Bestemmingsplan I Limbeek-Woenselse Watermolen 2007

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Bestemmingsplan I Limbeek-Woenselse Watermolen 2007 28 juni 2017 Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “I Limbeek – Woenselse Watermolen 2007” ten behoeve van sloop en wederopbouw van wooneenheden in het plangebied tussen de Einsteinstraat, de Leeghwaterstraat, de ‘s Gravesandestraat en de Pieter Calandstraat in de buurt Limbeek-Noord te Eindhoven.

Aanleiding

Het project bestaat uit de ontwikkeling van 42 woningen. De bestaande 48 beneden- en bovenwoningen worden hiervoor gesloopt. Er vindt dus een afname plaats van circa 6 wooneenheden. In het vigerende bestemmingsplan zijn de percelen bestemd als Woondoeleinden, Groenvoorzieningen en Verkeer- en verblijfsdoeleinden. In het toekomstige bestemmingsplan is dit niet ander. De begrenzing van de toekomstige bebouwing valt echter gedeeltelijk buiten de huidige bestemming Woondoeleinden.  Daarom zal een bestemmingswijziging moeten plaatsvinden om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Onderhavig plan voorziet hierin.

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorische waarden, 3.8 Groen, 4.2 Geluid, 4.3 Luchtkwaliteit, 4.5 Duurzaamheid, 4.6 Bodem, 4.7 Natuur en 5.3 Water. De betreffende bestemmingsplanwijziging schaadt de belangen van TGE en  de aangesloten groepen niet. Desalniettemin is TGE van mening dat er meer sociale en ecologische waarden verankerd hadden kunnen worden in dit bestemmingsplan om de toekomstbestendigheid van het nieuw te ontwikkelen stukje Limbeek-Noord te kunnen waarborgen. Net als bestemmingsplan III Stratum buiten de Ring 2016 (Tijgerstraat-Neushoornstraat), dat via dezelfde aanvrager parallel loopt aan deze bestemmingsplanwijziging, bevat ook dit bestemmingsplan veel open einden. Met name op het gebied van Groen en Duurzaamheid ontbreken concrete maatregelen waarmee ambities uit het Groenbeleidsplan en het raadsprogramma Duurzaamheid worden nagestreefd. Daar waar woonoppervlakten, hoogtes en parkeervoorzieningen aan concrete cijfers gebonden zijn missen we die in dit bestemmingsplan ten aanzien van het Groenbeleidsplan. Ook biodiversiteit, m2 groen, laag groen, inzijgingsgroen, bomen en gebruiksgroen kunnen cijfermatig benaderd worden. Algemene en gemeentelijke ambities ten aanzien van duurzaamheid staan uitvoerig beschreven in het bestemmingsplan. Hoe binnen dit plan gehoor gegeven zal worden aan deze ambities staat echter minimaal beschreven in het bestemmingsplan en is vooral gericht op energie. Het energievraagstuk is zeker niet onbelangrijk gezien Nederland nog een flinke inhaalslag dient te maken als het gaat om hernieuwbare energie. Desalniettemin zou het naar inzien van TGE mooi zijn wanneer ontwikkelaars parallel aan deze uitdaging ook actief aan de slag gaan met andere vormen van verduurzaming. Gedacht kan worden aan; aardgasvrij bouwen, versterken van stedelijke biodiversiteit (flora, fauna, nestgelegenheid), hydrologisch neutraal ontwikkelen, flexibele bouw, versterken van de sociale veiligheid,  verbeteren van de luchtkwaliteit, hergebruik van materialen etc. Ook ten aanzien van dergelijke vormen van verduurzaming kunnen concrete duurzaamheidsmaatregelen opgenomen worden in het bestemmingsplan waarmee het plangebied en omgeving (meer) toekomstbestendig wordt. Op deze ‘open einden’ na steekt het bestemmingsplan goed in elkaar en laat Trefpunt Groen Eindhoven namens haar aangesloten groepen enkel de onderstaande opmerkingen na ter optimalisatie van de herontwikkeling waarvoor deze bestemmingsplanwijziging dient.

Opmerkingen

  • In het bestemmingsplan wordt gesproken over het toepassen van groene daken op de bijgebouwen om aan de waterbergingsopgave te kunnen voldoen. Trefpunt Groen Eindhoven juicht het ontwikkelen van groene daken toe. Naast dat een groen dak water kan bergen draagt het bij aan een betere luchtkwaliteit, reduceert het hittestress en isoleert het de woning. Graag wijzen wij er op dat een grasdak (met bijvoorbeeld plat beemdgras of schapengras) vele malen effectiever is voor zowel waterberging als luchtkwaliteit dan een sedumdak.
  • Opvallend is dat er gesproken wordt over waterbergende voorzieningen en niet over een bovengrondse infiltratievoorziening op het maaiveld. Juist hier waar de grond erg droog is en de opname-capaciteit groot kan zijn is infiltratie een uitstekende manier. Door een overloop te maken die uitmond in het binnen gedeelte met wadi-achtige structuur ontstaat mogelijk meer diversiteit aan begroeiing. Dat staat het ontmoeten van senioren in het binnen gedeelte niet in de weg maar draagt juist bij aan ontmoeting en diversiteit.
  • Ondanks dat de Wet natuurbescherming door afwezigheid van beschermde soorten de initiatiefnemer niet verplicht om faunavoorzieningen in te passen adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om toch enkele voorzieningen te integreren. Voor een evenwichtige ecologie zijn soorten zoals de gierzwaluw, de vleermuis en de huismus broodnodig. Er is zelfs een puntenwaardering in de GPR voor deze voorzieningen. Noordoostelijk georiënteerde gierzwaluwstenen, vleermuiskasten en vogelvides bieden hiervoor een goede uitkomst. Het concept van ‘natuurinclusief bouwen’ omvat verschillende maatregelen om fauna binnen het plangebied te versterken (Zie bijlage). Overigens is er zelfs een  puntenwaardering in de GPR voor deze voorzieningen.
  • Het binnenterrein biedt mogelijkheden om veel groene waarden te realiseren binnen het plangebied. Denk aan planten/bomen met verschillende bloeiperiodes t.b.v. biodiversiteit en beleving. Parapluvormige bomen bieden schaduw en creëren op een groene manier aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen. Minimaliseer het verhard oppervlak en maximaliseer de natuurwaarde met robuust en volumineus groen. Om te voorkomen dat het plantsoen door gebrek aan sociale veiligheid verschraald is het van groot belang om de erfafscheidingen van de nieuwe woningen open te realiseren. TGE adviseert de overgang tussen privé en openbaar dusdanig te realiseren dat de tuinen voor het oog onderdeel uitmaken van het binnenterrein.
Buiten het kader van dit bestemmingsplan merkt TGE namens haar aangesloten groepen alvast het volgende op:
  • Binnen en direct rondom het plangebied zijn 18 bomen aanwezig. Van deze bomen zal er zeker één gekapt worden. Namelijk de Zweedse meelbes, aangeduid met boomnummer 17. Afhankelijk van de kwalitatieve inpasbaarheid van de twee berken in het binnenterrein, aangeduid met nummer 2 en 4, en de vier iepen in de ’s Gravensandestraat zullen er tussen de 1 en 7 bomen gekapt worden om de herontwikkeling mogelijk te maken.  Trefpunt Groen Eindhoven ziet de boomwaarde, zoals berekend volgens de NVTB methode, graag fysiek gecompenseerd binnen het plangebied middels het aanplanten van nieuwe bomen, groeiplaatsverbetering en onderbeplanting. De waarde van de bomen voor de ecologie, de fauna, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de langer termijn binnen het plangebied bewaard.
  • Indien de vier iepen worden ingepast in de te realiseren parkeerstrook dienen hoogwaardige voorzieningen aangebracht te worden onder de parkeervlakken zodat de bomen geen last ondervinden van in- en uitrijdende auto’s of geparkeerde auto’s. Bovendien zullen de bomen voorzien dienen te worden van ruimte boomspiegels met onderbeplanting om goede groei in te toekomst te kunnen waarborgen.
  • In het stedenbouwkundig ontwerp ontbreekt de Zilveresdoorn, aangeduid met boomnummer 12. Deze door de gemeente als waardevol aangemerkte boom zal volgens TGE vanwege zijn omvang en ecologische waarden behouden moeten blijven.  De BEA duidt er op dat dit mogelijk is, mits de groeiplaats van de boom tijdens de werkzaamheden zal worden afgeschermd.
  • De herontwikkeling biedt een mooie kans om de groeiplaats van de Plataan, aangeduid met boomnummer 18 te verbeteren. Deze door de gemeente als waardevol aangemerkte boom is door zijn omvang van grote waarde voor de buurt. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om minstens één, maar idealiter twee, parkeerplaats(en) naast de plataan op te geven en in te richten met onderbeplanting t.b.v. de plataan.
  • Voor de toekomstbestendigheid van de bestaande bomen is het van groot belang dat de aanbevelingen van Van Helvoirt Groenprojecten BV met betrekking tot de werkzaamheden t.b.v. de geplande nieuwbouw worden opgevolgd. Het betreft de aanbevelingen zoals uiteengezet op blz. 10 van de Boom Effect Analyse. Het niet opvolgen van deze aanbevelingen kan leiden tot 15 - 25 % verlies van het wortelgestel. De conditievermindering die dit teweeg brengt is volgens Trefpunt Groen Eindhoven niet acceptabel.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover bestemmingsplan “I Limbeek-Woenselse Watermolen 2007 (Einsteinstraat e.o.)”, mits bovenstaande opmerkingen daarin verwerkt zijn. In dezen zijn er geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan.