Generaal van Heutszlaan c.a.

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Generaal van Heutszlaan c.a. 17 februari 2017 Het betreft de kap van 23 bomen in de Generaal van Heutszlaan en de Generaal van Geenlaan. 21 lindes en 2 haagbeuken

Afweging

Vanuit de aanvraag. De bewoners uit de Generaal van Heutzlaan, hebben bij de wethouder een klacht ingediend over de bomen (lindes) in hun straat. Daarop volgend hebben de boombeheerders met de bewoners ter plaatse gesproken. De overlast die de bewoners ondervinden, bestaat uit,wortelopdruk, rioolverstopping, het jaar rond last van bloesem en bladval en plak op de auto's en verharding. Wij hebben met de bewoners hierover van gedachten gewisseld. Uiteindelijk is besloten om voor 23 bomen een kapvergunning aan te vragen en ze te vervangen door een afwijkende soort. Het criterium overlast is een zeer lastig te formuleren begrip. Last, overlast en hinder zijn alleen subjectief te benaderen. De wetgever heeft gepoogd hier een invulling aan te geven vanuit het milieurecht (besloten in art. 57 boek 5 BW en art 37 BW) Voor bomen komt dit grofweg neer dat blad- vruchtval geen criterium mag zijn. Ook vogels die nestelen in bomen (en de uitwerpselen) mogen niet gewogen worden. Wat overblijft is de plak en in onderhavig geval de opdruk van de trottoir. Naast dit boombezwaar staat de boomwaarde. Hoewel die niet in euro’s vermeld is krijgen de bomen een zeer hoge waardering vanuit de boomverordening, waardematrix bomen. Een ander criterium voor overlast is als de bewoners hun intrek in de woningen na de aanplant van de bomen. De bomen zijn duidelijk veel ouder dan de huizen. Hiermee helt de boomwaarde verder door naar behoud. De hoofdreden om niet te kappen is feitelijk dat de linden gezonde bomen zijn met een hoge levensverwachting in een straat die dit qua breedte ook aankan. Daarnaast zijn de bomen erg hoog opgesnoeid zodat er van zicht of lichtreductie ook geen sprake kan zijn. De waarde van de bomen wordt inzichtelijk als we de weigeringsgronden vanuit de boomverordening bekijken;
 • Natuurwaarde - ja
 • Landschappelijke waarde - ja
 • Cultuurhistorische waarde - nee
 • Waarde van stads- of dorpschoon - ja
 • Waarde van leefbaarheid - ja
 • Beeldbepalende waarde - ja
NB landschappelijke waarde is een definieerbaar begrip. Ten minste vier van de zes weigeringscriteria zijn van toepassing. Naast dit alles is de vraag in hoeverre er in een oplossingsrichting gedacht is in plaats van kappen.
 • Kan de bodem verbeterd worden om de plak te stoppen?
 • Is kandelaberen een optie voor de buurt?
 • Brengen voedingspijlers een oplossing?
 • Knoflook of lieveheersbeestje in de boom hangen?
 • Kan de buurt de lust en de last bijgebracht worden?
Kortom hoe zorgvuldig is hier gewogen?

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat TGE geen voorstander is van de kap. Toch zijn er meer parameters. Een daarvan is dat een eventuele vergunning groot gevaar loopt gegrond door de rechter te worden vernietigd. Een andere reden is de precedentwerking. Vele straten met bomen geven een gelijksoortige last. Naast de lust wordt dit algemeen voor lief genomen. Het verlenen van een vergunning geeft hierdoor een ongewenst signaal af. Advies, niet verlenen.