Kapadvies Aalsterweg 241

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Aalsterweg 241

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap en compensatie van 22 bomen om de realisatie mogelijk te maken van 4 grondgebonden woningen op het reeds verkavelde perceel aan de Aalsterweg 241. 

Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens om op het huidige perceel aan de Aalsterweg vier woningen te realiseren in Bossfeer. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zullen 22 kapvergunningsplichtige bomen moeten worden gekapt en gecompenseerd. Ten tijde van de bestemmingsplanprocedure heeft Trefpunt Groen Eindhoven reeds aangestuurd op behoud van het waardevolle bomenbestand. Opgenomen is dat in ieder geval de bosgordel aan de Aalsterweg onaangetast blijft waardoor de nieuw te bouwen woningen schuil gaan achter het groen. Met dit uitgangspunt heeft TGE in 2016 positief geadviseerd t.a.v. de bestemmingsplanwijziging. Voorgenomen kap en compensatie is aangevraagd en ter advisering voorgelegd aan TGE.

De volgende 22 bomen worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. 

De waarde van de te kappen bomen is bepaald door Alles over Groenbeheer. De 22 bomen vertegenwoordigen samen een waarde van €26.966,00. De initiatiefnemer is voornemens deze waarde binnen het plangebied te compenseren door aanplant van nieuwe bomen.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar datgeen wat terug zal komen voor de 22 te kappen bomen (het compensatieplan).

Zorgvuldigheid

Trefpunt Groen heeft de bestaande bomen ter plaatse bekeken. De te kappen bomen betreffen voornamelijk sparren en dennen en enkele uitheemse soorten. Ongeveer de helft van de bomen, voornamelijk de sparren, verkeren in een slechte conditie en zouden een verhoogde gevaarzetting vormen voor de nieuwe woningen. Het merendeel van de te kappen bomen staat achter de woningen aan de Floralaan West en achter de bosgordel langs de Aalsterweg. Vanuit de openbare ruimte zal om deze reden weinig zichtbaar zijn van de kapwerkzaamheden. De kavels en de ontsluiting zijn bovendien dusdanig gepland dat zo min mogelijk bomen gekapt hoeven te worden en dat de meest waardevolle bomen behouden kunnen blijven, waaronder de eiken langs de oprijlaan van villa Kortonje en de bomen in het bos tussen de Aalsterweg en de nieuw te bouwen kavels. Desalniettemin vertegenwoordigen de te kappen bomen een grote groenwaarde die verloren gaat bij deze ontwikkeling. Met name de berk (R0040) en de es (R0041) die gekapt zullen worden ter ontsluiting van kavel 4 zijn van grote waarde. Trefpunt Groen Eindhoven heeft samen met de toekomstige bewoners gezocht naar een mogelijkheid om de berk te behouden. Helaas blijkt de ruimte tussen de berk en de te behouden plataan (rood omcirkeld in onderstaande tekening) te klein om beide bomen te behouden. De berk blijft dus op de kaplijst staan en zal naar waarde gecompenseerd worden. De plataan wordt ingepast in de toekomstige situatie. 

Situatietekening
Ruwe berk (nr. R0040) en gewone es (nr. R0041)

Compensatie

De voorgenomen compensatie bestaat uit herplant van 16 bomen in de tuinen van de vier percelen en bij de inrit aan de Aalsterweg.  Tevens wordt geïnvesteerd groeiplaatsverbetering, onderbeplanting en bodembedekkers bij de nieuw aan te planten bomen. De totale compensatie is getaxeerd op €27.650,00. Hiermee wordt voldaan aan de compensatieplicht van €26.966,00, de waarde van de te kappen bomen. 

De volgende soorten en aantallen zullen worden gecompenseerd:

Opmerkingen

Investeren in de groeiplaats van de te behouden plataan is noodzakelijk. 

De inrit naar kavel 4 komt vlak achter de tuinen aan Floralaan West te liggen. Om deze inrit te realiseren worden diverse bomen gekapt waaronder enkele sparren, de ruwe berk en de es. De plataan, rood omcirkeld in situatietekening, staat op de grens tussen Aalsterweg 241 en de woningen aan Floralaan West. Deze plataan wordt ingepast in de nieuwe situatie. Zowel tijdens de bouw als in gebruiksfase gaan verkeersbewegingen vlak langs deze boom af. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert nadrukkelijk de plataan hiervoor te beschermen middels het aanbrengen van drukverdelers en het verbeteren van de ondergrondse groeiplaats. Een boomdeskundig bureau kan hierin nader adviseren en de benodigde werkzaamheden uitvoeren. Door het nemen van maatregelen aan de groeiplaats kan de plataan voor de lange termijn bewaard worden en het nieuwe woongebied blijven sieren.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie die de ontwikkeling mogelijk maakt van de vier boswoningen aan de Aalsterweg 241. De meest waardevolle bomen zijn ingepast en het compensatieplan steekt goed in elkaar. Het nemen van maatregelen om de groeiplaats van de plataan kwalitatief te borgen wordt sterk aanbevolen. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen