Bestemmingsplan IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2018
Bestemmingsplan IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat) Het advies luidt: Positief Aanleiding Er is een initiatief om het terrein tussen De Bergen, Heilige Geeststraat en de Willemstraat te ontwikkelen. De locatie is nu grotendeels onbebouwd en in gebruik als particulier parkeerterrein. Het plan omvat drie woningen (appartementen) aan de Heilige Geeststraat, waarvan één woning met werkruimte, maximaal 45 zelfstandige woningen (appartementen) op het middenterrein en de renovatie van bestaande panden aan de Willemstraat tot twee winkels en zes appartementen. Daarnaast omvat het plan een ontsluiting voor auto's aan de Willemstraat en een (semi) openbare doorsteek voor voetgangers en fietsers van de Heilige Geeststraat naar de Willemstraat. De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, omdat voor een groot deel van de bebouwing geen bouwvlak aanwezig is waardoor realisatie van dergelijke gebouwen niet mogelijk is. Om die reden is een herziening nodig van het geldende bestemmingsplan. Voorliggend plan is dat bestemmingsplan. Het plangebied ligt op korte afstand van het centrum van Eindhoven in de wijk De Bergen en maakte altijd al deel uit van het historische stadscentrum. [caption id="attachment_1362" align="alignnone" width="450"] Bovenaanzicht van de te ontwikkelen locatie[/caption]

Afweging

Het bestemmingsplan mag op steun rekenen van Trefpunt Groen Eindhoven. Het is zeer zorgvuldig opgebouwd en met name de (vernieuwde) Ladder van duurzame verstedelijking zit stevig in het plan. Weliswaar staat nergens beschreven dat – in het kader van duurzaamheid – parkeren plaats maakt voor gewenste woningbouw, voor TGE is dit van grote waarde. Voor de te realiseren 45 appartementen is een gedegen onderzoek gehouden. In bijlage 2 worden vele demografische gegevens met elkaar vergeleken waarbij de noodzaak van de te bouwen woningen een duidelijke vraag vanuit de maatschappij blijkt te zijn. Daarnaast anticipeert het bestemmingsplan ook op de toekomst en de te verwachten vraag naar woningaanbod, leeftijd en bestedingsruimte. Het wordt TGE steeds moeilijker gemaakt om een bijdrage te leveren aan dit soort bestemmingsplannen. Evenwel… Op pagina 47, Duurzaamheid en pagina 48 Natuur worden we toch uitgedaagd een bijdrage te leveren. Het door Tritium Advies 3H uitgevoerd onderzoek beschrijft de wettelijke kaders van de natuurbeschermingswet. In dezen zouden wij graag nog een aanvullende maatregel zien. Ons algemeen advies luidt: "Als er plaats voor flora is in het plangebied plant zo mogelijk insecten minnende planten of bomen aan. Op daarvoor geschikte plaatsen kan in de bebouwing plaats gemaakt worden voor gierzwaluwstenen, gierzwaluwdakpannen, vogelvides of vleermuizenkasten." TGE geeft graag een op maat gemaakt advies om bovenstaande op eenvoudige wijze toe te passen.

Conclusie

Het vrij dunbevolkte centrum krijgt met dit nieuwe bestemmingsplan de kans om inwoners (belangstellenden van elders) een prachtige woonplek te bieden. Ook een kleine nering vindt hier een plek. Een goed modern bestemmingsplan wat in een behoefte voorziet. Joop van Hout