Advies uitwerkingsplan 2e uitwerking Woensel West 2013

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2018
Advies uitwerkingsplan 2e uitwerking Woensel West 2013 (plan Celsius fase 2) Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan 'Woensel West 2013' om de herontwikkeling van het gebied rondom de Snelliusstraat en Snelliushof mogelijk te maken. Deze herontwikkeling is onderdeel van het zogenaamde ‘Plan Celsius’, verdeeld over vier fases. Onderhavig plangebied heeft betrekking op de tweede fase waarin 120 woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw met meer variatie. Het gebied wordt begrensd door de Newtonstraat, Drebbelstraat, Stephensonstraat en Edisonstraat en is ca. 2,3 hectare groot.

Aanleiding

Het project bestaat uit de ontwikkeling van 129 grondgebonden woningen, appartementen en maisonnettes. Tevens zal het aanbod commerciële ruimtes aan de Edisonstraat worden uitgebreid van ca. 320 m2 naar ca. 700 m2. Het vigerende bestemmingsplan ‘Woensel West 2013’ bevat voor het Celsius-gebied de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken binnen deze bestemming dient een uitwerkingsplan te worden vastgesteld. Dit uitwerkingsplan is genaamd ‘2e uitwerking Woensel West 2013 (plan Celsius fase 2)’. Net als voor de eerste fase is Trefpunt Groen Eindhoven ook voor fase 2 tijdig betrokken bij dit project c.q. wijziging van het bestemmingsplan. De stedenbouwkundige principes, die al eerder voor Woensel-West (Edisonstraat en Celsius) zijn opgesteld gelden ook voor fase 2. Deze fase heeft als kenmerk dat er één grote open ruimte in het middengebied wordt gerealiseerd. De ontwikkeling van deze ruimte wordt aangegrepen als kans om de wijk ter plaatse een groenimpuls te geven. Onderstaande afbeeldingen illustreren de verhouding van het plan t.o.v. het geheel (afbeelding 1) en de stedenbouwkundige opzet van fase 2 (afbeelding 2). Fasering Plan Celcius Maquette fase 2 'Snelliushof'

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorische waarden, 3.8 Groen, 4.2 Geluid, 4.3 Luchtkwaliteit, 4.5 Duurzaamheid, 4.6 Bodem, 4.7 Natuur en 5.3 Water. De betreffende bestemmingsplanwijziging schaadt de belangen van TGE en haar aangesloten groepen niet. Het plan draagt zelfs bij naar het streven van TGE tot duurzaam ruimtegebruik, doordat het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven verder wordt verdicht zodat het buitengebied gespaard kan blijven. Met name op het gebied van Groen is Trefpunt Groen Eindhoven zeer te spreken over de voorgenomen ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan verankerd zijn. Met de realisatie van Plan Celcius, fase 2 wordt uiting gegeven aan de gemeentelijke ambitie om het groenareaal binnen de groenarme buurten, waar Woensel West er één van is, uit te breiden. Het plangebied wordt – net als bij fase 1 – dusdanig verkaveld dat er een sterk openbaar en autoluw gebied ontstaat. Deze openbare ruimte wordt groen aangelegd met gras en bomen aan de randen waarbij in het voor/najaar mengsels van bol/knolgewassen zichtbaar zullen zijn. De woningen grenzend aan het groene hof worden tevens groen aangekleed door middel van groene wanden, groene gevels, geveltuintjes en groene trappenhuizen. Daarnaast zal de laanstructuur in de straten rondom het plangebied worden versterkt. Door het toevoegen van meer groenareaal in de nieuwe situatie ten opzichte van de bestaande situatie wordt richting gegeven aan de ambities van het Groenbeleidsplan 2017.

Opmerkingen

Ter optimalisatie van de herontwikkeling waarvoor deze bestemmingsplanwijziging dient laat Trefpunt Groen Eindhoven onderstaande opmerkingen na:
  • Voor het gehele gebied is afgesproken dat de realisatie van nieuw verhard oppervlak en afkoppelen van verhard oppervlak hydrologisch neutraal wordt uitgevoerd. Het verhard oppervlak neemt toe met 3.146 m2. Het water dat op dit toegenomen verharde oppervlak valt moet binnen het plangebied geborgen kunnen worden. Dit komt neer op een bergingsopgave van 189 m3 water. Deze wateropgave wordt gerealiseerd enerzijds door het aanleggen van een waterbergend systeem onder de parkeerplaats (199 m3) en anderzijds in de wadi’’s (50 m3). Advies: In plaats een waterbergend systeem ziet Trefpunt Groen Eindhoven de waterbergingsopgave liever gerealiseerd middels het toepassen van groene daken. De waarde van een groen dak is immers multidisciplinair. Een groen dak is niet enkel interessant vanwege zijn waterbergende kwaliteit. Het draagt tevens bij aan een betere luchtkwaliteit, het reduceert hittestress, isoleert en draagt met de juiste vegetatie tevens iets bij aan de stadsecologie. Interessant voor de ontwikkelende partij is de reductie op de bergingsopgave waarmee gerekend mag worden bij toepassing van een groen dak. In plaats van 42 liter per m2 toegenomen verhard oppervlak mag gerekend worden met 25 liter per m2 toegenomen verhard oppervlak. Graag wijzen wij er op dat een grasdak (met bijvoorbeeld plat beemdgras of schapengras) vele malen effectiever is voor zowel waterberging als luchtkwaliteit dan een sedumdak.
  • Opvallend is dat uit het nader onderzoek EcoTierra naar voren komt dat er geen vaste verblijfsplaatsen van de huismus, de gierzwaluw en de vleermuis zijn vastgesteld. Tevens wordt geconcludeerd dat het functionele leefgebied van deze soorten niet zal worden aangetast door de vergenomen ontwikkelingen. Het aanwezige groen in de achtertuinen maar bovenal ook de vele kleine openingen, spleten en holletjes in de huidige woningen maken het plangebied een aantrekkelijke plek voor beschermde soorten zoals de gierzwaluw, de vleermuis en de huismus. Afwezigheid van deze soorten is bijna niet voor te stellen. Trefpunt Groen Eindhoven is blij dat de ontwikkelende partij desalniettemin faunavoorzieningen opneemt in de nieuwbouw. In een vooroverleg tussen TGE en de ontwikkelende partij is beloofd om voorzieningen op te nemen voor de huismus, de vleermuis en de gierzwaluw. Tot onze verbazing zijn enkel de voorzieningen voor de huismus (16 stuks) en voor de vleermuis (15 stuks) opgenomen in dit bestemmingsplan. De gierzwaluw wordt hierin buiten beschouwing gelaten. Advies: zorg tevens voor het inbouwen van – ten minste 14 – gierzwaluwstenen. Voor een evenwichtige ecologie en een nagenoeg insectenvrije leefomgeving is het van groot belang om deze soort ook in de toekomst voortplantings- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover bestemmingsplan “2e uitwerking Woensel West 2013 (plan Celsius fase 2)”, mits bovenstaande opmerkingen daarin verwerkt zijn. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan. Joop van Hout en Lieke Stoffelen