Bestemmingsplan Strijp buiten de Ring 2019

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2019
Bestemmingsplan Strijp buiten de Ring 2019

Het advies luidt: Positief, mits

Aanleiding

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan “Strijp buiten de Ring 2004” is in 2006 vastgesteld. Om die reden is dit actualisatiebestemmingsplan opgesteld. In dit bestemmingsplan zijn tevens een aantal ontwikkelingen meegenomen die na bovengenoemde bestemmingsplan met een bestemmingsplanherziening mogelijk zijn gemaakt. 

Het plangebied betreft dat deel van het stadsdeel Strijp dat buiten de Ring ligt en bovendien tot het stedelijk gebied (overwegend woongebied)  behoort. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door een gedeelte van de Ring, te weten de Botenlaan en de Beukenlaan. Aan de noordzijde wordt het plan begrensd door de Noord Brabantlaan, de Tilburgseweg, Professor Meyers- en Pieter Stockmanslaan, het fiets-/voetpad grenzend aan de percelen aan de Rodenburg-, Paul Scholten-, Scheltemaweg en de Welschapsedijk. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Poot van Metz en het Beatrixkanaal. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de Hastelweg (ged), Rijstenweg en het bedrijventerrein De Hurk grenzend aan de percelen Zeelsterstraat 93F t/m 282 (oneven huisnummers).

Plangebied

Afweging

Aangaande dit actualisatiebestemmingsplan gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.6 Cultuurhistorie, 3.8 Groen, 4.3 Geluid, 4.4 Luchtkwaliteit, 4.6 Duurzaamheid, 4.7 Bodem, 4.8 Natuur 5.2 Waterbeleid en 5.3 Water. De actualisatie van het bestemmingsplan schaadt de belangen van onze groepen in geen van deze aspecten. 

Op de eerste plaats constateert TGE geen (grote) veranderingen in het voorliggende bestemmingsplan. Sinds het vigerende bestemmingsplan van kracht is zijn er zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau diverse wetten/beleidsregels bijgekomen ter bescherming van de schaarse natuur. Deze wetten en beleidsregels zijn opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Strijp buiten de Ring 2019. Hiermee is groen/duurzaamheid met dit nieuwe bestemmingsplan beter geborgd. 

Binnen het plangebied of direct grenzend eraan liggen enkele parken zoals het Philips van Lenneppark, het gebied rondom het Evoluon en het Jacob Oppenheimpark. Verspreid binnen het woongebied dat verder voor een groot deel groenarm is, bevinden zich enkele groenplekken zoals de groenstrook langs de Tilburgseweg, het Hugo de Grootplein en het Gemeentelijk Sportpark aan de Botenlaan. Dergelijke grote en kleine groene plekken zijn en blijven bestemd als groen waarmee deze de planologische benodigde bescherming genieten. In zijn totaliteit neemt het aantal vierkante meters dat bestemd is als ‘Groen’ zelfs toe. Zo krijgt bijvoorbeeld de openbare ruimte tussen de flats aan de Van Kanstraat een Groenbestemming.  

Om de waardevolle historische groenstructuur rondom het Evoluon te beschermen is er in bestemmingsplan tevens een dubbelbestemming  Waarde - Cultuurhistorie 2 opgenomen. In combinatie met de geldende hoofdbestemming Groen zijn waarborgen gesteld bij eventuele ingrepen zodat deze geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor de aanwezige waarden. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van de omgeving waaronder de aanleg en inrichting van het groengebied rondom het Evoluon, alsmede het aan de overzijde gelegen Jacob Oppenheimpark, dat een directe ruimtelijke relatie heeft met zowel het groen rondom het Evoluon als de wijk Het Ven. Dit onderzoek wordt verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Conclusie

Het bestemmingsplan ‘Strijp buiten de Ring 2019’ zoals aangeboden aan het Trefpunt Groen Eindhoven zit goed doordacht in elkaar en mag het komende decennium vigeren.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen