Kapadvies Heilige Geeststraat 15

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Heilige Geeststraat 15 Het advies luidt: negatief Het betreft de kap van een Robinia pseudoacacia ( Ø 60 cm op 1,30 m hoogte) op het perceel van Heilige Geeststraat 15 gelegen in het centrum van Eindhoven. De acacia staat op het achtererf van Heilige Geeststraat 15 op < 2 m van de perceelsgrens.

Aanleiding

De eigenaar is voornemens de tuin van Heilige Geeststraat 15 opnieuw in te richten. Onderstaande reden voor de voorgenomen kap is opgegeven door de eigenaar: ‘De reden dat er gekapt wenst te worden is dat de huidige boom door de stormen in het voorjaar beschadigd is én dat de boom nagenoeg op de zijdelingse perceelgrens staat. Vanwege mogelijk toekomstige ontwikkelingen op het belendende perceel zou dit tot problemen kunnen leiden.’ De aanvrager heeft voorgesteld om een volwassen Noorse esdoorn op 2 m van de erfgrens als compensatie aan te planten. De afbeeldingen hieronder die door de aanvrager zijn aangeleverd geven een beeld van de situatie.

Afweging

Een belangrijk gegeven van deze kapaanvraag is dat het hier gaat om een boom in het centrum van Eindhoven. Het centrumgebied van Eindhoven heeft als geheel een kapvergunningsplicht (Verordening Bomen 2015) om het schaarse groenareaal in de binnenstad in stand te houden. Voor het beoordelen van deze kapaanvraag is Trefpunt Groen Eindhoven ter plaatse geweest en heeft de acacia bekeken en beoordeeld op conditie en kwaliteit. De dode takken zijn er inderdaad uitgebroken. Echter lijken er als gevolg hiervan geen inrottende wonden te zijn ontstaan waardoor de beschadiging de verdere ontwikkeling van de boom niet in de weg zal staan. Met het uitbreken van het dood hout is tevens het risico voor schade aan personen of eigendommen weggenomen. Trefpunt Groen Eindhoven staat negatief tegenover de voorgenomen kap van de acacia op het perceel van Heilige Geeststraat 15 om de volgende redenen:
  • De hoofdreden om niet te kappen is feitelijk dat we te maken lijken te hebben met een gezonde acacia met een levensverwachting van ten minste 15 jaar. Naast het boombezwaar staat de boomwaarde als optelsom van verscheidene intrinsieke waarden (biodiversiteit, luchtkwaliteit, thermisch comfort, waterhuishouding etc.) en extrinsieke waarden (beeldkwaliteit, mentale gezondheid, economische waarde etc.). Gelet op de conditie, de toekomstverwachting, de omvang en de locatie in het centrum zal de acacia op het achtererf van Heilige Geeststraat 15 een zeer hoge waardering krijgen vanuit de Verordening Bomen 2015, waardematrix bomen.
  • Ten tweede kan een mogelijke toekomstige ontwikkeling in de nabijheid van de boom nooit een aanleiding zijn om de boom te kappen. In stedelijk gebied is de kans op ontwikkeling overal aanwezig, wat niet wil zeggen dat we overal het aanwezige groen alvast weg dienen te nemen. Trefpunt Groen Eindhoven merkt bovendien op dat het voorstel om op nagenoeg dezelfde locatie een boom terug te planten tegenstrijdig is met het argument dat de locatie van de boom tot problemen kan leiden.
  • Tot slot kan op basis van de weigeringsgronden vanuit de Verordening Bomen 2015 geconcludeerd worden dat de belangen van kap niet opwegen tegen de belangen van behoud van de acacia. Vijf van de zes weigeringscriteria zijn van toepassing:
  1. Natuurwaarde: ja
  2. Landschappelijke waarde: ja
  3. Cultuurhistorische waarde: nee
  4. Waarde van stads- of dorpschoon: ja
  5. Waarde voor leefbaarheid: ja
  6. Beeldbepalende waarde: ja

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat Trefpunt Groen Eindhoven geen voorstander is van de voorgenomen kap. Wet- en regelgeving verzetting zich tegen kap van deze acacia in het centrum van Eindhoven. Als een boom hier op eenvoudige wijze gespaard kan worden moet men dat ook doen.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen