Kapadvies De Korenaar

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Kapadvies De Korenaar Het betreft de kap van 12 bomen ten behoeve van het bouwrijp maken van het terrein tussen de Monseigneur Witloxweg en de Gerretsonlaan, zodat basisschool De Korenaar kan worden gebouwd.

Aanleiding

Basisschool De Korenaar is toe aan nieuw onderdak. De school krijgt een nieuw gebouw op een andere plek in de stad, aan de Monseigneur Witloxweg. Daarmee krijgt de school een centrale plek in de wijk Prinsejagt. Om deze nieuwbouw mogelijk te maken zullen in totaal 12 bomen worden gekapt. Het soort, de omvang, de conditie en de boomwaarde (berekend volgens de NVTB methode door Van Helvoirt Groenprojecten BV) zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de  zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de twaalf te kappen bomen (het compensatieplan). Binnen het project wordt redelijk zorgvuldig omgegaan met het bestaande groen. De meest waardevolle boom, de zomereik (boom 24), zal door het nemen van extra maatregelen behouden blijven. De bomen aan de noordoostzijde van het plangebied (boom 4,5,6,8,9,10) worden omwille van het ontwerp gekapt. Deze bomen staan de bouw echter niet in de weg en zouden wat TGE betreft kunnen blijven staan. Desalniettemin kan TGE akkoord gaan met de voorgenomen kap zolang deze 6 bomen gecompenseerd worden binnen het plangebied. Het merendeel van de te kappen bomen verkeert in een redelijke tot slechte conditie en zijn gezien hun leeftijd en omvang ‘vervangbaar’. Voor de compensatie heeft een overleg plaatsgevonden met de projectleider. Zie onderstaand.

Compensatie

Aangaande de compensatie zijn in overleg met de projectleider de volgende afspraken gemaakt:
 • Ter compensatie wordt ten minste de waarde van de te kappen bomen (€14.253) gestort in het Bomencompensatifonds.
 • Echter: Idealiter wordt er zoveel mogelijk fysiek gecompenseerd op locatie. Ambitie: ten minste 10 bomen herplanten op het terrein zelf. Hierover zal de projectleider in overleg gaan met Schoolbestuur SKPO en bouwheer HEVO, waarbij er twee type bomen de voorkeur genieten:
  • Het liefste van eerste grootte
  • Maat 20-25 (omtrek)
  • Drie jaar garantie / 3 jaar nazorg
  • Type Iep Ulmus new horizon (resistant tegen Iepenziekte)
  • Type Koningslinde (goed voor ecologie Eindhoven)
 • Het uiteindelijke plan wordt kortgesloten met Trefpunt Groen Eindhoven.
 • Daarnaast gaat de projectleider in overleg met Woonbedrijf om te bekijken of er een samenwerking mogelijk is met deze compensatie (gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien aanpassen ontwerp in bestemmingsplanprocedure op aanvraag van Woonbedrijf waardoor 6 extra bomen zijn gesneuveld).
 • Deze uitwerking kan echter pas opgestart worden nadat de bomen zijn gekapt, derhalve de toezegging van de tweede bullet, elke boom die op locatie herplant kan worden zal het totaalbedrag te storten in het Bomencompensatiefonds verminderen met € 1.500,-,. Het resterend bedrag zal dan gestort worden in het bomencompensatiefonds.
 • Tenslotte  zal boom 24, Quercus robur extra bescherming moeten krijgen gedurende de bouw. Hierbij zullen de aanbevelingen van Van Helvoirt Groenprojecten BV zo strikt mogelijk opgevolgd dienden te worden. (Rapport BEA, paragraaf 5.2 aanbevelingen, p.20)

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits bovenstaande afspraken worden nagekomen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert sterk om de compensatie zoveel mogelijk te regelen binnen de grenzen van het plangebied. De waarde van de te kappen bomen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch cofort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de lange termijn binnen het plangebied bewaard. De omgeving van basisschool De Korenaar zal op deze manier groen, gezond en leefbaar worden; een groot goed voor opgroeiende kinderen. Trefpunt Groen Eindhoven ziet het uiteindelijke compensatieplan graag tegemoet. De initiatiefnemer van dit nieuwbouwproject kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven.