waterberging 2020

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Advies Paraplubestemmingsplan waterberging 2020

Het advies luidt: Positief

In dit paraplubestemmingsplan wordt de regeling inzake een uniforme en dynamische waterbergingsopgave juridisch planologisch verankerd. In de loop van de tijd zullen deze regelingen bij de komende actualisaties van de onderliggende bestemmingsplannen worden meegenomen waardoor de werking van dit paraplubestemmingsplan uiteindelijk vervalt.

Aanleiding

Klimaatadaptatie heeft in het landelijke beleid een flinke impuls gekregen. Het Deltaprogramma 2018 bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress en droogte versnelt en intensiveert.

De gemeente Eindhoven heeft klimaatadaptatie uitgewerkt in één klimaatplan. In de beleidsregel ´Klimaatrobuust (her)inrichten en ruimtelijk ontwikkelen´ is uitgewerkt wat de gemeente Eindhoven verstaat onder klimaatadaptatie.

De aanleiding van dit bestemmingsplan is het ruimtelijk reguleren van klimaatadaptatie voor de hele gemeente. De gemeenteraad heeft het "Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022" vastgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente de komende jaren invulling gaat geven aan de zorgplichten rondom afval-, hemel- en grondwater en aan de wijze waarop we inspelen op het veranderende klimaat. De waterbergingsopgave en de andere opgaven voor klimaatadaptatie gelden voor alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Eindhoven.

Dit paraplubestemmingsplan geldt voor alle gebieden van de gemeente waar een onherroepelijk bestemmingsplan geldt. Het is een zogenaamd parapluplan, dat de geldende bestemmingsplannen niet vervangt, maar aanvult. In Bijlage 1 (Overzicht bestemmingsplannen waterberging Analoog) en Bijlage 2 (Overzicht bestemmingsplannen waterberging Digitaal) van het bestemmingsplan zijn de tabellen opgenomen waarin alle geldende analoge en digitale bestemmingsplannen zijn opgenomen waarvoor de nieuwe regeling ten aanzien van waterberging en klimaatadaptatie gelden. Voor bestemmingsplannen die die na tervisielegging van het ontwerp-paraplubestemmingsplan worden vastgesteld geldt het paraplubestemmingsplan niet. In deze nieuwe bestemmingsplannen worden de betreffende regelingen opgenomen.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de gemeente het omgevingsplan vormen. Voor een goede werking van dat omgevingsplan is de uniformering van algemene regels nodig. Dit bestemmingsplan is de eerste stap naar uniforme algemene regels.

Reactie TGE

Het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor Eindhoven. Deels merken we deze gevolgen nu al, denk aan de voorjaarsstormen en droge zomer van 2019. Dergelijke effecten van klimaatverandering zullen we meer en vaker merken. We krijgen onder andere te maken met meer en hevigere buien, langere perioden van droogte en meer hitte(stress). Om in de toekomst prettig te wonen en te werken in onze groeiende stad, is het noodzakelijk nú maatregelen te nemen. Dit betekent dat we ‘klimaatrobuust’ te werk moeten gaan. Dit is niet enkel een taak van waterbeheerders, maar van alle belanghebbenden bij zowel de waterhuishouding als de ruimtelijke inrichting; waterbeheerders, provincies, gemeenten, ontwikkelaars, particulieren, landbouworganisaties en drinkwaterbedrijven dragen allen hun verantwoordelijkheid.

In dit kader heeft het thema klimaatadaptatie de laatste tijd een flinke impuls gekregen in het beleid van de diverse overheidslagen in Nederland. Zo zijn alle gemeenten verplicht een klimaatstresstest om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Binnen Waterschap De Dommel zijn richtlijnen voor Hydrologisch neutraal bouwen opgesteld en het Rijk werkt momenteel aan een Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving. Tevens wordt nagedacht over regels in het Bouwbesluit voor klimaatadaptief bouwen en biedt de Omgevingswet straks nieuwe juridisch-planologische mogelijkheden om te sturen op klimaatadaptieve (her)inrichtingen en ruimtelijke ontwikkelingen. De Eindhovense beleidsregel ‘Klimaat robuust (her)inrichten en ruimtelijk ontwikkelen’ zorgt er sinds 2019 voor dat publieke en private ontwikkelende partijen in Eindhoven klimaatrobuust handelen bij ontwerp, inrichting en realisatie van projecten. De gemeente Eindhoven maakt bij de beoordeling van de voor een nieuwe ontwikkeling in een plangebied voorgestelde maatregelen gebruik van een rekentool. Deze rekentool klimaatopgave, beschikbaar op https://rekentool.eindhovenduurzaam.nl/, maakt het een ontwikkeling mogelijk interactief haar plangebied en de te nemen maatregelen te beschrijven en te controleren of aan de gemeentelijke eisen wat betreft waterberging en vergroening wordt voldaan.

Middels het voorliggende Paraplubestemmingsplan waterberging 2020 zijn alle wetten en regelingen m.b.t klimaatadaptatie en waterberging in één keer gelinkt aan alle onheroeppelijke bestemmingsplannen in de gemeente Eindhoven. Trefpunt Groen Eindhoven steunt de wijze waarop de gemeente Eindhoven de kaders m.b.t. klimaatadaptatie- en waterberging middels dit paraplubestemmingsplan borgt. Alle relevante wet- en regelgeving vind een plek;

Op Rijksniveau:

 • Nationaal Waterplan 2016-2021
 • Bestuursakkoord Water (BW)
 • Klimaatadaptatie
 • Deltaplan ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
 • Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)

Op Provinciaal niveau:

 • Structuurvisie en Verordening Noord Brabant
 • Regionaal bestuurlijk overleg RBOM/DHZ/DPRA
 • Provinciale Omgevingsvisie
 • Provinciaal Milieu- en Waterplan

Op niveau van Waterschap De Dommel

 • Waterbeheersplan
 • Keur Waterschap De Dommel 2015
 • Hydrologisch neutraal bouwen

Op Gemeentelijk niveau:

 • Gemeentelijk Rioleringsplan (2019-2021)
 • Waterplan

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het voorgestelde Paraplubestemmingsplan waterberging 2020 zoals aangeboden aan het Trefpunt Groen Eindhoven. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maar zorgt voor een juridisch planologische verankering van vigerende regelingen t.a.v. waterberging en klimaatadaptatie.

Trefpunt Groen Eindhoven