Advies Ruimtelijke onderbouwing Limburglaan 32-36

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2018
Advies Ruimtelijke onderbouwing Limburglaan 32-36 Het advies luidt: positief Het betreft een ruimtelijke onderbouwing om de ontwikkeling van een fitnessaccommodatie mogelijk te maken op het huidige braakliggende terrein aan de Limburglaan 32-36.

Aanleiding

De percelen Limburglaan 32-36, gelegen aan de rand van bedrijventerrein de Hurk, liggen momenteel braak. Kero vastgoed is voornemens op deze locatie een fitnessaccommodatie te bouwen. Qua bouwmassa past het bouwplan in de regels van het vigerende bestemmingsplan ‘De Hurk 1988’ maar de fitnessfunctie is niet mogelijk op basis van dit bestemmingsplan, noch op basis van het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein De Hurk – Croy 2017’. Om die reden kan het bouwplan niet vergund worden op basis van het vigerende bestemmingsplan. Wel kan het bouwplan vergund worden met een zogenaamde zelfstandige projectprocedure, waartoe een goede ruimtelijke onderbouwing is voorgeschreven. Deze ruimtelijke onderbouwing is ter advisering voorgelegd aan Trefpunt Groen Eindhoven.

Advies

Aangaande deze ruimtelijke onderbouwing gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 6.2 Geluid, 6.3 Bodem, 6.5 Natuurbeschermingswet, 6.6 Wet luchtkwaliteit, 6.7 Duurzaamheid, 7 Cultuurhistorie en 9 Water. Gelet op deze aspecten uit de ruimtelijke onderbouwing schaadt de inpassing van de fitnessfunctie de belangen van TGE en haar aangesloten groepen niet. Het plan draagt zelfs bij naar het streven van TGE tot duurzaam ruimtegebruik, doordat het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder wordt verdicht zodat het buitengebied gespaard kan blijven. Vooropgesteld kan worden dat Trefpunt Groen Eindhoven positief staat tegenover het ontwikkelen van een fitnessaccommodatie op het betreffende braakliggende perceel. De fitnessfunctie past in het beleid van de gemeente Eindhoven om bewoners meer te laten bewegen. Bovendien sluit het aan bij het beleid inzake verkleuring van randen van bedrijfsterreinen. Wat opvalt is de stempel die het parkeren drukt op de ruimtelijke invulling van het terrein. Op basis van het parkeerbeleid van de gemeente Eindhoven wordt gerekend met een parkeernorm van 5.5 p.p. per 100 m2 bvo die is vastgesteld voor fitnesscentra. Daar waar het gebouw een bvo kent van 2.096 m2 betekent dat op eigen terrein 116 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Als we kijken naar het ontwerp leidt dit tot een volledig versteende ruimte waar op 7 bomen in kleine boomspiegels na geen ruimte is voor groen. Op onderstaande tekening van de situatie zijn de nieuwe fitnessaccommodatie en de geplande parkeerplaatsen aan de achter- en zijkanten weergegeven. [caption id="attachment_1168" align="alignnone" width="331"] Situatietekening[/caption] Trefpunt Groen Eindhoven vindt het spijtig dat er nog altijd meer waarde wordt gehecht aan auto’s dan aan een groene invulling. Zeker hier op het groenarme bedrijventerrein de Hurk langs de ring is groen van groot belang om fijn stof af te vangen, water te bergen en de omgeving ’s zomers te koelen. Omdat het verhard oppervlak ten opzichte van de situatie in juni 2015 niet zal toenemen stelt het Waterschap geen eisen aan waterberging. Gelet op de klimaatveranderingen is Trefpunt Groen Eindhoven blij dat de initiatiefnemer toch maatregelen zal treffen voor het bergen van water en het voorkomen van verstelde afvoer. Op deze manier wordt het terrein gereed gemaakt voor de toekomst.

Opmerkingen

Concreet laat Trefpunt Groen Eindhoven de onderstaande opmerkingen na ten aanzien van de Ruimtelijke onderbouwing voor Limburglaan 32-36:
  1. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te onderzoeken of het mogelijk is om gebruik te maken van de algemene parkeernorm die geldt voor fitnessstudio’s en sportscholen. Bijvoorbeeld door de huidige parkeercijfers van een vergelijkbare, in gebruik genomen fitnessaccommodatie te bestuderen. Wellicht volstaat de vastgestelde parkeernorm van 4.0 p.p. per 100 m2 bvo die vastgesteld is voor fitnessstudio’s en sportscholen. Dit zou betekenen dat ¼ van de ruimte die nu gereserveerd is voor parkeren groen ingevuld zou kunnen worden. Dit zou van grote waarde zijn voor de fitnessaccommodatie en zijn omgeving. Het groen kan waarden toevoegen m.b.t. luchtkwaliteit, waterberging, leefbaarheid, hittestress reductie etc.
  2. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om ten minste het aandeel groen aan de noordoostzijde (de kant van de ring) fors toe te laten nemen ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de ruimtelijke schets. Bomen aan deze zijde zullen, na enige jaren van groei, een belangrijke rol spelen in het afvangen van fijn stof, wat de luchtkwaliteit ter plaatse van de fitness ten goede zal komen. Het investeren in een gezond klimaat op een plaats waar men straks komt om te werken aan de lichamelijke gezondheid is hier wel op zijn plaats.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen ontwikkeling die wordt mogelijk gemaakt middels deze ruimtelijke onderbouwing mits bovenstaande opmerkingen daarin verwerkt zijn. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en deze ruimtelijke onderbouwing. Joop van Hout en Lieke Stoffelen