Kapadvies Antoon Coolenlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Antoon Coolenlaan

Brabant Water NV exploiteert een drinkwaterproductiebedrijf aan de Antoon Coolenlaan 1a te Eindhoven. Deze bedrijfsvoering wordt beleverd vanuit diverse nabijgelegen waterwingebieden in Eindhoven en Heeze-Leende waaronder vanuit het wingebied Aalsterweg buiten/Velddoornweg, Klotputten en Groote Heide.

Uit oogpunt van leveringszekerheid voert Brabant Water NV binnen enkele van haar wingebieden een grootschalig renovatieproject uit. Daarbij wordt het drinkwaterproductiebedrijf aan de Antoon Coolenlaan in zijn geheel gerenoveerd. Het terrein van Brabant Water ligt in het zuidelijke deel van de gemeente Eindhoven en wordt in grote lijnen begrensd door de Aalsterweg ten oosten, de Anton Coolenlaan ten noorden, de Theo Koomenlaan ten zuiden en de Willem Elsschotlaan ten westen van de locatie. Het terrein omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Stratum, sectie C nummers 1139, 1230 en 1402. Zie onderstaande figuur.

De totale oppervlakte van het drinkwaterproductiebedrijf beslaat ongeveer 9 hectare. De renovatie omvat een revitalisatie van het gehele terrein waarbij gebouwen en bouwwerken zullen worden geamoveerd en nieuwe gebouwen en bouwwerken worden gerealiseerd. Voorliggende aanvraag ziet dan ook toe op de volgende onderdelen:

  • Vellen 61 houtopstanden op terrein drinkwaterproductiebedrijf
  • Vellen 2 bomen op terrein gemeente Eindhoven tbv uitwegen
  • Realiseren 3 uitwegen vanuit Antoon Coolenlaan 1a op Willem Elsschotlaan
  • (Ver)plaatsen hekwerk en plaatsen 2 schuifpoorten

Afweging

TGE is vanaf het begin door middel van beginspraak betrokken bij dit project. Hoewel wij de kap van de bomen uiteraard betreuren begrijpen wij het maatschappelijk belang van voorgenomen plannen. Er is een uitgebreide scan gedaan van aanwezige flora en fauna. Mitigerende maatregelen worden, waar nodig, getroffen. Tevens is binnen het gehele project veel ruimte opgenomen voor nieuw groen en water retentie.

Compensatieplan

Een onderdeel daarvan is ook het herplanten (compenseren) van de bomen die moeten worden gekapt. Omdat de werkzaamheden op het terrein gedurende een langere periode voortduren kunnen pas in 2025 nieuwe bomen worden geplant. Dit geeft ruimte om de invulling van het compensatieplan nader te detailleren en in overleg met genoemde partijen tot een goedgekeurd plan te komen. Een eerste aanzet is gegeven met het rapport van de Essentie: “Kap en compensatie Brabant Water locatie Antoon Coolenlaan, Toelichting op de kap en het compensatieplan voor ontwikkelingen op het terrein van Brabant Water aan de Antoon Coolenlaan” van 19 december 2019. Dit rapport is onderdeel van de kapvergunning die is verleend op 28 januari 2020 met zaaknummer V19/38891 en besluitnummer 1472857.

Brabant Water zal bij de compensatie van de bomen op het DWP terrein ook de 63 bomen (61 op eigen terrein en 2 op een gemeentelijk perceel) opnemen waarvan thans wordt gevraagd deze te mogen vellen. Omdat het definitieve compensatieplan op een later tijdstip zal worden vastgesteld wordt thans de waarde gestort in het bomenfonds om dit later te kunnen aanwenden voor het herplanten van de bomen conform het herbeplantingsplan dat tegen die tijd is goedgekeurd door de gemeente.

Trefpunt Groen Eindhoven wil daarbij nog het volgende meegeven:

  • Voor de nieuw aan te planten bomen adviseert TGE te zorgen voor ruime plantgaten en goede ondergrondse groeiplaatsomstandigheden. Dat betekent voldoende ruimte, met een substraat dat voldoende doorwortelbare ruimte bevat. Bijvoorbeeld boomaarde of boomgranulaat dat idealiter ook doorloopt onder de verharding. 
  • Streef naar een boomspiegel ter grootte van de kroonomvang bij een leeftijd van 40 jaar, en plant deze aan met onderbeplanting. Naast dat de onderbeplanting de wateropname van de bodem verbetert, biedt het de mogelijkheid het blad onder de bomen te laten liggen tussen de beplanting. Dit blad vormt een belangrijke voedingsbron voor de bomen en houdt het bodemleven in balans. De boom zal beter en mooier uitgroeien.
  • Voor verharding van bijvoorbeeld wegen en parkeerplaatsen raden wij aan om waar mogelijk met halfverharding te werken met waterbufferend vermogen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Het is steeds beter bestand tegen zwaar verkeer en intensief gebruik. Halfverharding is aantoonbaar goed voor waterretentie en biodiversiteit.

Conclusie

Zoals eerder aangegeven is het maatschappelijk belang van dit project erg groot. Daarnaast komt er afdoende ruimte voor nieuw groen en water retentie. Gelet op bovenstaande staat TGE positief tegenover de kapaanvraag