Kapadvies Animalipad

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Animalipad

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 12 bomen vanwege nieuwe bebouwing en 16 bomen vanwege een verslechterde conditie

Aanleiding

Door Achterbeek BV is dd 7 juni 2020 , met de 5 grondeigenaren een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het totale perceel, waarbij het gebied wordt opgedeeld in een aantal bouwkavels. Tevens is daarbij volmacht verleend tot het doen van alles wat daartoe noodzakelijk is. Er ligt een vrij strak bestemmingsplan met nauwkeurig aangegeven bouwvlakken en verhoudingen.

Veel speelruimte is er niet. De ontworpen woningen en liggingen zijn niet echt flexibel en aldus geeft het bestemmingsplan weinig mogelijkheden om af te wijken. En voor zover er binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan geschoven aanpassingen kunnen plaatsvinden zal dat  niet leiden tot een geringere bomenkap.

Afweging

Gelet op het feit dat het bestemmingsplan al is gewijzigd en de aard/toestand van de te vellen bomen, alsmede het voornemen voor afdoende compensatie op locatie hebben wij als TGE besloten in de aanvraag mee te gaan.

Compensatie

Voor de te kappen bomen is een compensatie van €30.026 gereserveerd. Deze compensatie zal plaats vinden op de nieuw aan te leggen kavels. Tevens worden 2 beuken op openbare grond gecompenseerd door 3 nieuwe bomen.

Conclusie

Op basis van bovenstaande geven wij als TGE een positief advies.