Bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2020
Bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven)

Het advies luidt: positief, mits

Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Strijp binnen de Ring 2007" om de realisatie mogelijk te maken van drie woongebouwen met gemengde plint aan de PSV-laan in Strijp.

De nieuwbouw voorziet in realisatie van 264 gestapelde woningen alsmede max. 499 m2 plintfuncties. Hartje Eindhoven ligt tussen de PSV-laan en de Gerard Philipslaan en grenst aan de al ontwikkelde woningen van het Stadionkwartier (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1 | planbegrenzing

Om de ontwikkeling planologische mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan ‘Strijp binnen de Ring 2007’ voor wat betreft het plangebied vervangen door het bestemmingsplan ‘XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven)’.

Onderstaande afbeeldingen illustreren het toekomstig beeld van de woongebouwen van Hartje Eindhoven en hun stedelijke inpassing.  


Afbeelding 2 | Impressie en inpassing woongebouwen

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven is conform de afspraken t.a.v. beginspraak betrokken bij het planvormingsproces voor Hartje Eindhoven. Op 6 mei 2019 en op 11 februari 2020 heeft overleg plaatsgevonden. Tijdens de positieve en constructieve overleggen stuurde TGE op de volgende punten:

 1. Duurzaam behoud monumentale plataan.
 2. Bescherming van bomen in PSV-laan
 3. Aanplant nieuwe bomen (onder meer in de Jonghlaan)
 4. Groenbestemming (bestaande groenbestemming wordt groter)
 5. Duurzame mobiliteit (OV, deelauto’s, stimuleren fiets, benuttn bestaande parkeervoorziening).
 6. Waterberging (groene daken en parkje als inzijgingsgebied)
 7. Hittestress reductie (groene daken, aanplant bomen)
 8. Faunavoorzieningen (Natuur Inclusief Bouwen)
 9. Natuurlijke groeiplaats plataan en nieuwe bomen (biodiverse onderbeplanting i.p.v. gazon)

TGE ziet het merendeel van bovenstaande resultaten van beginspraak terug in het voorliggende Bestemmingsplan. Enkel de punten 8 en 9 ziet TGE niet terug in het bestemmingsplan, waarschijnlijk omdat deze punten buiten het juridisch kader vallen. Voor de volledigheid verzoekt TGE hierbij nogmaals onderstaande adviezen te integreren in het planvoornemen.

 • Faunavoorzieningen
  Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om faunavoorzieningen te integreren in de nieuwbouw. De aanwezigheid van gierzwaluwen en vleermuizen zijn van grote waarde voor een gezonde stadsecologie (Natuur Inclusief Bouwen). Nader advies over de oriëntatie en plaatsing van faunavoorzieningen kan worden geraadpleegd via De Vogelbescherming, De Stichting Stadsnatuur Eindhoven of via de checklist groen bouwen.
  Advies
  -Vleermuis: aan de zuid- en zuidwestkant van de woongebouwen (vleermuizen houden in de zomer van warmte) stenen voor vleermuizen inmetselen. Zorg hierbij voor ten minste één voorziening voor een grotere groep, te realiseren via koppeling van drie of meer inbouwstenen. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Dwergvleermuis.
  -Gierzwaluwen: Gierzwaluwstenen zijn op allerlei mogelijke manieren in te bouwen en bieden goede nestplaats voor de gierzwaluw. Deze inbouwstenen zijn duurzaam en vragen geen onderhoudt.  Gierzwaluwstenen enkel oriënteren op de noord- en noordoostzijde. Voor de juiste hoogte en plaats; zie soortenstandaard Gierzwaluwen.
 • Natuurlijke groeiplaats plataan en nieuwe bomen
  Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om onder de kroonprojectie van de bomen in het parkje ruimte te maken voor een natuurlijke inrichting met vaste planten i.p.v. gazon. Een natuurlijke groeiplaatsinrichting met biodiverse beplanting zorgt voor het vasthouden van organisch materiaal voor de boom (dus betere conditie) en zorgt voor een aangenaam en gezond beeld. TGE verzoekt nadrukkelijk te kiezen voor een natuurlijke groeiplaats onder de monumentale plataan. Een Eindhovens voorbeeld van de plataan in de Bakkerstraat is reeds met SDK gedeeld.

Conclusie

Al met al steekt het bestemmingsplan goed in elkaar. De voorgenomen ontwikkeling past in het streven naar duurzaam ruimtegebruik.  Het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven wordt met deze ontwikkeling verder verdicht waarmee het buitengebied en de groene longen van Eindhoven bespaard kunnen blijven. Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover bestemmingsplan “XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven)” mits de adviezen voor faunavoorzieningen en natuurlijke groeiplaats bomen worden overgenomen in de nadere uitwerking van het project. Er zijn geen conflicten tussen de belangen van TGE en dit bestemmingsplan.

Trefpunt Groen Eindhoven