Advies Bedrijventerrein De Kade

Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Advies Bedrijventerrein De Kade

Aanleiding

Gemeenten hebben de wettelijke taak om zwerfdieren (tijdelijk) op te vangen. Momenteel wordt deze taak ingekocht bij de Dierenbescherming op de locatie Doornakkersweg 51 (in het stadsdeel Tongelresche Akkers) in Eindhoven. Deze locatie voldoet al jaren niet meer aan de eisen van dierenwelzijn en wordt momenteel gedoogd met het zicht op een nieuwe locatie aan de Kanaaldijk Noord/ Quinten Matsyslaan. Om de ontwikkeling van de nieuwe zwerfdierenopvang op Bedrijventerrein De Kade mogelijk te maken dient het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd te worden. 

Plangebied

Het ter advies voorgelegde bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een nieuwe zwerfdierenopvang op de hoek van de Rogier van der Weydenstraat en Kanaaldijk Noord. Dit kavel wordt op dezelfde wijze ingevuld als de bestaande percelen van de Kade, namelijk bedrijfshallen georiënteerd op de straat met een hoogte van maximaal 12 meter. Op een deel van het kavel wordt het dierenopvangcentrum de Doornakker gevestigd. Het dierenopvangcentrum wordt gerealiseerd op een perceel van 5.000 m2 in een gebouw van 3.000 m2 bvo in twee bouwlagen. De entrees en parkeerplaatsen (26 stuks) bevinden zich aan de zijde van de Kanaaldijk Noord. Achter de bebouwing is ruimte voor twee uitloopterreinen. 

Situering dierenopvang aan Kanaaldijk Noord

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.5 Cultuurhistorie, 3.7 Groen, 4.3 Geluid, 4.4 Luchtkwaliteit, 4.6 Duurzaamheid, 4.7 Bodem, 4.8 Natuur 5.2 Waterbeleid en 5.3 Water. Op grond van de voorgenomen plannen, die middels deze bestemmingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt, verwacht Trefpunt Groen Eindhoven dat de belangen van onze groepen in geen van bovenstaande aspecten wordt geschaad. 

Op de eerste plaats constateert TGE geen (grote) veranderingen in het voorliggende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de functie van een dierenopvang mogelijk binnen de vigerende bedrijfsbestemming. De functie van een dierenopvang is volgens Trefpunt Groen Eindhoven een prima invulling van dit gebied. 

Het bedrijventerrein langs het Eindhovens kanaal ligt in een groenarm gebied. Ook de grond die in gebruik genomen zal worden door de dierenopvang bevat, op wat spontane vegetatie na, nauwelijks groen (Afbeelding 3). Binnen invloedsfeer van de nieuwbouw staan enkel twee eiken (nr. 8 en 9 uit het boomonderzoek). TGE adviseert deze bomen duurzaam in te passen. Dat wil zeggen; rekening houdend met voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte. Gelet op het groenarme karakter van de locatie en haar omgeving nodigt het plangebied uit om meer groen toe te passen in de inrichting van de openbare ruimte op het terrein. Afbeelding 4 geeft een indruk van de ruimtelijke inrichting van het perceel. De groene vlakken worden ingevuld als groenvoorzieningen. Voor het hoofdgebouw komen ook nog groenvoorzieningen. Tevens worden er bomen geplaatst in het groen. 

Om klimaatadaptief te ontwikkelen voorziet het bouwplan in de volgende maatregelen: 1. Aanleg van groene daken, 2. Aanleg van halfverharding, 3. Aanleg/behoud van (nieuw) groen. 

Bestaande situatie
Hoofdopzet tuinen en buitenruimte dierenopvang

Het bestemmingsplan zit goed doordacht in elkaar. Alle nieuwe wet- en regelgeving vindt een plek.  Ter optimalisatie van voorgenomen ontwikkeling waarvoor deze bestemmingsplanwijziging dient laat Trefpunt Groen Eindhoven onderstaande adviezen na: 

Adviezen

Pas de twee bestaande eiken aan de Kanaaldijk Noord duurzaam in

De bestaande eiken verkeren in een gezonde conditie. Gelet op de Verordening Bomen 2015 dient een ontwikkelaar te streven naar duurzaam behoud van bestaande bomen. Dat wil zeggen; rekening houdend met voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte

Integreer faunavoorzieningen in de nieuwbouw voor een gezonde stadsecologie

In het kader van de Wet natuurbescherming dienen we de nadruk steeds meer te leggen op populatievermeerdering en populatie-uitbreiding. Een dergelijke actieve vorm van natuurbescherming zal in de nieuwe Omgevingswet zelfs verplicht gesteld worden. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te anticiperen op dit ‘natuurinclusief’ bouwen middels de (in)bouw van verblijfsplaatsen en nestgelegenheden voor de vleermuis, de gierzwaluw en de huismus. Voor een evenwichtige ecologie en een nagenoeg insectenvrije leefomgeving is het van grote waarde om deze soorten voortplanting- en rustplaatsen te bieden binnen het plangebied. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de initiatiefnemer om deel te nemen aan het B5 project van de provincie Noord-Brabant, de zoogdiervereniging en de vogelbescherming.

Conclusie

Het bestemmingsplan kan – als onze adviezen worden meegenomen – weer een decennium mee. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen