Advies VIII Stratum binnen de Ring

Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies VIII Stratum binnen de Ring

Aanleiding

Lidl Nederland is voornemens om gronden waarop een voormalige Lidl supermarkt staat en die zijn voorzien van een bedrijfs- en verkeersbestemming om te zetten naar een woonbestemming, zodat hier in de toekomst woningbouw kan plaatsvinden. Het betreft de gronden van de voormalige Lidl-supermarkt aan de Hofdijkstraat te Eindhoven.  

Het plangebied is gelegen binnen het stadsdeel Stratum, net ten zuiden van het stadscentrum van Eindhoven. Het plangebied ligt ingeklemd tussen bebouwing langs de Aalsterweg en de Hofdijkstraat. Ten westen van het plangebied worden momenteel de drie appartementengebouwen van het project ‘Parc Fontaine’ gebouwd.  

Plangebied

De aanwezige bebouwing op het plangebied is verouderd en ook de openbare ruimte is enigszins verloederd. Het gehele gebied is bovendien verhard. Desalniettemin groeien een vijftal kapvergunningsplichtige boomvormers op de perceelgrens van met name de parkeerplaats (zie afbeelding 2, volgende pagina). Bij de planvorming dient onderzocht te worden of deze bomen ingepast kunnen worden, of dat deze naar waarde gecompenseerd worden binnen het plangebied. 

Boomvormers plangebied

Advies

Het ter advies voorgelegde bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van maximaal 40 woningen binnen het plangebied. Gezien het verloederde karakter en de ligging van het plangebied in de nabijheid van het stadscentrum past een dergelijke ontwikkeling in het streven naar duurzaam ruimtegebruik.  Het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven wordt met deze ontwikkeling immers verder verdicht waarmee het buitengebied en de groene longen van Eindhoven bespaard kunnen blijven. 

Op de gronden waar momenteel de voormalige supermarkt en het parkeerterrein zijn wordt 1 groot bouwvlak opgenomen waarbinnen verdere uitwerking kan plaatsvinden. Hierbij is rekening gehouden met de stedenbouwkundige kenmerken in de omgeving van het plangebied. 

Mogelijke stedenbouwkundige uitwerking, waarbij ook de noordelijke percelen, die niet bij dit bestemmingsplan horen, zijn betrokken om zo tot een totaal impressie te komen.

Het bestemmingsplan zit goed doordacht in elkaar. Alle nieuwe wet- en regelgeving vindt een plek.  Ter optimalisatie van de nader uit te werking woningbouwontwikkeling waarvoor deze bestemmingsplanwijziging dient laat Trefpunt Groen Eindhoven onderstaande adviezen na: 

Adviezen

Beperk, naast de bebouwing, het verharde oppervlak tot een minimum

Gelet op de grote hoeveelheid verharding in de huidige situatie kan met de voorgenomen ontwikkeling een positieve bijdrage geleverd worden aan de fragiele stedelijke waterbalans. Met het aanbrengen van beplanting en bomen kan gezorgd worden voor de nodige retentie waarmee niet enkel de planlocatie zelf, maar ook het omliggende gebied klimaatadaptiever wordt. TGE zou graag een passage opgenomen zien waarmee gestuurd wordt op maximalisatie van het inzijgingsgebied. 

Voer platte daken uit als groen dak

Hiermee is binnen het plangebied een grote meerwaarde te leveren. Een groen dak kan immers water bergen, het draagt bij aan een betere luchtkwaliteit, het reduceert hittestress, het isoleert het gebouw en het draagt met de juiste vegetatie tevens bij aan de stadsecologie. Graag wijzen wij er op dat een grasdak (met bijvoorbeeld plat beemdgras of schapengras) vele malen effectiever is voor zowel waterberging als luchtkwaliteit dan een sedumdak.  

Beperk het aantal te realiseren parkeerplaatsen

In de toekomst zullen andere vormen van mobiliteit dan de auto dominant worden in stedelijk gebied (fiets, voet, ov etc.). Voor een dergelijke locatie in de nabijheid van het stadscentrum is deze transitie nu al actueel. Anticiperend hierop raadt TGE aan om voor het aantal parkeerplaatsen de minimale norm te handhaven. Door het opnemen van deelauto’s in het plan is dit aantal immer verder terug te dringen. 

Integreer faunavoorzieningen in de nieuwbouw voor een gezonde stadsecologie.

In het kader van de Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op populatievermeerdering en populatie-uitbreiding in plaats van op het beschermen van individuele exemplaren van soorten. Een dergelijke actieve vorm van natuurbescherming zal in de nieuwe Omgevingswet zelfs verplicht gesteld worden. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis, de gierzwaluw en de huismus. Voor een evenwichtige ecologie en een nagenoeg insectenvrije leefomgeving is het van grote waarde om deze soorten voortplanting- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de initiatiefnemer om deel te nemen aan het B5 project van de provincie Noord-Brabant, de zoogdiervereniging en de vogelbescherming.

Conclusie

Het bestemmingsplan kan – als onze adviezen worden meegenomen – weer een decennium mee. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan. Trefpunt Groen Eindhoven zou graag betrokken worden in de verdere planontwikkeling voor de woningbouw op het perceel aan de Hofdijkstraat 1. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen