Herziening Kapadvies Loostraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Herziening Kapadvies Loostraat

Aanleiding 

Aanleiding voor dit advies is de voorgenomen realisatie van een fietsstraat in de Loostraat ten behoeve van de snelfietsroute (SFR) Helmond-Eindhoven en een daarmee samenhangend kapadvies voor het verwijderen van tien bomen van het soort Populus Canadensis Gelrica (Canadese populier). Ze kunnen niet duurzaam in stand worden gehouden. 

Afweging 

Deze kapvergunning wordt voor ieder van de tien bomen om een ‘groene’ reden gemotiveerd. De aanvraag met motivatie is correct onderbouwd en ons advies is dan ook om de kapvergunning te verlenen. Wij onderschrijven de conclusie van de uitgevoerde boomveiligheidscontrole op locatie en zien de noodzaak van kap. De bomen hebben blijkens die controle een minimale levensverwachting.  

Er bestaat een risico in verband met de zorgplicht en er is achterstallig onderhoud. Na het uitvoeren van werkzaamheden bleek dat de staat van het wortelgestel slechter was dan uit voorgaande BEA (boom effect analyse), uitgevoerd d.d. 10 maart 2021 door Van Helvoirt Groenprojecten bleek. Ook heeft de aannemer de aanbevelingen uit de BEA niet nageleefd zodat nog meer schade aan de bomen is ontstaan en is geen bomenwacht ingeschakeld.  

Hierdoor zijn de betreffende bomen in nog slechtere staat dan voor de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden. Om de werkelijke staat van de bomen in kaart te brengen is op 17 november 2022 een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat de staat van de bomen nog verder achteruit was gegaan, met het nodige risico op windworp. 

Er is een herbeoordeling van de eerdere rapporten uitgevoerd door Alles over Groenbeheer. Deze herbeoordeling heeft als leidraad gediend voor het schrijven van een aanvullende memo door Mark Hamelers. 

Uiteindelijk is voor een iets andere aanpak gekozen: 

Voor het (tijdelijk) behoud van de laan(structuur) kunnen de bomen, waarvan de stabiliteitsfactor onder de 140% ligt, getopt worden. Het verkleinen van de kroon en daarmee het verlagen van de windvang verkleind de kans op windworp. Als de bomen op deze wijze worden ingenomen dient eens per drie jaar de stabiliteit opnieuw gemeten te worden, zodat onveilige bomen tijdig geruimd kunnen worden. 

Aanvullend advies

Aannemer is de fout ingegaan en TGE adviseert daarom de kosten voor onder meer het additionele onderzoek op de aannemer te verhalen.  

Conclusie 

Wij zien de noodzaak van de aanvraag terug in de onderzoeken en gaan daarom akkoord met het rooien en toppen van bomen en, vanwege de veiligheid, kap van exemplaren met een stabiliteitsfactor van minder dan 140%. Bomen (7 t/m 26 en 75 t/m 77) met een stabiliteitsfactor van minder dan 140% worden gerooid en vervangen. De overige bomen blijven gehandhaafd.